Obchodní podmínky pro prezenční a online semináře

společnosti Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČO: 452 45 681, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 7702 (dále jen „nakladatelství“). Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a nakladatelstvím a jsou pro smluvní strany závazné. Smluvní vztah mezi zákazníkem a nakladatelstvím vzniká na základě odeslané objednávky.

 

Prezenční semináře

Jak se přihlásit – Platební a dodací podmínky

 • Seminářem se rozumí prezenční veřejný seminář, konference, certifikovaný vzdělávací kurz, akademie.
 • Přihláška na seminář Vám bude po jejím převzetí a zaevidování potvrzena e-mailem. Na seminář budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Seminář se uskuteční pouze v případě, že se na něj přihlásí dostatečný počet účastníků. V případě překročení kapacity semináře nebo nedostatečného počtu přihlášených Vám nabídneme náhradní termín nebo seminář, příp. zrušení přihlášky. Odeslání přihlášky představuje závaznou objednávku a zavazuje Vás k jejímu zaplacení.
 • Po přihlášení Vám bude zaslána zálohová faktura, jejíž splatnost je 14 dní. Úhradu ceny semináře je možné učinit také prostřednictvím platební karty online (akceptujeme platební karty VISA a Mastercard).
 • V případě úhrady ceny semináře na základě zálohové faktury, proveďte platbu včetně DPH výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na zálohové faktuře.
 • Po připsání ceny semináře na náš účet Vám bude zaslán daňový doklad.
 • 7 dní před termínem konání semináře Vám e-mailem zašleme pozvánku s plánkem cesty a další důležité informace o semináři. Bližší informace o semináři naleznete rovněž na webových stránkách kursy.cz.
 • Vstup na seminář Vám bude umožněn pouze po úhradě ceny semináře. Platby v hotovosti v místě konání semináře jsou možné pouze po předchozí domluvě.
 • Cena semináře zahrnuje občerstvení během semináře a materiály.
 • Nakladatelství si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, místa konání, obsahu a formy semináře (změna z prezenční na online formu) či na zrušení semináře. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.
 • V případě objednávky pro osoby, které nejsou shodné s osobou objednatele, objednatel prohlašuje, že disponuje právními tituly ostatních nahlašovaných účastníků pro zpracování osobních údajů v souladu s Podmínkami zpracování osobních údajů Verlag Dashöfer.
 • Účastník semináře bere na vědomí a souhlasí s tím, že nakladatelství může v průběhu semináře pořizovat celkový či částečný zvukový a/nebo obrazový záznam, záznamy archivovat a dále je využívat. Při registraci bude účastník informován, zda bude záznam pořizován, a bude mu umožněno odmítnout zveřejnění těch částí záznamu, na kterých by byl zachycen.
 • Účastník semináře bere na vědomí, že na semináři je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově-obrazové záznamy samotnými účastníky, a zavazuje se tento zákaz respektovat.
 • Na seminář je možno vyslat po předchozím písemném upozornění nakladatelství náhradní osobu. Semináře je oprávněna zúčastnit se pouze osoba, která je v přihlášce uvedena jako účastník semináře anebo osoba náhradníka za podmínek stanovených v předchozí větě. Pouze této osobě a výlučně pro ni poskytuje nakladatelství oprávnění zúčastnit se semináře a užívat poskytovaný obsah včetně odborných materiálů.
 • Účastník není oprávněn poskytnutý obsah semináře či jiné záznamy jakkoli dále sdílet, rozmnožovat či jinak zpřístupňovat třetím osobám. Pro užívání obsahu semináře více osobami je nezbytné zakoupit si u nakladatelství odpovídající množství licencí. Za tímto účelem nás kontaktujte na e-mailu: info@kursy.cz.
 • Pokud není v přihlášce uveden účastník anebo osoba náhradníka, považuje se za účastníka sám objednatel, resp. osoba, která za něj v dané věci jedná.
 • V případě porušení těchto podmínek není objednatel oprávněn obsah semináře dále užívat a ztrácí právo na jakoukoli náhradu za uhrazenou cenu semináře. Objednatel je současně povinen uhradit nakladatelství způsobenou škodu včetně náhrady nákladů a jakýchkoli nároků vznesených ze strany třetích osob vůči nakladatelství.
 • Obsah semináře podléhá autorskoprávní ochraně.

 

Slevy

Nakladatelství poskytuje tyto slevy z ceny semináře:

 • 10% slevu z ceny semináře získáte při odeslání přihlášky pro 3-5 účastníků.
 • 20% slevu z ceny semináře získáte při odeslání přihlášky pro 6 a více účastníků.
 • Sleva Vám bude automaticky odečtena na zálohové faktuře anebo při online platbě.
 • Uvedené slevy se vztahují pouze na současné objednávky více účastníků z jedné organizace na jeden termín shodného odborného semináře. Objednávky od jedné organizace na více termínů seminářů se nesčítají.
 • Výše uvedené slevy nelze kombinovat s jinými slevami, zákazník vždy obdrží na faktuře anebo při online platbě nejvyšší slevu, kterou je možné na daný seminář uplatnit.

