Konference

Konference BOZP v roce 2018

Last Minute sleva 10 %!

Robert Křepinský, Ing. Alice Klingerová, Ing. Milan Kondziolka, MUDr. Anežka Sixtová, JUDr. Martin Mikyska, Mgr. Pavla Šitychová, JUDr. Bc. Michal Peškar, JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., Martin Šturma

Konference otevře zásadní otázky Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na konci roku 2017 a začátku roku 2018.

21.11.2017

9:00 - 16:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP.

Třetí ročník konference - pokračování úspěšné akce z loňska a předloňska. 

Účastníci druhého ročníku konference mohou získat mimořádnou slevu 20 % ze standardního účastnického poplatku, pokud objednají prostřednictvím internetové adresy uvedené v knížce s kupony, kterou dostali společně s jinými materiály na konferenci. 

 
Dotýká se vás profesně bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Přejete si mít přehled o zásadních tématech, kterými současná BOZP v České republice žije?

Účastníci se prostřednictvím přednášek na nejaktuálnější témata ze současné BOZP v jednom dni seznámí se současným vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Přednášet budou odborníci, kteří se jednotlivými oblastmi dlouhodobě zabývají.

Vystoupí také zástupci orgánů státního dozoru a státní správy, kteří představí problematiku BOZP z hlediska institucí, utvářejících politiku státu v oblasti BOZP. Kromě řečníků očekáváme mnoho zajímavých hostů v plénu. Posluchači tak budou mít možnost potkat nejen podobně zaměřené kolegy, ale také přední osobnosti BOZP v České republice.

Konference bude mít doprovodný program v podobě prezentačních expozic významných firem působících v oboru. 

Konference je určena

  • osobám odborně způsobilým v prevenci rizik,
  • koordinátorům bezpečnosti práce, 
  • dalším specialistům na BOZP (např. manažerům a referentům BOZP),
  • zaměstnavatelům a vedoucím zaměstnancům,
  • auditorům systému managementu BOZP, 
  • perosnalistům,
  • všem ostatním, kterých se oblast bezpečnosti práce profesně dotýká.

Program

Odborný garant a moderátor: Robert Křepinský

9:00–9:45

Zahájení, novinky v legislativě a v BOZP 
Robert Křepinský, Rada vlády pro BOZP, OS UNIOS

9:4510:30 

Novela úpravy pracovnělékařských služeb
MUDr. Anežka Sixtová, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Schvalovacím procesem v červenci letošního roku prošla a nabyla platnosti dlouho očekávaná novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ve znění zákona č. 202/2017 Sb., jenž nabude účinnosti dne 1. listopadu 2017. V návaznosti na to se na Ministerstvu zdravotnictví připravuje i novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách, která je prováděcím předpisem k zákonu a účinnosti by měla nabýt ke stejnému datu jako novela zákona. V době konání konference by měly mít oba právní předpisy za sebou necelý měsíc praktického používání.

Pokud Vás téma zajímá podrobně, den před konáním konference se ve stejných prostorách koná kulatý stůl věnovaný výhradně novele úpravy pracovnělékařských služeb. Podrobnosti ZDE. Pokud máte zájem zúčastnit se Konoference i Kulatého stolu, kontaktujte nás, a my Vám pošleme nabídku dvoudenní účasti za zvýhodněných podmínek.  

10:3010:45

-- přestávka na kávu --

10:4511:30

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami 
Ing. Alice Klingerová, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ředitelka sekce hygieny práce 

V úvodu přednášky lektorka shrne právní předpisy upravující problematiku nebezpečných chemických látek a směsí s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců. Dále se zastaví u toho, jaké hlavní požadavky kladou na zaměstnavatele, jak by se tyto předpisy měly promítat do praxe na pracovištích, jak použít informace o klasifikaci a označení chemických látek a směsí a informace v bezpečnostním listu, případně rozšířeném bezpečnostním listu.

Vynechána nebude ani povinnost zpracování písemných pravidel vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví, jejich aktualizace dle CLP a časté nesrovnalosti, které se v nich vyskytují.

Na závěr přednášky zazní několik poznatků vzešlých z kontrolní činnosti a příklady nejčastěji zjišťovaných závad.

11:3012:15

Kategoirzace prací
Mgr. Pavla Šitychová
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště v Kolíně, vedoucí oddělení hygieny práce

Kategorizace prací je nástroj pro hodnocení pracovních rizik a pracovních podmínek a zaměstnavatel má povinnost tento nástroj při hodnocení jednotlivých prací vykonávaných na jeho pracovištích použít. Podstatou kategorizace prací není jen vlastní zařazení jednotlivých prací do kategorií, ale v prvé řadě přijmutí opatření k ochraně zdraví zaměstnanců s ohledem na výsledky tohoto hodnocení, tak aby bylo minimalizováno riziko poškození zdraví zaměstnanců.

V přednášce se mimo jiné dozvíte z jakých podkladů vycházet při zařazování prací do kategorií, kdy a jaké faktory pracovních podmínek měřit, jaká minimální preventivní opatření je nutné v případě prací zařazených do vyšších kategorií přijmout a jak se mohou práce zařazené do vyšších kategorií projevit na zdraví zaměstnanců.

