Konference

Konference BOZP v roce 2021

Robert Křepinský, JUDr. Martin Mikyska, Ing. Radka Vokurková, plk. Ing. Michal Valouch, Bc. Gabriela Čulíková, DiS, Mgr. Radim Pektor, MUDr. Lukáš Šoltys, Ing. Karel Pulec, Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA

Dotýká se vás profesně bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Přejete si mít přehled o zásadních tématech, kterými současná BOZP v České republice žije? Zveme vás na konferenci, která otevře zásadní otázky Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na konci roku 2020 a začátku roku 2021.

23.11.2020

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

3990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Podtitul: Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby – legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP.

S ohledem na vývoj situace ohledně COVID-19 akci přesuváme na 12.5.2021.
Všichni zaregistrovaní budou v blízké době kontaktováni s nabídkou účasti v tomto náhradním termínu. 
Děkujeme za pochopení! 

Již šestý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let. 

Účastníci se prostřednictvím přednášek na aktuální témata ze současné BOZP seznámí s posledním vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Přednášet budou odborníci, kteří se jednotlivými oblastmi dlouhodobě zabývají.

Vystoupí také zástupci orgánů státního dozoru a státní správy, kteří představí problematiku BOZP z hlediska institucí utvářejících politiku státu v této oblasti. Kromě kvalitních řečníků očekáváme také mnoho zajímavých hostů v plénu. Posluchači tak budou mít možnost potkat nejen podobně zaměřené kolegy, ale také přední osobnosti BOZP v České republice.

Odborný garant a moderátor konference: 
Robert Křepinský, inspektor BOZP odborového svazu UNIOS a předseda výboru pro legislativu rady vlády pro BOZP

Jak vypadal předešlý ročník? 

Ve spolupráci s

Robert Křepinský

9:15 - 9:30

Novinky v BOZP z hlediska legislativy

Robert Křepinský

JUDr. Martin Mikyska

9:30 - 10:00

Zásadní změny v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání podle novely zákoníku práce

JUDr. Martin Mikyska

Podle novely zákoníku práce č. 285/2020 Sb. dochází k podstatným změnám v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, zejména u smrtelných pracovních úrazů a nemocí z povolání, při používání tzv. stop výdělku a také v úpravě průměrného výdělku. 

Přestávka na kávu

10:00 - 10:20

Přestávka na kávu

Fyzická zátěž

Fyzická zátěž

10:20 - 10:50

Fyzická zátěž - pohled státní správy a orgánů péče o veřejné zdraví

Charakteristika faktoru fyzická zátěž (celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž) způsoby jeho posuzování a hodnocení. Přístup autorit státu zejména s ohledem na přípravu legislativy a metodik týkajících se faktoru fyzická zátěž, chystané změny a novinky. Vliv fyzické zátěže na pracovní sílu v ČR – výskyt a trendy profesionálních onemocnění vznikajících v souvislosti s tímto faktorem.

Mgr. Radim Pektor

11:20 - 11:50

Měření fyzické zátěže - pohled autorizované laboratoře

Mgr. Radim Pektor

Měření fyzické zátěže je v posledních letech velmi žádanou službou. Vlivem celosvětově rostoucího tlaku na efektivitu výroby se pracovní zátěž mění a stává se často jednotvárnou, z čehož plynou negativními dopady na zdraví člověka.

České prostředí je specifické svými procesy při hodnocení a schvalování rizik pracovního prostředí. Pozitivní zprávou je, že se zaměstnavatelům v poslední době otevírají větší možnosti profesionální podpory prostřednictvím návrhů nápravných opatření, které přispívají ke snížení nejenom samotné pracovní zátěže, ale také k redukci organizační a finanční zátěže plynoucí z přítomnosti rizik na pracovištích.

V nabízeném příspěvku se blíže zaměříme na pochopení faktorů fyzické zátěže a pracovní polohy. Jak se měří/hodnotí, na jejich limity, přepočty, negativní dopady rizik apod. Také si položíme otázky, zda je možné odbourat byrokracii, a více času a prostředků investovat do zlepšování pracovního prostředí, nebo jaká nápravná opatření jsou u rizikových prací skutečně efektivní. Zaměříme se také na existenci principiálních rozdílů mezi kategorizací prací a nemocemi z povolání nebo na praktické rady, jak se dobře připravit na měření fyzické zátěže.

Bc. Gabriela Čulíková, DiS

10:50 - 11:20

Rizikový faktor Fyzická zátěž - pohled OZO v prevenci rizik

Bc. Gabriela Čulíková, DiS

Kategorizace prací jako hlavní pilíř bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Legislativní povinnosti zaměstnavatele. Návaznost na pracovnělékařské prohlídky. Akreditované měření a odborné hodnocení rizikových faktorů v návaznosti na novelu zákona. Finanční a časová náročnost pro zaměstnavatele. Návrhy na zjednodušení aplikační praxe.

JUDr. Martin Mikyska

11:50 - 12:20

Spory o neuznání nemoci z povolání (z pohledu zaměstnance), anebo proti uznání nemoci z povolání (z pohledu zaměstnavatele) před zdravotnickými zařízeními, správními orgány i soudy

JUDr. Martin Mikyska

Uznání nebo neuznání nemoci z povolání může vyvolat negativní reakci té strany pracovněprávního vztahu, které nebylo vyhověno. Příspěvek bude zaměřen na právní obranu proti neuznání nebo naopak proti uznání nemoci z povolání.

MUDr. Lukáš Šoltys

12:20 - 13:00

Zlepšování ergonomie výroby a eliminace rizika vzniku nemocí z povolání

MUDr. Lukáš Šoltys

V přednášce budou představeny moderní technologie a metodiky pro optimalizaci ergonomie práce, včetně návrhů konkrétních řešení a ukázek jejich aplikace v reálné praxi. Bude předvedeno, jak lze smysluplně a efektivně vynaložit  prostředky na prevenci nemocí z povolání a vyhnout se vynakládání prostředků za nákladná a často zbytečná měření fyzické zátěže. Zlepšování ergonomických parametrů a designu pracovišť je jedním ze základních a vysoce efektivních způsobů eliminace rizik, ochrany zdraví zaměstnanců a vytváření pracovní pohody.

Oběd

13:00 - 14:00

Oběd

Vyhlášení partnerských soutěží

14:00 - 14:30

Vyhlášení partnerských soutěží

Požární ochrana

Požární ochrana

Ing. Karel Pulec

14:30 - 15:00

Nácvik havarijní připravenosti (PO, BOZP, OŽP)

Ing. Karel Pulec

V úvodní části příspěvku budou zmíněna legislativní východiska dané problematiky a okolnosti, které vedly autora k zavedení tohoto procesu do systému BOZP u středně velké organizace (250 zaměstnanců a 150 pracovníků dodavatelů). Dále bude představena struktura havarijního plánu a navazující osnova pro nácvik havarijní připravenosti, která se osvědčila při hornické činnosti na povrchu, ale lze ji aplikovat i při jiných činnostech, především ve stavebnictví a v prvovýrobě. Hlavní část příspěvku bude obsahovat ukázky z nácviků havarijní připravenosti ve dvou úrovních – s účastí jednotek HZS  resp. SDH, a bez jejich účasti. Pro obě varianty bude v hlavních krocích uveden postup, související dokumentace, a zmíněna kritická místa.   

Ing. Radka Vokurková

14:30 - 15:00

Hořlavé látky - předpisy a normy upravující jejich skladování

Ing. Radka Vokurková

Vyjasnění pojmů, označení nádob od dodavatele, označení provozních nádob, požární odolnost skříní pro ukládání hořlavých látek, označení a vybavení skladů hořlavých látek. Kapacity skladování a problematika kolaudačních rozhodnutí skladů hořlavých látek.

