Konference

Konference BOZP v roce 2017

Robert Křepinský, MUDr. Michaela Krchová, JUDr. Jaroslav Stádník, Ing. Milan Kondziolka, Ing. Alice Klingerová, Ing. Milan Ševčík, PhDr. David Michalík, Ph.D., JUDr. Martin Mikyska, Ing. Miroslav Záloha

Konference otevře zásadní otázky Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na konci roku 2016 a začátku roku 2017.

23.11.2016

9:00 - 16:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Třetí ročník - Konference BOZP v roce 2018 - se koná 21. 11. 2017

 

Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP.

Druhý ročník konference - pokračování úspěšné akce z loňska. 

Dotýká se vás profesně bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Přejete si mít přehled o zásadních tématech, kterými současná BOZP v České republice žije?

Účastníci se prostřednictvím přednášek na nejaktuálnější témata ze současné BOZP v jednom dni seznámí se současným vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Přednášet budou odborníci, kteří se jednotlivými oblastmi dlouhodobě zabývají.

Vystoupí také zástupci orgánů státního dozoru a státní správy, kteří představí problematiku BOZP z hlediska institucí, utvářejících politiku státu v oblasti BOZP. Kromě řečníků očekáváme mnoho zajímavých hostů v plénu. Posluchači tak budou mít možnost potkat nejen podobně zaměřené kolegy, ale také přední osobnosti BOZP v České republice.

Konference bude mít doprovodný program v podobě prezentačních expozic významných firem působících v oboru. 

Konference je určena

  • osobám odborně způsobilým v prevenci rizik,
  • koordinátorům bezpečnosti práce, 
  • dalším specialistům na BOZP (např. manažerům a referentům BOZP),
  • zaměstnavatelům a vedoucím zaměstnancům,
  • auditorům systému managementu BOZP, 
  • perosnalistům,
  • všem ostatním, kterých se oblast bezpečnosti práce profesně dotýká.

Program

9:00-9:30

BOZP v ČR na konci roku 2016
JUDr. Jaroslav Stádník, ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Úvodní přednáška seznámí se stavem BOZP v ČR na konci roku 2016. Hlavními tématy budou úroveň kultury bezpečnosti, proměny, kterými svět práce prochází v současné další výzvy pro současnou BOZP a informace o pracovní úrazovosti, na základě poznatků inspekce práce.

9:30-10:05

Zkušenosti z kontrol v oblasti BOZP na základě zjištění orgánů inspekce práce
Ing. Miroslav Záloha, Státní úřad inspekce práce

Jaká byla nejčastější pochybení zaměstnavatelů na úseku BOZP v uplynulém období? Kdy stačilo upozornění a opakovaná návštěva a kdy byli zaměstnavatelé za pochybení sankcionováni? Na jaké oblasti se SÚIP zaměří v následujícím období? Souhrnné hodnocení úrovně BOZP v ČR na základě výsledků kontrolní činnosti a zjištění orgánů státního dozoru.

10:05-10:45

Novinky v legislativě za uplynulé období
Robert Křepinský, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, OS UNIOS

Uplynulé období přineslo řadu významných legislativních novinek. Mezi nejvýznamnější patří jistě novela zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která se již začíná pozvolna projevovat v praxi na pracovištích a staveništích. Zmíněny budou samozřejmě i další významné předpisy, o jejichž obsahu a požadavcích by měl mít každý odborník na BOZP přehled.

10:45-10:50 Představení hlavního partnera konference společnosti Honeywell Industrial Safety
Ing. Jiří Tuháček, Product sales manager gloves&clothing CEE, Honeywell Industrial Safety
10:50-11:05 --- Přestávka na kávu ---
11:05-11:45

BOZP v roce 2017 a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
JUDr. Martin Mikyskaadvokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání

I.
Novela zákoníku práce č. 205/2015 Sb. odeslala do "propadliště" právních dějin zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, vrátila do vlastního „těla“ zákoníku práce právní úpravu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Tato právní úprava neznamená jen prostý přesun, ale přinesla i některé dílčí, leč významné změny. V návaznosti na tento zákon byla přijata formou nařízení vlády č. 276/2015 Sb. nová právní úprava odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění v pracovněprávních vztazích.

II.
O jaké dílčí změny se jedná? A jakou vazbu má odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání na odškodňování újmy na zdraví v občanskoprávních vztazích? Je Metodika Nejvyššího soudu k občanskému zákoníku použitelná i v pracovněprávních vztazích? Jak vychází srovnání novelizovaného zákoníku práce s občanským zákoníkem? Jaké problémy s aplikací zákoníku práce a nařízením vlády č. 276/2015 Sb. praxe nastoluje? A kdo (stát nebo soukromé pojišťovny) bude do budoucna provozovat pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů?  

11:45-12:15

Výzkum v oblasti BOZP, ergonomie a prevence rizik
PhDr. David Michalík, Ph.D., Vědecký tajemník a zástupce ředitele, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Přednáška seznámí s vybranými aktuálními projekty, výsledky a koncepcí výzkumu v problematice BOZP, prevence rizik a ergonomie v přístupu a aktivitách dané veřejné výzkumné instituce, a to nejen v ČR, ale i v celoevropském měřítku.

