Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Chemická legislativa roku 2016

Seminář je určen pro

všechny, kteří se chtějí seznámit s aktualitami chemické legislativy, zejména pak pro výrobce směsí a distributory

Cíl semináře

seminář bude se bude týkat následných uživatelů (výrobci směsí, uživatelé chemie obecně) a distributorů a jejich povinností podle chemické legislativy. 

Obsah semináře

 • Nařízení REACH a CLP v kostce, stručně o tom nejdůležitějším v obou nařízeních, včetně novinek.
 • Souhrn povinností členů dodavatelského řetězce (výrobce, dovozce, následný uživatel = výrobce směsí, uživatel pro vlastní potřebu, distributor, prodejce, maloobchodník) podle přímo platných předpisů REACH, CLP, Detergenty, Biocidy, podle chemického zákona a zákona 258/2000 Sb., - nakládání s chemickými látkami a směsmi, nařízení o aerosolech, povinnosti vůči předmětům.
 • Označování – průvodce označováním látek a směsí podle CLP, ADR, doplňkové značení dle dalších předpisů, detergenty, biocidy, aerosoly. Značení odpadů podle CLP, označování velkých zásobníků a skladů.
 • Bezpečnostní list podle nařízení 830/2015, formáty listů pro látky a směsi po 1. 6. 2015, uplatnění výjimek na BL. Rozšířený bezpečnostní list – souhrn základních informací o expozičních scénářích.
 • Zákon 267/2015 kterým se mění zákon 258/2000 Sb., § 44a  a § 44b – změny v nakládání s chemickými látkami a směsmi.

Časový harmonogram

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Vystudovala VŠCHT v Pardubicích obor fyzikální a analytická chemie. Více než 20 let pracovala ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s. v Pardubicích. Věnovala se chemické informatice, tj rešeršemi a vyhledáváním informací o chemických látkách hlavně v oblasti toxicity a účinků na životní prostředí. Posledních cca deset let se zabývá chemickou

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
8.6.20169:00 - 14:00Praha
Senovážné náměstí 5
2970 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Názory účastníků

Jana Prchalová

Služby společnosti V. D. doporučuji - absolvovala jsem přednášku s velmi kvalitní přednášející. 

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Zkušená lektorka Vás provede aktuální chemickou legislativou 2016.

Na školení se seznámíte s dopady Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES - nařízení REACH. 

Seminář se věnuje i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 - nařízení CLP.

Lektorka školení projde i povinnosti členů dodavatelského řetězce (výrobce, dovozce, následný uživatel, distributor) v souvislosti s uváděním různých typů chemických směsí na trh (chemické směsi, biocidy, detergenty).

Na kurzu zjistíte, jaké změny se od 1. 6. 2015 týkají bezpečnostního listu podle Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), a nového formátu listu pro látky a směsi.

Kurz se věnuje i oznamování směsí do CHES po 1. 6. 2015.

Školení zahrnuje také Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech– téma dodatkové značení na obalech.

Prostor bude věnován také zákonu 267/2015, kterým se mění zákon 258/2000 Sb Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, konkrétně pravidel k nakládání s chemickými látkami.

Důležité jsou i změny v zákoně č. 350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění účinném k 1. 6. 2015.

Toto vše a mnoho postřehů z praxe získáte na našem školení. 

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz