skbpin

Konference

Inovace v BOZP

Ing. Monika Becková, Ing. Petr Kalina Ph.D., Jan Gřunděl, Radek Beránek, MUDr. Jana Šalandová, Ing. Martin Kába, Ing. Konstantin Novikov, Radim Kantor, Mgr. Jiří Koželuh, Jiří Bažata, Zdeněk Bečka

Inovace nemusí znamenat jen revoluci, která převrátí obor naruby. Někdy může jít o drobnou nebo středně velkou změnu, která ale způsobí, že se věci pohnou k lepšímu. Může to být technické vylepšení, ale třeba také jen změna v uvažování nebo přístupu k určitému problému. Věříme, že sdílení inspirativních řešení má sílu vyprovokovat myšlení a umožnit vzniknout dalším nápadům. Proto pořádáme tuto konferenci zaměřenou na inovace v BOZP.

13.5.2020

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

3990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Konference bude mít dvě základní tematické roviny:

  • moderní přístupy k managementu BOZP,
  • reakce oboru na změny, které doprovázejí současnou digitalizaci většiny oborů lidské činnosti a výrobních odvětví.

Cílem konference je podat přehled o trendech a vlivech působících na současnou BOZP, společně se nad nimi zamyslet a vyvolat diskusi o nich.

Inovovat není povinností v tom smyslu, v jakém nám povinnosti ukládá legislativa. Je to ale zaručená cesta, jak se vyhnout stagnaci. Inovativní přístup se vyplácí. Předpokladem inovace je schopnost odstupu a jiného pohledu na věc. Jiný pohled nejlépe zprostředkují podobně zaměření kolegové. Přijďte je potkat, vykročte z navyklých postupů, informujte se o trendech a přemýšlejte o svém oboru v souvislostech. Materiál vám k tomu poskytnou zajímaví řečníci se zkušenostmi s managementem BOZP i zástupci dodavatelů inovativních řešení. 

Akce bude zároveň skvělou příležitostí k setkání, výměně zkušeností navázání nových profesních kontaktů i seznámení s dodavateli a jejich nabídkou.

Ve spolupráci s 

 
Určeno

Konference je určena všem, kteří o oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přemýšlejí v souvislostech, chtějí si rozšířit profesní obzory a získat představu, kam se bude obor blízké budoucnosti ubírat, zejména:

  • střednímu a vyššímu managementu firem – zejména bezpečnostnímu, ale také výrobnímu a personálnímu,
  • osobám odborně způsobilým v prevenci rizik,
  • poradcům a dalším specialistům na BOZP,
  • auditorům systémů managementu BOZP,
  • dodavatelům výrobků a řešení,
  • výzkumníkům, badatelům, zlepšovatelům a inovátorům,
  • a každému dalšímu, koho témata konference zaujala.


Mediálně podporují

Program

Program v průběhu podzimu budeme postupně upřesňovat a doplňovat – finální podobu očekáváme na konci září.

Akci moderuje: Ondřej Sobička, HAPPY END CZ, a.s.

Ing. Petr Kalina Ph.D.

Kultura bezpečnosti a inovace v BOZP

Ing. Petr Kalina Ph.D.

Kultura bezpečnosti označuje soubor způsobů, jimiž se se na pracovišti řeší otázky bezpečnosti. Často odráží postoje, víru, vnímání a hodnoty, které zaměstnanci ve vztahu k bezpečnosti sdílejí. Kultura bezpečnosti je ve větších organizacích součástí jejich obecné kultury. Způsob, jakým členové organizace přijímají určité hodnoty je podložen implicitními předpoklady vycházejícími z historie organizace i odvětví v němž působí a závisí na prostředí, povaze činností a rizicích, kterým dotyční čelí. Zajímavé je sledovat, jak tato obecná kultura organizace iniciuje nebo podporuje specifické způsoby interakce a vznik pravidel a hodnot, které zlepšují nebo naopak snižují bezpečnost. Kultura bezpečnosti tak v konečném důsledku závisí na obecné kultuře organizace. Prioritou v pěstování kultury bezpečnosti je řízení nejvýznamnějších rizik spojených s činnostmi organizace ale zároveň nepodceňování těch drobnějších. Znakem vyspělé kultury bezpečnosti je existence propracovaného systému řízení těchto rizik. Jedním z projevů vyspělé kultury bezpečnosti může být to, nakolik je rozvoj tohoto systému a investice do bezpečnosti práce součástí úvah managementu o celkovém rozvoji organizace …