12:15-13:15

--- Oběd ---

13:15-13:55

Kategorizace prací
MUDr. Michaela Krchová, ředitelka sekce OPVZ Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Provádět kategorizaci prací je jednou ze základních povinností zaměstnavatelů, přímo vyplývající z prevence rizik. Jaký je správný postup při zařazování prací do kategorie a jak má vypadat následná součinnost s orgány státního dozoru? Jaký zvolit postup, pokud se na pracovišti kumuluje více rizikových faktorů? Jaké jsou poznatky orgánů zdravotního dozoru nad oblastí?

13:55-14:35

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
Ing. Alice Klingerová, ředitelka odboru hygieny práce, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Oblast nebezpečných chemických látek a směsí je upravena řadou právních předpisů – přímo použitelných evropských předpisů (nařízení CLP, nařízení REACH atd.) i předpisů národních. Jaké jsou hlavní požadavky těchto předpisů ale také jak konkrétně chrání zaměstnance a jak se projevují na pracovištích, se dozvíte v přednášce.

14:35-14:40

Představení partnera společnosti 3M Česko, spol. s.r.o 
Jan Bidlas, Channel Specialist CZ&SK, 3M Česko, spol. s.r.o

14:40-14:55

--- Přestávka na kávu ---

14:55-15:35

Údržba budov a plán BOZP
Ing. Milan Kondziolka, PreventCom s.r.o., Společná vize o.s.

Zákon č. 309/2006 Sb., stanovuje, kdy se zpracovává plán BOZP, Víte ale, že plán BOZP je zpracováván i pro udržovací práce? Co tento požadavek znamená pro majitele budov, kteří jsou zadavateli těchto prací. Kdy se plán zpracovává a kdo jej zpracovává. Kdo je oprávněn plán BOZP aktualizovat. Co je to údržba a udržovací práce a pro jaké práce se plán musí zpracovat. To vše je tématem této přednášky, jejiž cílem je nejen vám předat informace, ale i získat podněty v této oblasti od vás.

15:35-16:15

Dokumentace BOZP a ochrana osobních údajů
Ing. Milan Ševčík, Úřad pro ochranu osobních údajů

Při vedení dokumentace o BOZP a PO vzniká velká řada písemností, které obsahují osobní údaje zaměstnanců, přitom ne všichni kdo tuto dokumentaci vedou, si jsou vědomi zásad ochrany soukromí. Jako příklady uveďme evidenci úrazů, vedení záznamů o školeních nebo dokumentaci pracovnělékařských služeb. Speciálním problémem je pak vedení záznamů o pracovních úrazech nebo rozmístění kamer na pracovištích.


Konferenci moderoval:
Robert Křepinský

Dílčí změny vyhrazeny

__________________________________________________________

Přípravný výbor

Oslovili jsme přední osobnosti z oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s žádostí o členství v přípravném výboru II. ročníku konference BOZP a spolupráci při přípravě programu.

Předseda výboru

Robert Křepinský
člen Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě BOZP

Členové výboru

MUDr. Michaela Krchová
ředitelka  sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

JUDr. Jaroslav Stádník
ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí

PhDr. David Michalík, Ph.D.
vědecký tajemník a zástupce ředitele, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Ing. Milan Kondziolka
osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, Preventcom s.r.o., Společná vize, o.s., nositel ocenění Profesionál - koordinátor BOZP na staveništi 2016

___________________________________________________________

Závěry konference

Na základě příspěvků a diskusí vedených během jednání a v reakci na ně formulovala konference tyto závěry:


   Konference BOZP v roce 2017

  1. nesouhlasí se skutečností vydávání technických norem, jako ostatních předpisů k zajištění BOZP, v cizím jazyce. Tuto praxi vnímá jako zcela zásadní porušení práva občana na srozumitelné informace,
  2. na základě vzniklé diskuse požaduje od Ministerstva zdravotnictví ČR zpracování metodického pokynu, který by jednoznačně stanovil obsahovou stránku pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi, vydávaných v souladu s ustanovením § 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odborná veřejnost dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že se při projednávání této dokumentace setkává s velmi rozdílnými požadavky jednotlivých pracovišť orgánů ochrany veřejného zdraví na obsah uvedených pravidel. Obdobně to platí i pro případ zařazování prací do příslušných kategorií podle míry výskytu rizikových faktorů, kde je mezi jednotlivými hygienickými stanicemi velký rozdíl v pohledu na jejich zařazení,
  3. doporučuje Ministerstvu práce a sociálních věcí a Státnímu úřadu inspekce práce zabývat se problematikou řešící zpracování plánu BOZP při udržovacích pracích a vyjasnit, pro které udržovací práce a za jakých dalších podmínek má zpracování plánu BOZP při těchto pracích smysl a kdy ne. V řadě případů udržovacích prací by dle názoru konference bylo možné dosáhnout většího efektu z hlediska BOZP pracovními postupy podle § 5 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, než plánem BOZP, jakožto dalším dokumentem.

