Konference

Konference BOZP v roce 2017 AKCE: Sleva Last Minute ve výši 15 %!

Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP.

Druhý ročník konference - pokračování úspěšné akce z loňska. 

Dotýká se vás profesně bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Přejete si mít přehled o zásadních tématech, kterými současná BOZP v České republice žije?

Účastníci se prostřednictvím přednášek na nejaktuálnější témata ze současné BOZP v jednom dni seznámí se současným vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Přednášet budou odborníci, kteří se jednotlivými oblastmi dlouhodobě zabývají.

Vystoupí také zástupci orgánů státního dozoru a státní správy, kteří představí problematiku BOZP z hlediska institucí, utvářejících politiku státu v oblasti BOZP. Kromě řečníků očekáváme mnoho zajímavých hostů v plénu. Posluchači tak budou mít možnost potkat nejen podobně zaměřené kolegy, ale také přední osobnosti BOZP v České republice.

Konference bude mít doprovodný program v podobě prezentačních expozic významných firem působících v oboru. 

Konference je určena

  • osobám odborně způsobilým v prevenci rizik,
  • koordinátorům bezpečnosti práce, 
  • dalším specialistům na BOZP (např. manažerům a referentům BOZP),
  • zaměstnavatelům a vedoucím zaměstnancům,
  • auditorům systému managementu BOZP, 
  • perosnalistům,
  • všem ostatním, kterých se oblast bezpečnosti práce profesně dotýká.

Program

9:00-9:30

BOZP v ČR na konci roku 2016
Ing. Ondřej Varta, Ph.D., Státní úřad inspekce práce, ředitel odboru BOZP a VTZ

Úvodní přednáška seznámí se stavem BOZP v ČR na konci roku 2016. Hlavními tématy budou úroveň kultury bezpečnosti, proměny, kterými svět práce prochází v současné další výzvy pro současnou BOZP a informace o pracovní úrazovosti, na základě poznatků inspekce práce.

9:30-10:05

Zkušenosti z kontrol v oblasti BOZP na základě zjištění orgánů inspekce práce
JUDr. Jaroslav Stádník, ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jaká byla nejčastější pochybení zaměstnavatelů na úseku BOZP v uplynulém období? Kdy stačilo upozornění a opakovaná návštěva a kdy byli zaměstnavatelé za pochybení sankcionováni? Na jaké oblasti se SÚIP zaměří v následujícím období? Souhrnné hodnocení úrovně BOZP v ČR na základě výsledků kontrolní činnosti a zjištění orgánů státního dozoru.

10:05-10:45

Novinky v legislativě za uplynulé období
Robert Křepinský, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, OS UNIOS

Uplynulé období přineslo řadu významných legislativních novinek. Mezi nejvýznamnější patří jistě novela zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která se již začíná pozvolna projevovat v praxi na pracovištích a staveništích. Zmíněny budou samozřejmě i další významné předpisy, o jejichž obsahu a požadavcích by měl mít každý odborník na BOZP přehled.

10:45-10:50 Představení hlavního partnera konference společnosti Honeywell Industrial Safety
Ing. Jiří Tuháček, Product sales manager gloves&clothing CEE, Honeywell Industrial Safety
10:50-11:05 --- Přestávka na kávu ---
11:05-11:45

Pracovní úrazy a jejich odškodňování – stav po poslední úpravě
JUDr. Eva Dandováprávní a sociálně ekonomické oddělení ČMKOS

Novela zákoníku práce zákonem č. 205/2015 Sb. nepřinesla jen přesun paragrafů 365 až 390 zákoníku práce do části jedenácté, ale také změny v bodovém ohodnocení újmy na zdraví. Jak se po roce platnosti projevila tato nová úprava v praxi? Změnil se s novou úpravou také přístup pojišťoven? Vznikly za dobu platnosti úpravy nějaké nové výroky soudů?  

11:45-12:15

Výzkum v oblasti BOZP, ergonomie a prevence rizik
PhDr. David Michalík, Ph.D., Vědecký tajemník a zástupce ředitele, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Přednáška seznámí s vybranými aktuálními projekty, výsledky a koncepcí výzkumu v problematice BOZP, prevence rizik a ergonomie v přístupu a aktivitách dané veřejné výzkumné instituce, a to nejen v ČR, ale i v celoevropském měřítku.

12:15-13:15

--- Oběd ---

13:15-13:55

Kategorizace prací
MUDr. Michaela Krchová, ředitelka sekce OPVZ Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Provádět kategorizaci prací je jednou ze základních povinností zaměstnavatelů, přímo vyplývající z prevence rizik. Jaký je správný postup při zařazování prací do kategorie a jak má vypadat následná součinnost s orgány státního dozoru? Jaký zvolit postup, pokud se na pracovišti kumuluje více rizikových faktorů? Jaké jsou poznatky orgánů zdravotního dozoru nad oblastí?

13:55-14:35

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
Ing. Alice Klingerová, ředitelka odboru hygieny práce, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Oblast nebezpečných chemických látek a směsí je upravena řadou právních předpisů – přímo použitelných evropských předpisů (nařízení CLP, nařízení REACH atd.) i předpisů národních. Jaké jsou hlavní požadavky těchto předpisů ale také jak konkrétně chrání zaměstnance a jak se projevují na pracovištích, se dozvíte v přednášce.

