On-line seminář

Inventarizace - nástroj průkaznosti účetnictví

v ukázkách a příkladech

Webinář plný rad pro příspěvkové organizace, obce a další vybrané účetní jednotky

Jaroslava Svobodová

Myslíte si, že máte inventarizaci v malíku? Že vás nic nezaskočí? Poučte se z ukázek a příkladů a vyhněte se tak vlastním chybám v inventarizaci. Praktický webinář pro příspěvkové organizace, obce a další vybrané účetní jednotky vede špička v oboru, paní Jaroslava Svobodová.

Komu je webinář určen?

Webinář je určen ekonomickým, účetním, kontrolním a majetkovým pracovníkům vybraných účetních jednotek.

Obsah webináře

Předmět inventarizace v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv:

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, You Tube nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Jaroslava Svobodová

Byla dlouholetou pracovnicí odboru Regulace a metodika účetnictví Ministerstva financí. Věnovala se zejména regulaci a metodice účetnictví některých vybraných účetních jednotek jako jsou územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

Stále se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

13.6.2023

10:00 - 12:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Inventarizace Příspěvkové organizace Obce 410/2009 Sb.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.

O tématu školení

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

§ 29
(1)  Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle § 25 odst. 3. Inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou (dále jen „periodická inventarizace”). V případech uvedených v odstavci 2 účetní jednotky mohou provádět inventarizaci i v průběhu účetního období (dále jen „průběžná inventarizace”). Ustanovení o provádění inventarizací podle zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.
(2)  Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží. Termín této inventarizace si stanoví sama účetní jednotka. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespoň jednou za účetní období.
(3)  Účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení.
(4)  Požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace u vybraných účetních jednotek, včetně bližších podmínek inventarizace položek jiných aktiv a jiných pasiv stanoví prováděcí právní předpis.

§ 30
(1)  Účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a zaznamenávají je v inventurních soupisech. Tyto stavy zjišťujía)  fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, nebo
b)  dokladovou inventurou u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.
(2)  Účetní jednotky při inventarizaci postupují tak, že provádějí jednu nebo více inventur a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví.
(3)  Účetní jednotky mohou při fyzické inventuře zjišťovat skutečný stav majetku počítáním, měřením, vážením a dalšími obdobnými způsoby, případně mohou využívat účetní záznamy, které prokazují jeho existenci.
(4)  Při periodické inventarizaci mohou účetní jednotky při zjišťování skutečného stavu stanovit den, ke kterému skutečný stav zjišťují a který předchází rozvahovému dni (dále jen „rozhodný den”), a mohou dokončit zjišťování skutečného stavu podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým dnem.
(5)  Při průběžné inventarizaci se odstavec 4 použije obdobně.
(6)  Účetní jednotky při periodické inventarizacia)  mohou zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem,
b)  ukončí inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni.
(7)  Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovata)  skutečnosti podle odstavce 1, a to tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky též jednoznačně určit,
b)  podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písmene a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury,
c)  způsob zjišťování skutečných stavů,
d)  ocenění majetku a závazků při periodické inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,
e)  ocenění majetku při průběžné inventarizaci ke dni ukončení inventury nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,
f)  okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka,
g)  rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila,
h)  okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.
(8)  Při průběžné inventarizaci mohou být inventurní soupisy podle odstavce 7 nahrazeny průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury a o vyúčtování inventarizačních rozdílů.
(9)  Pro inventarizaci kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů se ustanovení odstavců 1 až 8 použijí pouze v rozsahu, v jakém je účetní jednotka schopna zajistit inventarizaci tohoto majetku společně s plněním zvláštních povinností o zjišťování skutečného stavu tohoto majetku. Požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů stanoví prováděcí právní předpis.
(10)  Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, které nelze prokázat způsobem stanoveným tímto zákonem, kdya)  skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako manko, popřípadě schodek u peněžních hotovostí a cenin, nebo
b)  skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako přebytek.
(11)  Inventarizační rozdíly vyúčtují účetní jednotky do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.
(12)  Ustanovení týkající se inventarizace majetku a závazků se použijí i pro inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.