Závěry pro jejich závažnost rozeslali organizátoři všem institucím a subjektům, u nichž se domnívají, že by se jich mohly týkat. Věří, že tyto závěry vezmou na vědomí a zohlední tam, kde mají vazbu k jejich činnosti. Zda se tak stalo, budou v průběhu roku sledovat. 

__________________________________________________________________________

Záštitu konferenci udělili

Mgr. Michaela Marksová
ministryně práce a sociálních věcí ČR
Záštita

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. 
ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
Záštita

RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
ředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP)

Josef Středula
předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
Záštita

__________________________________________________________________________

Konference se koná ve spolupráci s


__________________________________________________________________________

Konferenci podporují

                

Lektoři

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

MUDr. Michaela Krchová

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou na Karlově univerzitě v Praze. Od ukončení studia do současné doby působí v hygienické službě na různých pozicích, do loňska byla zastupující ředitelkou Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, nyní působí tamtéž jako ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. Celý svůj…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Jaroslav Stádník

je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2006 působil na oddělení správních činností Ministerstva práce a sociálních věcí jakožto odvolacího orgánu proti rozhodnutím Úřadu práce ČR jako vedoucí tohoto oddělení a současně jako zástupce ředitele odboru. Podílel se na legislativních změnách zákona o zaměstnanosti. Od…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Milan Kondziolka

je odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany a koordinátorem BOZP na staveništi. V současnosti působí jako odborný poradce pro BOZP a PO a je jednatelem a spoluzakladatelem společnosti PreventCom, která zaměstnává špičkové odborníky na oblasti BOZP, PO a podnikové ekologie. Předtím pracoval jako…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Alice Klingerová

je ředitelkou odboru hygieny práce Krajské hygienické stanice středočeského kraje se sídlem v Praze.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Milan Ševčík

pracuje v oddělení stížností a konzultací Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací a další semináře lektora

PhDr. David Michalík, Ph.D.

je vědeckým tajemníkem a zástupcem ředitele VÚBP, v.v.i. Kromě koncepční a organizační činnosti se podílí na vlastní přípravě a řešení výzkumných projektů, realizuje odborné činnosti a vede kurzy, semináře. Je autorem nebo spoluautorem mnoha odborných publikací a článků. K jeho zájmovým tématům patří problematika pracovního stresu, psychosociálních…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skbozp/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

23.11.2016

9:00 - 16:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Hlavní partner


Partneři  

 

    

Mediální partneři  

     

Předchozí ročník

Více o loňském ročníku

Názory účastníků

Účastníci o loňském I. ročníku:

Konference BOZP je přínosem pro společné osobní setkání odborné veřejnosti  a společností za účelem zlepšení prosazování a řešení BOZP na pracovištích.
Pavel Cihlář, Environment, Health & Safety Manager, MD ELEKTRONIK spol. s r.o.

S konferencí jsem byl maximálně spokojen a doporučuji absolvovat podobnou akci alespoň 1× ročně každé odborně způsobilé osobě v prevenci rizik v ČR.
Tomáš Jirásek, Bezpečnostní technik, United Energy, a.s. 

Akci považuji za skutečný přínos pro všechny odborníky v oblasti BOZP.
Daniel Paťava, EH&S Manager, MetoKote CR s.r.o. 

 

Podklady pro účastníky

Nejen kontrolní činnost orgánů inspekce práce
JUDr. Jaroslav Stádník, ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zkušenosti z kontrol v oblasti BOZP na základě zjištění orgánů inspekce práce (bohužel jsme neobdrželi svolení k uveřejnění)
Ing. Miroslav Záloha, Státní úřad inspekce práce

Novinky v legislativě za uplynulé období
Robert Křepinský, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, OS UNIOS

Představení hlavního partnera konference společnosti Honeywell Industrial Safety
Jiří Tuháček, Product Sales Manager gloves&clothing CEE, Honeywell Industrial Safety

BOZP v roce 2017 a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
JUDr. Martin Mikyska, advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání

Výzkum v oblasti BOZP, ergonomie a prevence rizik
PhDr. David Michalík, Ph.D., Vědecký tajemník a zástupce ředitele, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Kategorizace prací
MUDr. Michaela Krchová, ředitelka sekce OPVZ Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
Ing. Alice Klingerová, ředitelka odboru hygieny práce, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Představení partnera konference společnosti 3M Česko, spol. s r.o.
Jan Bidlas, Channel Specialist CZ&SK, 3M Česko, spol. s.r.o

Údržba budov a plán BOZP
Ing. Milan Kondziolka, PreventCom s.r.o., Společná vize o.s.

Dokumentace BOZP a ochrana osobních údajů
Ing. Milan Ševčík, Úřad pro ochranu osobních údajů

Líbila se Vám letošní konference? Příští ročník se bude konat 21. 11. 2017. Zajistěte si účast již nyní s mimořádnou slevou 20 % na www.kursy.cz/skbp