Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Konference

Konference BOZP v roce 2019

Podtitul: zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP.

Odborný garant: Robert Křepinský

Čtvrtý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let. 

Dotýká se vás profesně bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Přejete si mít přehled o zásadních tématech, kterými současná BOZP v České republice žije?

Účastníci se prostřednictvím přednášek na nejaktuálnější témata ze současné BOZP v jednom dni seznámí se současným vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Přednášet budou odborníci, kteří se jednotlivými oblastmi dlouhodobě zabývají.

Vystoupí také zástupci orgánů státního dozoru a státní správy, kteří představí problematiku BOZP z hlediska institucí, utvářejících politiku státu v oblasti BOZP. Kromě řečníků očekáváme mnoho zajímavých hostů v plénu. Posluchači tak budou mít možnost potkat nejen podobně zaměřené kolegy, ale také přední osobnosti BOZP v České republice.

Konference bude mít doprovodný program v podobě prezentačních expozic významných firem působících v oboru. 

Konference je určena

 • osobám odborně způsobilým v prevenci rizik,
 • koordinátorům bezpečnosti práce, 
 • dalším specialistům na BOZP (např. manažerům a referentům BOZP),
 • zaměstnavatelům a vedoucím zaměstnancům,
 • auditorům systému managementu BOZP, 
 • perosnalistům,
 • všem ostatním, kterých se oblast bezpečnosti práce profesně dotýká.

Program

Dosud potvrzené přednášky 

Legislativní novinky v oblasti BOZP
Robert Křepinský, legislativní rada vlády

Přehled nových právních předpisů za uplynulé období. Zmíněny budou všechny významné předpisy nebo novely, o jejichž obsahu a požadavcích by měl mít každý odborník na BOZP přehled.

Kontroly požárně bezpečnostních zařízení
plk. Ing. Květoslava Skalská, ředitelka odboru prevence Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Přednáška se bude yabývat současným stavem práva a praxe v oblasti kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení ve smyslu zákona o požární ochraně a jeho prováděcích předpisů. Dlouholetá zavedená praxe doznala změn v souvislosti s rozsudkem Nejvyššího soudu z března 2017. Přednáška proto seznámí s dopady citovaného rozsudku jak na podnikatelskou sféru, tak na výkon státní správy. V přednášce budou shrnuty další informace, zejména k posledním novelám zákona o požární ochraně, které byly provedeny zákony č. 229/2016 Sb. a č. 225/2017 Sb.

Kategorizace prací ve vazbě na profesionální onemocnění
MUDr. Ivan Kučera, Ph.D., Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

Přednáška připomene základní principy ochrany zdraví při práci a obecnou úpravu kategorizace prací. Na základě analýzy dat z roku 2017 bude předvedena vzájemná vazba mezi kategorizací prací a profesionálními onemocněními (nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání).

Zkušenosti s novelizovanou úpravou PLS po roce platnosti
MUDr. Dana Kuklová, Ph.D., lékařka Státního zdravotního ústavu, Centra hygieny práce a pracovního lékařství  

V době konání akce to bude zhruba rok, co vstoupila v platnost novelizovaná úprava zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách. Jak se poskytovatelé vyrovnali s novou úpravou? Přinesla úprava plánovaná ulehčení a zjednodušení? Projevila se úprava v kvalitě jednotlivých poskytovaných služeb i systému celkově? Zlepšila se spolupráce mezi poskytovateli, zaměstnavateli a dalšími účastníky? Snížila se administrativní zátěž, jak si tvůrci od úpravy slibovali? Je nyní kontrola nad oblastí účinnější? A v jakých úkonech zaměstnavatelé nejčastěji chybují? Tyto i další poznatky z praxe v podmínkách  novelizované úpravy budou předmětem příspěvku. Dále budou zmíněny také závěry zářijového kulatého stolu pořádaného na půdě Ministerstva zdravotnictví.

Od podezření na nemoc z povolání k jejímu uznání z pohledu PLS a advokacie
JUDr. Martin Mikyska, advokát se zaměřením na pracovní právo 

Kombinace právnické a pracovnělékařské perspektivy k uznávání nemoci z povolání provede procesem z pohledu všech rozhodujících účastníků (zaměstnavatel, zaměstnanec, advokát, posudkový lékař). Zmíněny budou i další typy pracovnělékařských posudků právně významné pro pracovněprávní vztahy. 

Odškodňování pracovních úrazů pohledem  pojišťovny

JUDr. Irena Machátová, hlavní metodik Centra pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Přednáška provede procesem odškodňování pracovního úrazu perspektivou pojišťovny. Bude předvedeno, co se děje s hlášením úrazu, jak se úrazový děj a návrh na odškodnění posuzuje, jaké faktory mohou ovlivnit krácení odškodného a kdy se k regresu přistupuje. Přednášející se zastaví u spolupráce pojišťovny se zástupci zaměstnavatele a shrne oblasti, které v současnosti nejvíce komunikaci obou stran komplikují a rovněž dá několik tipů, jak situaci zlepšit. Kromě odškodňování pracovních úrazů bude krátce zmíněn  i proces uznávání nemocí z povolání.

   

Další témata v jednání:

 • nebezpečné chemické látky a směsi a letošní novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
 • kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení 
 • státní správa a státní dozor

Program a přednášející postupně upřesňujeme


Ve spolupráci s

Odbor ochrany veřejného zdraví
oddělení hygieny práce a pracovního lékařství

Přednášející

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro

Ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje.

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze (1976). Již během studia se věnovala problematice hygieny práce a nemocí z povolání. V roce 1983 obhájila Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd v oboru hygieny. V roce 1991 získala specializaci v oboru všeobecné lékařství prvního stupně, v roce 2001 specializaci v oboru

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

vstudovala právnickou fakultu UJEP Brno a od roku 1992 pracuje v pojišťovnictví v oblasti likvidace škod majetkového i zákonného pojištění v Kooperativě pojišťovně, a.s.. Od roku 2004 působí na pozici hlavního metodika Centra pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy Kooperativa pojišťovna , a.s.

působí jako ředitelka odboru prevence Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Je absolventkou Vysoké školy báňské, technické univerzity Ostrava ve studijním oboru technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, kde současně působí jako externí lektor. Výuce se věnuje také v odborných kurzech a seminářích na

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
19.11.20189:00 - 16:30Praha
Hotel Olšanka
3790 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Partneři

Předchozí ročníky

III.  ročník 21.11.2017    >>více<<  

II. ročník 23.11.2016      >>více<<

I. ročník 25.11.2015       >>více<<

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení