Seminář

Dozory ve výstavbě

Ing. Jindřich Pater

Seminář bude věnován tématům: • autorský dozor projektanta • technický dozor stavebníka • stavební dozor • koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi • státní dozor

Seminář je určen pro:

projektanty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi a stavebníky (investory). 

Obsah semináře:

  • Autorský dozor projektanta

  U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel stavby, je stavebník podle § 152 SZ povinen zajistit, pokud zpracovala PD pro tuto stavbu osoba oprávněna podle AZ, AD projektanta (odst. 4 § 22 SZ) případně hlavního projektanta (odst. 2 § 113 SZ) nad souladem prováděné stavby s ověřenou PD.

  • Technický dozor stavebníka

  U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel stavby, je stavebník podle § 152 SZ povinen zajistit TDS nad prováděním stavby (odst. 4 §152 SZ) fyzickou osobu oprávněnou podle AZ.

  • Stavební dozor

  Stavební dozor (odst. 2 písm. d) § 2 SZ) je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí (odst. 3 § 160 SZ), vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního směru nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb (kvalifikovaná osoba).

  • Koordinátor BOZP na staveništi

  Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi - KBOZP, jeho povinnosti při přípravě a při realizaci stavby jsou dány zákonem č. 309/2006 Sb. - ZBOZP a NV č. 591/2006 Sb. a č. 592/2006 Sb. Definice KBOZP, jeho kvalifikace a požadavky na jeho činnost jsou specifikovány v uvedených právních předpisech.

  • Státní dozor

  Orgán vykonávající státní dozor vykonává stavební dozor (§ 132 SZ) ve věcech územního plánování a stavebního řádu (§ 171 SZ) prostřednictvím ministerstva, krajského úřadu jako orgánu územního plánování, úřadů územního plánování a stavebních úřadů.

  Tyto orgány zajišťují ochranu veřejných zájmů (odst. 3 § 132 SZ)  ověřováním dokumentace a PD stavby, kontrolními prohlídkami - KP (§ 133 SZ) při provádění stavby a sledováním provozu stavby.

  Lektor

  Ing. Jindřich Pater

  Autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, autorizovaný inženýr v TZS, TPS a EA, člen PS při MPSV ČR

  Více informací a další semináře lektora

  Termíny a místo konání

  23.9.2020

  9:00 - 16:00

  Praha

  Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

  3990

  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.