Ing. Monika Becková

ISO 45 001 - dosavadní zkušenosti

Ing. Monika Becková

Norma ISO 45 001, která nahradila OHSAS 18 001, bude mít za sebou v době konání konference rok platnosti. Nový systém by měl mimo jiné vést k větší participaci zaměstnanců na otázkách souvisejících s BOZP. V čem je její přínos doopravdy? Mají ti, kdo rozhodují o vizích a strategii firmy, a ti, kteří za bezpečnost práce přímo odpovídají, dostatečnou představu o smyslu, pravidlech a požadavcích systémového přístupu k BOZP? Na co se zaměřit, pokud chceme přejít z OHSAS na ISO 45001? Koho se systém managementu bude týkat? V praxi existují dva přístupy: čistě formální, a ten zaměřující se na opravdovou péči o kulturu bezpečnosti. Kupodivu, oba přístupy mohou dovést firmu k certifikaci. Který přístup má pro vás význam? Jaké jsou zkušenosti v podnicích, které se rozhodly pro přechod na tuto normu? A jaké jsou poznatky z prvních auditů? 

Jan Gřunděl

Smart Safety- inteligentní strojní bezpečnost

Jan Gřunděl

Propojení síly bezpečnostních a provozních údajů podstatným způsobem zlepšuje bezpečnost a výkonnost. Přístup k datům bezpečnostních systémů a jejich přeměna na smysluplné informace vede ke zvýšení produktivity strojů a minimalizaci odstávek. Pro získání většího množství diagnostických dat potřebují tradiční bezpečnostní zařízení složitější řešení zapojení. S řešením na bázi inteligentní bezpečnosti však můžete získat přístup k většímu množství diagnostických dat a zjednodušit svou kabeláž. Integrované řešení na bázi inteligentní bezpečnosti poskytuje všechna data potřebná k vytvoření uceleného obrazu stavu strojního zařízení nebo výrobní linky. Jaké jsou příklady pro využití provozních údajů nejen při zajištění bezpečnosti osob, ale také pro efektivní diagnostiku bezpečnostních systémů?

Ing. Martin Kába Ing. Konstantin Novikov

Využití virtuální reality při ergonomické optimalizaci pracoviště

Ing. Martin Kába, Ing. Konstantin Novikov

Jednou z oblastí, kde virtuální realita nachází uplatnění, je návrh nebo optimalizace pracovních postupů z pohledu efektivity a ergonomie. Vytvoření virtuální pracovní návodky umožní jasně stanovit jednoznačný a jasný standard pracovního postupu a tím zvýšit efektivitu práce a naopak výrazně snížit chybovost. Pomocí VR lze také optimalizovat ergonomické uzpůsobení pracoviště již ve fázi vývoje. Zde slouží VR nejen pro hrubý návrh pracovišť, ale i k testování navržených výrobních celků a jejich jemnému ladění (uspořádání, časové analýzy, balancování, bezpečnost práce atd.). Přednáška přiblíží metodiku ergonomické optimalizace pracoviště pomocí VR a bude obsahovat konkrétní ukázku takového procesu.

Na závěr bude předvedeno, jak lze efektivně hodnotit fyzickou zátěž, konkrétně pracovní polohy. Dojde i na interaktivní ukázku speciálního obleku se senzory, který naprosto přesně sbírá data pro hodnocení pracovních poloh dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Radek Beránek

Rozšířená realita bezpečně (příležitosti a hrozby jejího rozšíření v oblasti výrobních a servisních společností)

Radek Beránek

Příspěvek seznámí s principy fungování rozšířené reality obecně, naznačí oblasti jejího současného ale i do budoucna zvažovaného uplatnění a představí poznatky z pilotních projektů nasazení Smart Glasses v podobě případových studií, shrnujících přínosy i úskalí takového řešení.
 

