On-line seminář

Datové schránky pro SVJ

Na počátku roku 2023 bude všem společenstvím vlastníků jednotek zřízena datová schránka.

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

Zaměříme se na využívání datových schránek v praxi a jejich správu. Upozorníme vás na případná úskalí a rozptýlíme případné obavy z jejich zavedení.

Od 1. ledna 2023 dojde k zásadnímu rozšíření okruhu uživatelů datových schránek. Účinnosti nabude novela zákona č. 300/2008 Sb., na jejímž základě budou datové schránky ze zákona (automaticky) zřizovány i subjektům, kterým byly doposud zřizovány pouze na žádost (nepovinně). Jedná se zejména o všechny podnikající fyzické osoby, zejména živnostníky, a o právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku, především o společenství vlastníků jednotek a různé spolky.

Datová schránka společenství vlastníků vznikne automaticky.

Datová schránka je určena určena k:

  • zasílání podání orgánům veřejné moci,
  • přijímání písemností od orgánů veřejné moci,
  • korespondenci s obchodními partnery.

Velmi důležitou roli hraje tzv. fikce doručení, tj. náhradní doručení ve smyslu občanského soudního řádu a dalších právních předpisů: Nepřihlásí-li se oprávněná osoba do datové schránky ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení. Znamená to, že pokud se do deseti dnů od dodání zprávy do datové schránky do této schránky nepřihlásí osoba s příslušným oprávněním, platí, že dokument byl doručen desátým dnem od dodání zprávy a od tohoto dne také (až na výjimky výslovně stanovené v příslušných zákonech) počínají běžet příslušné lhůty. Není tedy vhodné zprávy v datové schránce ignorovat – lhůty nakonec začnou běžet, i když zpráva vůbec nebyla vyzvednuta, resp. nedošlo k přihlášení do DS.

Nenechte se zaskočit žádným problémem, který může datová schránka SVJ přinést. 

Datové schránky SVJ projdeme na praktickém webináři s velmi zkušenou lektorkou.

Lektor

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

je advokátka zabývající se zejména právem obchodních korporací a ochranou osobnosti a osobních údajů. Kromě toho se věnuje překládání právních textů z německého jazyka.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

31.1.2023

9:00 - 11:00

On-line

2990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
datová schránka SVJ datové schránky společenství vlastníků

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.