On-line seminář

Informační infuze pro ředitele škol

Změny v legislativě - přímá pedagogická činnost, Lex Ukrajina a další aktuality

Nenechte se zaskočit novinkami ve školním roce 2022/2023

JUDr. Hana Poláková

Potřebujete rychle a věcně zjistit, jaké změny vás čekají v novém školním roce? Ujasnit si pravidla rozsahu přímé pedagogické činnosti, novinky v přijímání dětí z Ukrajiny a další změny, které nový školní rok přinese? Stručně a jasně se vše dozvíte na dvouhodinovém webináři s velmi zkušenou a oblíbenou lektorkou, odbornicí na právo ve školství.

Poslední tři školní roky byly ve znamení rychle přijímaných a ještě rychleji se měnících zákonů, nařízení a dalších pravidel pro školy. Co bude platit v novém školním roce? 

Provedeme vás všemi podstatnými novinkami, zodpovíme vaše dotazy a předáme vám ty nejaktuálnější informace. Díky našemu webináři získáte přehled a jistotu.

Věnovat se budeme aktuálním tématům včetně těch, o kterých ještě nevíme. Naše lektorka sleduje legislativní vývoj a do webináře zařadí vše, co se do jeho konání stihne na MŠMT či ve vládě projednat.

 Určitě se dozvíte více o tématech:

  • stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele,
  • začleňování ukrajinských dětí do škol,
  • mimořádné ředitelské volno.

Lektor

JUDr. Hana Poláková

Lektorka dlouhodobě přednáší problematiku právních předpisů majících dopad do výchovy a vzdělávání. S řediteli škol a školských zařízení konzultuje jejich dotazy z oblasti pracovního práva, správního řízení, aplikace školských předpisů. Řadu let pracovala jako vedoucí odboru školství, spolupracovala s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

21.9.2022

10:00 - 12:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.

O tématu školení

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., kterým se stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, je účinná od 1. 9. 2022. Je nezbytné reagovat na změny především v týdenní rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele. Na webináři zjistíte i pracovněprávní důsledky přijatých změn. Novela nařízení č. 75/2005 Sb. přináší od září velké změny zejména v pravidlech pro stanovení počtu vyučovacích hodin zástupců ředitele školy a vedoucích učitelů praktického vyučování. Bude pro ně zřizováno tzv. konto odpočtů vyučovacích hodin za týden. Velké pravomoci dává řediteli školy.

Citace z důvodové zprávy na https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNC7DFJ41K

  1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy

Předmětem návrhu novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, je úprava týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele školy.

V rámci zajištění efektivního čerpání finančních prostředků státního rozpočtu v souvislosti se změnou financování škol zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolnými svazky obcí v praxi je třeba zpřesnit pravidla pro snížení počtu hodin přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele škol v regionálním školství tak, aby ředitel školy nebyl omezen ve svém manažerském rozhodování týkajícím se počtu svých zástupců a vymezení jejich konkrétní působnosti.

  1. Odůvodnění hlavních principů

Podstatou předkládané změny nařízení vlády č. 75/2005 Sb. je využití principu tzv. „konta“ či „banky“ snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti (odpočtů z týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti) zástupců ředitele školy a vedoucích učitelů praktického vyučování. Celkový rozsah odpočtů bude určen podle počtu rozhodných jednotek, kterými jsou třídy, oddělení, studijní skupiny apod. Navržená rozpětí počtu jednotek a rozsah odpočtů jsou konstruována tak, aby odpovídala standardní praxi organizace škol. Dle navrhované úpravy bude moci ředitel školy určit počet svých zástupců a mezi ně pak z „banky“ rozdělí určitý počet hodin snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti. Může tak mít méně zástupců s větším odpočtem hodin.  Zároveň bude stanoveno, že zástupce ředitele školy nebude moci mít nižší týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti než ředitel školy. Vedoucí učitelé praktického vyučování pak vykonávají činnosti obdobné jako zástupci ředitele školy (záleží na organizaci příslušné školy), nastavení odpočtu přímé pedagogické činnosti u těchto pedagogických pracovníků tak reaguje na potřeby středních škol organizačně zabezpečit činnosti související s realizací praktického vyučování ve všech oborech vzdělání, ve kterých neprobíhá odborný výcvik, respektive probíhá odborný výcvik v menším rozsahu.

Návrh také předpokládá, že v případě existence dalšího (odloučeného) pracoviště u mateřských škol, základních škol, středních škol a konzervatoří, bude celkový počet odpočtů v rámci „banky“ navýšen o další 2 hodiny za každé takové pracoviště, a to za předpokladu, že bude v dalším pracovišti mateřské školy, základní školy, střední školy a konzervatoře dosažen minimální počet 3 jednotek. V případě školských poradenských zařízení bude za každé další pracoviště do týdenního rozsahu snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy započítána navíc 1 hodina.

Popis novely z téže stránky:

Důvodem pro předložení návrhu je změna pravidel snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele, která má za cíl především posílení kompetencí ředitele školy a sjednocení pravidel pro ustanovování zástupců ředitele. Současně má navrhovaná úprava za cíl omezit rizika neefektivního čerpání finančních prostředků státního rozpočtu, a to v souvislosti se změnou financování škol zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí.

Text novely nařízení č. 75/2005 Sb. 

Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.