 

Storno podmínky

 • Přihláška na seminář je závazná. Bezplatně ji můžete zrušit nejpozději 14 dní před konáním semináře. Zrušení přihlášky musí být provedeno písemně (postačí e-mailem na info@kursy.cz).
 • Pokud přihlášku zrušíte 2-13 dní před konáním semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny každého objednaného semináře.
 • V ostatních případech jste povinni uhradit plnou cenu semináře.
 • Storno poplatky budou započteny proti řádné úhradě ceny semináře.

 

Zákaznický servis

Na všechny dotazy týkající se seminářů Vám rádi odpovíme v pracovních dnech od 8:30 do 16:30 na tel. čísle + 420 222 539 333 nebo + 420 222 539 301.

 

Součástí objednávky je také informační služba E-mailové noviny, která upozorňuje na nejnovější legislativní novinky v dané oblasti. Služba není podmínkou účasti na semináři a je možné ji v patičce e-mailu odhlásit. Zároveň je možné tuto službu dále využívat i po absolvování objednaného semináře.

 

Vaše otázky, postřehy a připomínky můžete zaslat na naši e-mailovou adresu: info@kursy.cz.

 

Doplňující informace k zasílání obchodních sdělení a zpracování osobních údajů

Pokud se účastníte seminářů pořádaných námi ve spolupráci s dalšími školiteli a společnostmi, v nichž školitelé působí (dále jen „školitelé“), mohou Vám tito školitelé zasílat novinky, nabídky svých seminářů či jiná obchodní sdělení, a to v rozsahu povoleném zákonem (ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o službách informační společnosti a a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů  a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Pro tyto účely budou tito školitelé zpracovávat Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, a to po dobu 3 let. Z odběru těchto novinek se můžete kdykoliv odhlásit klikem na odkaz v obchodním sdělení, které Vám zašlou, nebo na jejich kontaktní e-mailové adrese. Seznam školitelů najdete zde.

 

V případě vzniku sporu mezi objednatelem - spotřebitelem a nakladatelstvím, který se nepodaří vyřešit smírně, je objednatel oprávněn obrátit se na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jímž je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

 

Je-li objednatel zahraniční osobou, bere na vědomí, že vzájemný vztah mezi ním a nakladatelstvím se řídí právním řádem České republiky a pro případné spory je věcně a místně příslušným soud v České republice. 

 

 

 

 

 

Online webináře

Jak se přihlásit – Platební a dodací podmínky

 • Webinářem se rozumí online seminář, konference, certifikovaný vzdělávací kurz, akademie.
 • Přihláška na webinář Vám bude po jejím doručení a zaevidování potvrzena e-mailem. Na webinář budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Webinář se uskuteční pouze v případě, že se na něj přihlásí dostatečný počet účastníků. V případě překročení kapacity webináře nebo nedostatečného počtu přihlášených Vám nabídneme náhradní termín nebo jiný webinář, příp. zrušení přihlášky. Odeslání přihlášky představuje závaznou objednávku a zavazuje Vás k jejímu zaplacení.
 • Po přihlášení Vám bude zaslána zálohová faktura, jejíž splatnost je 14 dní. Úhradu ceny webináře je možné učinit také prostřednictvím platební karty online (akceptujeme platební karty VISA a Mastercard).
 • V případě úhrady ceny webináře na základě zálohové faktury, proveďte platbu včetně DPH výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na zálohové faktuře.
 • Po připsání ceny webináře na náš účet Vám bude zaslán daňový doklad.
 • 1 den před termínem konání webináře Vám e-mailem zašleme pozvánku s pokyny a odkazem, jak se na webinář přihlásit. Bližší informace o obsahové náplni webináře naleznete rovněž na webových stránkách kursy.cz.
 • Úhradu ceny webináře musíme obdržet na účet nejpozději v průběhu pracovního dne, který předchází dni konání webináře, tak aby bylo možné ověřit došlou platbu. Vstup na webinář Vám bude umožněn pouze po úhradě ceny webináře, ledaže se v jednotlivém případě nakladatelství a objednatel domluví písemně jinak. V takovém případě nakladatelství výslovně upozorňuje objednatele na to, že účast na webináři bez úhrady ceny webináře je bezdůvodným obohacením objednatele a nakladatelství bude v takovém případě úhradu ceny webináře společně s příslušenstvím vymáhat. Cena webináře zahrnuje podkladové materiály. Cena webináře nezahrnuje náklady na využívání elektronických prostředků pro přístup k webináři ze strany uživatele (internetové připojení atp.). Objednatel, resp. uživatel webináře, tak bere na vědomí, že pro přístup k webináři využije vlastních elektronických prostředků. Jejich využívání a cena se řídí tarifem, který má objednatel uzavřený s poskytovatelem takové služby.
 • Nakladatelství si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, změnu obsahu webináře, změnu aplikace, přes kterou je webinář spuštěn či na zrušení webináře. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.
 • V případě objednávky pro osoby, které nejsou shodné s osobou objednatele, objednatel prohlašuje, že disponuje právními tituly ostatních nahlašovaných účastníků pro zpracování osobních údajů v souladu s Podmínkami zpracování osobních údajů Verlag Dashöfer.
 • Účastník webináře bere na vědomí, že nakladatelství může v průběhu webináře pořizovat celkový či částečný zvukový a/nebo obrazový záznam, záznamy archivovat a dále je využívat. Při registraci bude účastník informován, zda bude záznam pořizován, a bude mu umožněno odmítnout zveřejnění těch částí záznamu, na kterých by byl zachycen.
 • Účastník webináře bere na vědomí, že na webináři je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově-obrazové záznamy samotnými účastníky (např. screenshoty či nahrávky), a zavazuje se tento zákaz respektovat.
 • Webináře je oprávněna účastnit se pouze osoba, která je v přihlášce uvedena jako účastník webináře anebo po předchozím písemném upozornění nakladatelství osoba náhradníka. Pouze této osobě a výlučně pro ni poskytuje nakladatelství oprávnění zúčastnit se webináře a užívat poskytovaný obsah včetně odborných materiálů.
 • Účastník není oprávněn poskytnutý obsah webináře, jakož ani přístupové kódy na webinář či jiné záznamy jakkoli dále sdílet, rozmnožovat či jinak zpřístupňovat třetím osobám. Pro užívání obsahu webináře více osobami je nezbytné zakoupit si u nakladatelství odpovídající množství licencí. Za tímto účelem nás kontaktujte na e-mailu: info@kursy.cz.
 • Pokud není v přihlášce uveden účastník, považuje se za účastníka sám objednatel, resp. osoba, která za něj v dané věci jedná.
 • V případě porušení těchto podmínek není objednatel oprávněn obsah webináře dále užívat a ztrácí právo na jakoukoli náhradu za uhrazenou cenu webináře. Objednatel je současně povinen uhradit nakladatelství způsobenou škodu včetně náhrady nákladů a jakýchkoli nároků vznesených ze strany třetích osob vůči nakladatelství.
 • Obsah webináře podléhá autorskoprávní ochraně.

