Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Chemická legislativa roku 2016

Seminář je určen pro

všechny, kteří se chtějí seznámit s aktualitami chemické legislativy, zejména pak pro výrobce směsí a distributory

Cíl semináře

seminář bude se bude týkat následných uživatelů (výrobci směsí, uživatelé chemie obecně) a distributorů a jejich povinností podle chemické legislativy. 

Obsah semináře

 • Nařízení REACH a CLP v kostce, stručně o tom nejdůležitějším v obou nařízeních, včetně novinek.
 • Souhrn povinností členů dodavatelského řetězce (výrobce, dovozce, následný uživatel = výrobce směsí, uživatel pro vlastní potřebu, distributor, prodejce, maloobchodník) podle přímo platných předpisů REACH, CLP, Detergenty, Biocidy, podle chemického zákona a zákona 258/2000 Sb., - nakládání s chemickými látkami a směsmi, nařízení o aerosolech, povinnosti vůči předmětům.
 • Označování – průvodce označováním látek a směsí podle CLP, ADR, doplňkové značení dle dalších předpisů, detergenty, biocidy, aerosoly. Značení odpadů podle CLP, označování velkých zásobníků a skladů.
 • Bezpečnostní list podle nařízení 830/2015, formáty listů pro látky a směsi po 1. 6. 2015, uplatnění výjimek na BL. Rozšířený bezpečnostní list – souhrn základních informací o expozičních scénářích.
 • Zákon 267/2015 kterým se mění zákon 258/2000 Sb., § 44a  a § 44b – změny v nakládání s chemickými látkami a směsmi.

Časový harmonogram

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Vystudovala VŠCHT v Pardubicích obor fyzikální a analytická chemie. Více než 20 let pracovala ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s. v Pardubicích. Věnovala se chemické informatice, tj rešeršemi a vyhledáváním informací o chemických látkách hlavně v oblasti toxicity a účinků na životní prostředí. Posledních cca deset let se zabývá chemickou

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
8.6.20169:00 - 14:00Praha
Senovážné náměstí 5
2970 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Názory účastníků

Jana Prchalová

Služby společnosti V. D. doporučuji - absolvovala jsem přednášku s velmi kvalitní přednášející. 

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Zkušená lektorka Vás provede aktuální chemickou legislativou 2016.

Na školení se seznámíte s dopady Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES - nařízení REACH. 

Seminář se věnuje i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 - nařízení CLP.

Lektorka školení projde i povinnosti členů dodavatelského řetězce (výrobce, dovozce, následný uživatel, distributor) v souvislosti s uváděním různých typů chemických směsí na trh (chemické směsi, biocidy, detergenty).

Na kurzu zjistíte, jaké změny se od 1. 6. 2015 týkají bezpečnostního listu podle Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), a nového formátu listu pro látky a směsi.

Kurz se věnuje i oznamování směsí do CHES po 1. 6. 2015.

Školení zahrnuje také Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech– téma dodatkové značení na obalech.

Prostor bude věnován také zákonu 267/2015, kterým se mění zákon 258/2000 Sb Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, konkrétně pravidel k nakládání s chemickými látkami.

Důležité jsou i změny v zákoně č. 350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění účinném k 1. 6. 2015.

Toto vše a mnoho postřehů z praxe získáte na našem školení. 

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení