Vícedenní semináře v listopadu a prosinci

25.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akademie Dashöfer probíhá i v listopadu a prosinci. Která témata můžete do konce roku ještě studovat?

Tento článek je z 25.10.2019. Aktuální informace získáte na našich seminářích.

Akademie Dashöfer probíhá i v listopadu a prosinci. Která témata můžete do konce roku ještě studovat?

Angličtina pro účetní ekonomy a daňové pracovníky - mírně pokročilý

Nároky na pracovníky v účetnictví a daních dnes nezahrnují pouze výbornou znalost oboru, ale stále více také dobrou znalost cizího jazyka. V běžných kurzech se vyučuje gramatika, obecná slovní zásoba a konverzace, což je potřebné, ovšem z hlediska profese často nedostatečné. Odpovědí je tato akademie pro specialisty na cizí jazyk v ekonomické rovině. Kurz sleduje dvě úrovně znalosti: jednak úroveň obecně jazykovou, zaměřenou na rozvoj znalostí o gramatice, slovní zásobě a výslovnosti za současného rozvíjení základních komunikativních kompetencí (čtení, psaní, poslech a mluvení), a jednak úroveň profesní, zaměřenou na rozvoj účetní a daňové terminologie studiem odborné slovní zásoby a prací s autentickými materiály v cizím jazyce (odborné články, faktury, smlouvy, zákony apod.). Absolvování akademie umožní účastníkům pracovat s cizojazyčnými dokumenty a efektivně komunikovat cizím jazykem jak v psané, tak v mluvené podobě.

Daňový specialista

Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte např. v daních z příjmů transformaci účetního výsledku hospodaření na daňový podle pravidel obsažených v § 23 zákona o daních z příjmů. Také aplikaci zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí v praxi, a to i ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dále, kdo je poplatníkem silniční daně, v jakých případech není nutno silniční daň hradit, v jaké výši je povinnost hradit zálohy na silniční daň. Dozvíte se také, jaké jsou lhůty pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí ve specifických situacích (přeměna obchodní společnosti, koupě závodu, vklad obchodního závodu do obchodní korporace, dražba). Více času věnujeme DPH, protože je daní, která je v praxi řešena vůbec nejčastěji. U každého plnění je potřeba zvážit hned několik aspektů, aby byla výsledná daň v souladu s předpisy. Je potřeba rozlišit dodání zboží od poskytnutí služby a v návaznosti na to vyhodnotit sazbu daně a případné osvobození. Samostatnou kapitolou je pak stanovení místa plnění. Dalším velkým okruhem jsou pravidla pro okamžik přiznání daně či plnění a vystavování daňových dokladů.

Staňte se specialistou projektového a procesního managementu

Seznamte se s náležitostmi, které by měl obsahovat standardizovaný systém projektového řízení, naučte se metodiku projektového řízení a praktické používání základních nástrojů projektového řízení. Zjistěte, jak jednoduše a přitom velmi účelně může být implementováno procesní řízení v organizaci.

Specialista na účetní závěrku a na sestavení daňového přiznání k dani z příjmů PO

Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia poskytne vyčerpávající znalosti, jak připravit obchodní korporaci na účetní závěrku a v jakém rozsahu ji následně sestavit. Dále se zaměří na postup při výpočtu daně z příjmů právnických osob. Na semináři si na praktických příkladech procvičíte a ujasníte všechny povinnosti a transakce, které se před sestavením účetní závěrky musí zaúčtovat, včetně správného ocenění jednotlivých rozvahových položek. Současně se naučíte vyčíst ze sestavených účetních výkazů základní vazby, které mohou mít daňové konsekvence a které musíte respektovat při vyplňování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Závěrečný souvislý příklad pak bude zaměřen na sestavení účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu), včetně povinných informací uváděných v příloze.

Specialista na konsolidaci účetní závěrky podle českých předpisů a IFRS

Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ k sestavení konsolidované účetní závěrky. Na Akademii se seznámíte s konsolidací podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet konsolidačního rozdílu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, návaznost na další období, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidaci zahraničních podniků, změny podílů při konsolidaci, dekonsolidaci a výpočet odložené daně.

Mzdový specialista II (pokročilý)

Cílem akademie je prohloubit znalosti pokročilým mzdovým účetním a připravit účastníky ke zvládání složitějších případů z praxe, které se nemusí každý měsíc vyskytovat.