 

Slevy

Nakladatelství poskytuje tyto slevy z ceny webináře:

 • 10% slevu z ceny webináře získáte při odeslání přihlášky pro 3-5 účastníků.
 • 20% slevu z ceny webináře získáte při odeslání přihlášky pro 6 a více účastníků.
 • Sleva Vám bude automaticky odečtena na zálohové faktuře anebo při online platbě.
 • Uvedené slevy se vztahují pouze na současné objednávky více účastníků z jedné organizace na jeden termín shodného odborného webináře. Objednávky od jedné organizace na více termínů webinářů se nesčítají.
 • Výše uvedené slevy nelze kombinovat s jinými slevami, zákazník vždy obdrží na faktuře anebo při online platbě nejvyšší slevu, kterou je možné na daný webinář uplatnit.

 

Storno podmínky

 • Přihláška na webinář je závazná. Bezplatně ji můžete zrušit nejpozději 14 dní před konáním webináře. Zrušení přihlášky musí být provedeno písemně (postačí e-mailem na info@kursy.cz).
 • Pokud přihlášku zrušíte 2-13 dní před konáním webináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny každého objednaného webináře.
 • V ostatních případech jste povinni uhradit plnou cenu webináře.
 • Storno poplatky budou započteny proti řádné úhradě ceny webináře.

 

Zákaznický servis

Na všechny dotazy týkající se webinářů Vám rádi odpovíme v pracovních dnech od 8:30 do 16:30 na tel. čísle + 420 222 539 333 nebo + 420 222 539 301.

 

Součástí objednávky je také informační služba E-mailové noviny, která upozorňuje na nejnovější legislativní novinky v dané oblasti. Služba není podmínkou účasti na webináři a je možné ji v patičce e-mailu odhlásit. Zároveň je možné tuto službu dále využívat i po absolvování objednaného webináře.

 

Vaše otázky, postřehy a připomínky můžete zaslat na naši e-mailovou adresu: info@kursy.cz.

 

Doplňující informace k zasílání obchodních sdělení a zpracování osobních údajů

Pokud se účastníte webinářů pořádaných námi ve spolupráci s dalšími školiteli a společnostmi, v nichž školitelé působí (dále jen „školitelé“), mohou Vám tito školitelé zasílat novinky, nabídky svých seminářů či jiná obchodní sdělení, a to v rozsahu povoleném zákonem (ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o službách informační společnosti a a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů  a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Pro tyto účely budou tito školitelé zpracovávat Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, a to po dobu 3 let. Z odběru těchto novinek se můžete kdykoliv odhlásit klikem na odkaz v obchodním sdělení, které Vám zašlou, nebo na jejich kontaktní e-mailové adrese. Seznam školitelů najdete zde.

 

V případě vzniku sporu mezi objednatelem-spotřebitelem a nakladatelstvím, který se nepodaří vyřešit smírně, je objednatel oprávněn obrátit se na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jímž je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

 

Je-li objednatel zahraniční osobou, bere na vědomí, že vzájemný vztah mezi ním a nakladatelstvím se řídí právním řádem České republiky a pro případné spory je věcně a místně příslušným soud v České republice. 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 28. 5. 2021.