Seminář

Chemická legislativa roku 2016

Ing. Hana Krejsová

Seminář se zaměřuje na aktuální chemickou legislativu - českou i mezinárodní. Zmíněny budou i poslední změny z roku 2015 a samozřejmě 2016.

Seminář je určen pro

všechny, kteří se chtějí seznámit s aktualitami chemické legislativy, zejména pak pro výrobce směsí a distributory

Cíl semináře

seminář bude se bude týkat následných uživatelů (výrobci směsí, uživatelé chemie obecně) a distributorů a jejich povinností podle chemické legislativy. 

Obsah semináře

  • Nařízení REACH a CLP v kostce, stručně o tom nejdůležitějším v obou nařízeních, včetně novinek.
  • Souhrn povinností členů dodavatelského řetězce (výrobce, dovozce, následný uživatel = výrobce směsí, uživatel pro vlastní potřebu, distributor, prodejce, maloobchodník) podle přímo platných předpisů REACH, CLP, Detergenty, Biocidy, podle chemického zákona a zákona 258/2000 Sb., - nakládání s chemickými látkami a směsmi, nařízení o aerosolech, povinnosti vůči předmětům.
  • Označování – průvodce označováním látek a směsí podle CLP, ADR, doplňkové značení dle dalších předpisů, detergenty, biocidy, aerosoly. Značení odpadů podle CLP, označování velkých zásobníků a skladů.
  • Bezpečnostní list podle nařízení 830/2015, formáty listů pro látky a směsi po 1. 6. 2015, uplatnění výjimek na BL. Rozšířený bezpečnostní list – souhrn základních informací o expozičních scénářích.
  • Zákon 267/2015 kterým se mění zákon 258/2000 Sb., § 44a  a § 44b – změny v nakládání s chemickými látkami a směsmi.

Časový harmonogram

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Ing. Hana Krejsová

Vystudovala VŠCHT v Pardubicích obor fyzikální a analytická chemie. Více než 20 let pracovala ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s. v Pardubicích. Věnovala se chemické informatice, tj rešeršemi a vyhledáváním informací o chemických látkách hlavně v oblasti toxicity a účinků na životní prostředí. Posledních cca deset let se zabývá chemickou…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

8.6.2016

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 970,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Jana Prchalová

“Služby společnosti V. D. doporučuji - absolvovala jsem přednášku s velmi kvalitní přednášející. „

O tématu školení

Zkušená lektorka Vás provede aktuální chemickou legislativou 2016.

Na školení se seznámíte s dopady Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES - nařízení REACH. 

Seminář se věnuje i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 - nařízení CLP.

Lektorka školení projde i povinnosti členů dodavatelského řetězce (výrobce, dovozce, následný uživatel, distributor) v souvislosti s uváděním různých typů chemických směsí na trh (chemické směsi, biocidy, detergenty).

Na kurzu zjistíte, jaké změny se od 1. 6. 2015 týkají bezpečnostního listu podle Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), a nového formátu listu pro látky a směsi.

Kurz se věnuje i oznamování směsí do CHES po 1. 6. 2015.

Školení zahrnuje také Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech– téma dodatkové značení na obalech.

Prostor bude věnován také zákonu 267/2015, kterým se mění zákon 258/2000 Sb Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, konkrétně pravidel k nakládání s chemickými látkami.

Důležité jsou i změny v zákoně č. 350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění účinném k 1. 6. 2015.

Toto vše a mnoho postřehů z praxe získáte na našem školení.