14:35-14:40

Představení partnera společnosti 3M Česko, spol. s.r.o 
Jan Bidlas, Channel Specialist CZ&SK, 3M Česko, spol. s.r.o

14:40-14:55

--- Přestávka na kávu ---

14:55-15:35

Údržba budov a plán BOZP
Ing. Milan Kondziolka, PreventCom s.r.o., Společná vize o.s.

Zákon č. 309/2006 Sb., stanovuje, kdy se zpracovává plán BOZP, Víte ale, že plán BOZP je zpracováván i pro udržovací práce? Co tento požadavek znamená pro majitele budov, kteří jsou zadavateli těchto prací. Kdy se plán zpracovává a kdo jej zpracovává. Kdo je oprávněn plán BOZP aktualizovat. Co je to údržba a udržovací práce a pro jaké práce se plán musí zpracovat. To vše je tématem této přednášky, jejiž cílem je nejen vám předat informace, ale i získat podněty v této oblasti od vás.

15:35-16:15

Dokumentace BOZP a ochrana osobních údajů
Ing. Milan Ševčík, Úřad pro ochranu osobních údajů

Při vedení dokumentace o BOZP a PO vzniká velká řada písemností, které obsahují osobní údaje zaměstnanců, přitom ne všichni kdo tuto dokumentaci vedou, si jsou vědomi zásad ochrany soukromí. Jako příklady uveďme evidenci úrazů, vedení záznamů o školeních nebo dokumentaci pracovnělékařských služeb. Speciálním problémem je pak vedení záznamů o pracovních úrazech nebo rozmístění kamer na pracovištích.


Konferenci moderuje:
Robert Křepinský

Dílčí změny vyhrazeny

__________________________________________________________

Přípravný výbor

Oslovili jsme přední osobnosti z oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s žádostí o členství v přípravném výboru II. ročníku konference BOZP a spolupráci při přípravě programu.

Předseda výboru

Robert Křepinský
člen Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě BOZP

Členové výboru

MUDr. Michaela Krchová
ředitelka  sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

JUDr. Jaroslav Stádník
ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí

PhDr. David Michalík, Ph.D.
vědecký tajemník a zástupce ředitele, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Ing. Milan Kondziolka
osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, Preventcom s.r.o., Společná vize, o.s., nositel ocenění Profesionál - kordinátor BOZP na staveništi 2016

__________________________________________________________________________

Záštitu konferenci udělili

Mgr. Michaela Marksová
ministryně práce a sociálních věcí ČR
Záštita

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. 
ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
Záštita

RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
ředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP)

Josef Středula
předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
Záštita

__________________________________________________________________________

Konference se koná ve spolupráci s

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje
se sídlem v Praze

__________________________________________________________________________

Konferenci podporují

                

Přednášející

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou na Karlově univerzitě v Praze. Od ukončení studia do současné doby působí v hygienické službě na různých pozicích, do loňska byla zastupující ředitelkou Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, nyní působí tamtéž jako ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. Celý svůj

je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2006 působil na oddělení správních činností Ministerstva práce a sociálních věcí jakožto odvolacího orgánu proti rozhodnutím Úřadu práce ČR jako vedoucí tohoto oddělení a současně jako zástupce ředitele odboru. Podílel se na legislativních změnách zákona o zaměstnanosti. Od

je odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany a koordinátorem BOZP na staveništi. V současnosti působí jako odborný poradce pro BOZP a PO a je jednatelem a spoluzakladatelem společnosti PreventCom, která zaměstnává špičkové odborníky na oblasti BOZP, PO a podnikové ekologie. Předtím pracoval jako

vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze. Po skončení studií pracovala na odborech, kde se hned od začátku své praxe specializovala na pracovní právo. Pracovní právo se stalo její celožitvotní specializací, neboť i nyní pracuje na právním oddělení ČMKOS.  Její úzkou specializací je kromě odškodňování pracovních úrazů a problematiky BOZP oblast

je ředitelkou odboru hygieny práce Krajské hygienické stanice středočeského kraje se sídlem v Praze.

je ředitelem odboru BOZP a VTZ Státního úřadu inspekce práce v Opavě. 

pracuje v oddělení stížností a konzultací Úřadu pro ochranu osobních údajů.

je vědeckým tajemníkem a zástupcem ředitele VÚBP, v.v.i. Kromě koncepční a organizační činnosti se podílí na vlastní přípravě a řešení výzkumných projektů, realizuje odborné činnosti a vede kurzy, semináře. Je autorem nebo spoluautorem mnoha odborných publikací a článků. K jeho zájmovým tématům patří problematika pracovního stresu, psychosociálních

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
23.11.20169:00 - 16:30PrahaSM047222967 + 21 % DPHZávazná přihláška

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Hlavní partner


Partneři  

 

    

Mediální partneři  

     

Názory účastníků

Účastníci o loňském I. ročníku:

Konference BOZP je přínosem pro společné osobní setkání odborné veřejnosti  a společností za účelem zlepšení prosazování a řešení BOZP na pracovištích.
Pavel Cihlář, Environment, Health & Safety Manager, MD ELEKTRONIK spol. s r.o.

S konferencí jsem byl maximálně spokojen a doporučuji absolvovat podobnou akci alespoň 1× ročně každé odborně způsobilé osobě v prevenci rizik v ČR.
Tomáš Jirásek, Bezpečnostní technik, United Energy, a.s. 

Akci považuji za skutečný přínos pro všechny odborníky v oblasti BOZP.
Daniel Paťava, EH&S Manager, MetoKote CR s.r.o. 

 

Předchozí ročník

Více o loňském ročníku

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.