12:1513:00 --- oběd ---
13:0013:45

Alkohol na pracovišti
JUDr. Nataša Randlová, Ph.D. Mgr. Bc. Michal Peškar
Randl Partners

I když zákaz požívání alkoholu na pracovišti a rovněž vstupování pod jeho vlivem je velmi dobře znám, bohužel v praxi je i velmi často porušován. Nejenže někteří zaměstnanci do práce pod vlivem alkoholu přijdou, někteří dokonce požívají alkohol přímo v pracovní době nebo během přestávek v práci. Zaměstnanci pod vlivem alkoholu mají sníženou pracovní pozornost, lehkomyslné chování, zpomalené reakce, a mnohdy tak podceňují nebezpečí, kterému vystavují sebe i své okolí, a mohou způsobit pracovní úraz a škody na majetku zaměstnavatele i jiných osob.

Přednáška shrne související otázky z právního pohledu – jak je zákaz alkoholu legislativně upraven, jakým způsobem lze zjišťovat ovlivnění zaměstnance alkoholem, jak nejlépe nastavit postupy při tomto zjišťování a jaké pracovněprávní postihy lze uplatnit vůči zaměstnanci, který byl prokazatelně pod vlivem alkoholu. Součástí výkladu bude také seznámení s judikaturou Nejvyššího soudu v oblasti alkoholu, především s jejím podstatným vývojem v nedávné době.

13:4514:45 Řešení sporných skutečností ve vztazích zaměstnanec - zaměstnavatel - úrazová pojišťovna při odškodnění pracovního úrazu 
JUDr. Martin Mikyskaadvokát a soudní znalec

Na modelovém reálném příkladu z praxe přednášející poukáže, které sporné skutečnosti se obvykle probírají a jak se řeší při odškodnění pracovního úrazu, včetně výpočtu jednotlivých nároků a soudní dohry případu.
14:4515:00

--- přestávka na kávu --- 

15:0015:45

Osoba zodpovědná za provoz vzhrazených technických zařízení
Martin Šturma
Inspekční orgán Mostecké montážní a.s.

15:4516:30

Údržba a novela zákona č. 309/2016 Sb., po roce a půl platnosti 
Ing. Milan KondziolkaOZO v prevenci rizik, poradce BOZP, nositel ocenění Profesionál - koordinátor BOZP 2016

Jeden z největších ohlasů loňského ročníku vzbudil příspěvek na toto téma. Přednášející v něm poukázal na to, že po poslední novele zákona č. 309/2006 Sb., vzniká povinnost zpracovávat plán BOZP nejen pro rozsáhlejší práce na staveništích, ale také pro tzv. práce údržby. Diskuse se dále vedla ohledně toho, zda jediným, kdo je plán oprávněn zpracovat, osoba s odbornou způsobilostí koordinátora BOZP na staveništi. Diskuse, kterou příspěvek vyvolal, vedla k formulaci jednoho ze závěrů konference. Závěr byl následně zaslán dotčeným subjektům a institucím, mj. také Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Odpověď MPSV,  další vývoj diskuse a jak do ní můžete přispět ZDE.

    

Konference obdržela záštitu MPSV        (záštita)

Robert Křepinský

ODBORNÝ GARANT a MODERÁTOR

Robert Křepinský

předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, OS UNIOS, OZO v prevenci rizik

Lektoři

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Alice Klingerová

je ředitelkou odboru hygieny práce Krajské hygienické stanice středočeského kraje se sídlem v Praze.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Milan Kondziolka

je odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany a koordinátorem BOZP na staveništi. V současnosti působí jako odborný poradce pro BOZP a PO a je jednatelem a spoluzakladatelem společnosti PreventCom, která zaměstnává špičkové odborníky na oblasti BOZP, PO a podnikové ekologie. Předtím pracoval jako…

Více informací a další semináře lektora

MUDr. Anežka Sixtová

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončila v roce 1980. Od ukončení studia až do konce roku 2002 pracovala v hygienické službě, kde se věnovala problematice ochrany zdraví při práci. Od roku 2003 do roku 2016 pracovala na Ministerstvu zdravotnictví v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví ve funkci…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Pavla Šitychová

od ukončení studia působí v hygienické službě, posledních deset let na pozici vedoucí oddělení hygieny práce pro okres Kolín.

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Bc. Michal Peškar

Advokát a partner v advokátní kanceláři Randl Partners, předseda AKV - Asociace pro kolektivní vyjednávání a rozvoj pracovněprávních vztahů. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Specializuje se na problematiku pracovního práva, zejména na otázky kolem pracovní doby, elektronizace v…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.

Zakladatelka a partnerka advokátní kanceláře Randl Partners, spolumajitelka vzdělávací agentury Randls Training a externí vyučující pracovního práva na FF UK. Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a studovala rovněž na Univerzitě Roberta Schumana ve Štrasburku. 

V oblasti pracovního práva se specializuje zejména na kolektivní…

Více informací a další semináře lektora

Martin Šturma

provádí osvětu pro všechny provozovatele technických zařízení se zaměřením na praktické ukázky problémů a nedostatků, se kterými se ve své dlouhodobé praxi setkal. Na základě zkušeností, které již přes 20 let sbírá, zavádí na míru šité provozní dokumenty, vzdělává revizní techniky z pohledu jejich legislativních a profesních povinností, zajišťuje…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skbozp17/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Využijte Last Minute slevu 10 %!

Běžná cena 3 490 Kč + 21 % DPH

Nová cena 3 141 Kč + 21 % DPH

Termín a místo konání

21.11.2017

9:00 - 16:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

 

Ve spolupráci / s podporou


Mediální partneři

     

Předchozí ročníky