Používání služebních vozidel a zavedení home office v praxi

7.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

První část semináře se bude věnovat řadě úskalí, kterým v praxi čelí zaměstnavatelé při používání služebních vozidel, zejména ze strany tzv. řidičů-referentů. Druhá část bude věnována možnostem, které pracovněprávní předpisy dávají zaměstnavatelům při výkonu práce z domova, potažmo při využívání dalších flexibilních forem pracovních úvazků.

Tento článek je z 7.3.2019. Aktuální informace získáte na našich seminářích.

První část semináře se bude věnovat řadě úskalí, kterým v praxi čelí zaměstnavatelé při používání služebních vozidel, zejména ze strany tzv. řidičů-referentů. Druhá část bude věnována možnostem, které pracovněprávní předpisy dávají zaměstnavatelům při výkonu práce z domova, potažmo při využívání dalších flexibilních forem pracovních úvazků.

Seminář Používání služebních vozidel a zavedení home office v praxi bude věnován těmto tématům: 

Obsah semináře:

Služební vozidla 

 • Vysvětlení povahy řízení z právního pohledu(lze řidiči-referentovi nařídit řízení vozidla?) a nároky zaměstnanců s ním spojené – právo na mzdu, náhradu mzdy a cestovní náhrady (pozornost bude věnována i formální stránce věci, zejména zda je v každém případě nutný písemný cestovní příkaz nebo zda jeho absence má vliv třeba na vypořádání pracovního úrazu).
 • Možnost propuštění zaměstnancepro ztrátu řidičského oprávnění nebo třeba porušení dopravních předpisů (včetně zneužití alkoholu).
 • Seznámení s právní úpravou a soudními rozhodnutími, pokud jde o školení ohledně dopravních předpisůa případně technických předpisů vozidla. Jsou tato školení povinná (v rámci BOZP) a dopadají i na výjimečné použití soukromého vozidla? Lze za nerealizování školení uložit ze strany inspektorátu práce pokutu?
 • Vysvětlení zvláštností ohledně zdravotních prohlídek řidičů-referentů, pokud jde o jejich obsah a četnost. Bude řešena i otázka, zda řidiči-referenti musejí absolvovat prohlídky jen u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb (závodního lékaře), nebo je možné je posílat k jejich registrujícímu poskytovateli (obvodnímu lékaři) s tím, že tuto otázku vyřešila novela zákona o specifických zdravotních službách (zákona č. 373/2011 Sb.) účinná od 1.11.2017. Zmíněny budou i zvláštní prohlídky řidičů z povolání a jejich povinná úhrada zaměstnavatelem.
 • Seznámení s povinnými přestávkami a jejich evidencípodle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a protichůdnými názory na aplikaci tohoto nařízení na řidiče-referenty. Budou zmíněny i povinné přestávky dle dopravních předpisů s tím, že za jejich dodržování má odpovědnost samotný řidič (nikoliv zaměstnavatel).
 • Pozornost bude věnována i možnosti monitorování pohybu vozidla pomocí GPS, a to jak z pohledu ochrany osobních údajů (tj. z pohledu GDPR účinného od 25.5.2018), narušování soukromí zaměstnanců na pracovišti tak i možného propuštění zaměstnance při zjištění nedostatků (“černé“ jízdy nebo naopak nerealizování deklarovaných cest, nevhodném stylu jízdy apod.).
 • Účastníkům bude dáno doporučení na formu a obsah interních dokumentů upravujících používání vozidel(pracovní smlouva, jiná dohoda, vnitřní předpisy).
 • Stručně bude zmíněna i problematika náhrady škody, ať již jde o věcnou škodu na vozidle (firemním i soukromém) nebo škodu na zdraví (vymezení, kdy jde o pracovní úraz).

Homeoffice 

 • Vysvětlení minimalistické právní úpravy homeoffice – jaké jsou možnosti sjednání, zda existují limity práce z domova nebo jiného místa odlišného od pracoviště zaměstnavatele.
 • Představení povinností zaměstnavatele, zejména povinnosti hradit nákladyvzniklé zaměstnancům při takovém způsobu práce (zodpovězení otázek, zda se lze náhrady takových nákladů vzdát apod.), a to specificky náklady na provoz domácího pracoviště (teplo, elektřina apod.), respektive cestovní náhrady.
 • Praktická doporučení k organizaci homeoffice, zejména pokud jde o možnost zrušení homeoffice, dostupnosti zaměstnance nebo možnost odvolat zaměstnance na pracoviště.
 • Vysvětlení, že právní úprava specificky neřeší BOZP při výkonu prácez domova, kde je postavení zaměstnavatele značně nejisté.
 • Zmíněna bude i minulá novela zákoníku práce, která měla zavést podrobnější úpravu s tím, že v současné době připravovaná novela (s účinností plánovanou od 1.7.2019) se této problematice nevěnuje. 

Přednášející: JUDr. Jaroslav Škubal

Termíny a přihláška

Datum Čas Město Místo Cena  
18.4.2019 9:00 - 14:00 Praha bude upřesněno 3990 Kč Závazná přihláška