Ing. Jan Šeliga

Čtyři inspirace k inovacím v BOZP

Ing. Jan Šeliga

Přednáška představí čtyři řešení společnosti ALIS Tech s.r.o. Nejdříve bude prezentováno spojení LED projektorů s antikolizním systémem, který výrazným způsobem eliminuje provozní slepotu a zabraňuje případné kolizi, ať už člověka s manipulační technikou, nebo dvou VZV a to včetně novinky SARA (Safety Analysis Risk Assesment). Jako druhá bude představena bezpečná simulace metody Lock Out - Tag Out za pomoci virtuální reality. Třetím v pořadí bude tzv. Video Mapping, který lze využít třeba pro interaktivnější školení zaměstnanců, nebo jako pomůcku pří vstupním školení pro návštěvy. Nakonec se přednáška dotkne Paperless konceptu neboli Green Policy. Zde bude předvedeno, jakým směrem se ubírá administrativa a jak lze tento trend využít v BOZP. Řešení budou prezentována v kontextu zkušeností z nasazení v reálných provozech a doplněna videoukázami a fotkami.

Mgr. Jiří Koželuh

Chytré ochranné oděvy

Mgr. Jiří Koželuh

V současné době proniká elektronika do všech oblastí našeho života. Právě v oblasti textilií a oděvů má velký potenciál. Elektronické komponenty a součástky integrované do oděvu ve spojení se softwarovou aplikací jsou schopné vytvořit skutečně inteligentní a komunikativní systém. Taková chytrá platforma je pak schopná monitorovat, měřit, zaznamenávat, vyhodnocovat a reagovat na podněty a situace z prostředí, ve kterém se člověk v oděvu pohybuje.

Společnost vochoc vyvíjí a vyrábí více než 20 let multinormní ochranné oděvy zaměřené především na ochranu proti tepelným rizikům. V posledních letech pracuje v řešitelském konsorciu na povýšení pasivní ochrany tradičních oděvů na ochranu aktivní. Představen bude smartPRO safety systém, který přináší chytrý ochranný oděv, schopný s uživatelem komunikovat a aktivně ho chránit. Funkce oděvu nyní zahrnují: aktivní osvětlení, měření teploty, emergency, trasování a black box a další jsou vyvíjeny.

Jiří Bažata

Spolupráce robot - člověk

Jiří Bažata

Nejvýraznější změnou v posledních letech vývoje robotiky je využívání kolaboativních robotů které umožnují přímou spolupráci s lidmi. Kolaborativní roboty přináší nové možnosti, ale také vetší nároky na posouzení řešení bezpečnosti takovýchto aplikaci. Příspěvek zástupce výrobce kolaborativních robotů a zástupce výrobce bezpečnostních prvků.

Radim Kantor

Rizika při čištění suchým ledem

Radim Kantor

Tam, kde je třeba provést čištění či inspekci potrubí (například vzduchotechniky, odtahu nebo odvětrání) často hrozí, že dojde k zahoření nečistot uvnitř nebo vně potrubí. Řešením je čištění suchým ledem, pokud je ale prováděno ručně, nastupuje zde velké množství rizik pro toho, kdo čištění provádí. Většinou se jedná o stísněné těžko přístupné prostory ve vysokých výškách. Mnohdy znečištěné toxickými, prašnými či jinými nečistotami. Potrubí je často zavěšeno u stropu a jeho uchycení nemá dostatečnou nosnost. Přednáška seznámí s nejvýznamnějšími riziky při ručním čištění suchým ledem a způsoby, jak před nimi pracovníka lze chránit. Nejpokročilejší metodou je přitom využití unikátního robota, který při výkonu této rizikové a nepříjemné práce nahradí člověka. Zatímco se robot pohybuje v nebezpečných stísněných prostorách, technik ho obsluhuje v bezpečí pomocí ovládacího panelu a kamery umístěné na robotovi.

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skbpin/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

13.5.2020

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

3990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.