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA

15:30 - 16:15

Kontroly požárně bezpečnostních zařízení

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA

Požárně bezpečnostní zařízení jsou součástí zajištění požární bezpečnosti osob, staveb a technologií, která se navrhují, projektují, instalují, uvádí do provozu, provozují, udržují a kontrolují podle podmínek stanovených v právních a technických předpisech. Pro jejich kontrolu jsou stanoveny termíny, podmínky a nároky na osoby, které kontroly provádí. Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce nebo koordinační funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených předpisy a/nebo průvodní dokumentací výrobce.

Klíčová slova:
požárně bezpečnostní zařízení – vyhrazená, aktivní, pasivní; provozuschopnost, kontroly, oprávněná osoba, systémová integrita, funkční zkoušky, koordinační funkční zkoušky, termíny, záznam o kontrole, průvodní dokumentace, požárně bezpečnostní řešení, prováděcí dokumentace, dokumentace skutečného provedení, náhradní opatření, doklad o kontrole, změny užívání a využití, rozhodnutí Nejvyššího soudu. 

plk. Ing. Michal Valouch

16:15 - 16:45

Požárně bezpečnostní aspekty provozu elektromobilu

plk. Ing. Michal Valouch

Elektromobilita ve světě a v České republice z pohledu požární bezpečnosti Specifika a bezpečnostní rizika bateriových systémů. Podmínky požární ochrany pro parkování, dobíjení a servis elektromobilů. Informace o stavu prací na metodickém doporučení pro stanovení podmínek požární bezpečnosti elektromobilů, kterou připravuje MV – GŘ HZS ČR.  

Lektoři

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

Více informací a další semináře lektora

Ing. Radka Vokurková

absolventka Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-technologické. Od roku 2000 se specializuje na poradenství při uplatňování národních i evropských legislativních požadavků v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru. V současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické…

Více informací a další semináře lektora

plk. Ing. Michal Valouch

Vystudoval VŠB TU v Ostravě, obor Požární ochrana a bezpečnost průmyslu. V současné době působí jako vedoucí oddělení stavebně technické prevence na generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra ČR. Je členem normalizační komise Požární bezpečnost staveb - TNK 27 a dalších pracovních skupin a komisí, které se podílí na…

Více informací a další semináře lektora

Bc. Gabriela Čulíková, DiS

Je odborně způsobilou osobou v prevenci rizik a požárních ochraně a akreditovaný instruktor první pomoci. Spolupracuje se státním i soukromým sektorem v různých oblastech podnikání. Pomáhá zaměstnavatelům i zaměstnancům se zorientovat v legislativním prostředí, tak aby pro ně byla bezpečnost práce srozumitelná. 

Motto: „ Bezpečnost práce s rozumem,…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Radim Pektor

Je spolumajitelem společnosti PREVENTADO s.r.o. podnikající v oblastech pracovnělékařských služeb, ergonomie, BOZP-PO a EHS softwarových řešení. Vystudoval obor ochrana veřejného zdraví na Ostravské univerzitě. Již při studiu se aktivně zajímal o fyziologii člověka a od roku 2006 pracuje v autorizované laboratoři fyziologie a ergonomie práce. Je…

Více informací a další semináře lektora

MUDr. Lukáš Šoltys

předseda České ergonomické společnosti, spoluvlastník a výkonný ředitel Premedis s.r.o.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Karel Pulec

Od roku 1985 pracuje především v provozních funkcích při povrchové těžbě a zpracování nerostných surovin. Dálkově studoval na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni, kde v roce 1996 úspěšně absolvoval obor Strojírenská technologie. V letech 1998 až 2004 pracoval mj. jako asistent představenstva velké těžební společnosti v západních Čechách…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA

Vystudoval VŠB TU Ostrava obor TPO BP a dále doktorandské studium na FBI VŠB TU Ostrava. Je absolventem postgraduálního studia stavebního práva na PF UK v Praze. U ČKAIT je autorizovaným inženýrem PBS, je soudním znalcem v oboru požární ochrana. Pracuje pro ÚNMZ, kde je členem TNK 27 - PBS, zde je současně předsedou a v TNK 132 – Technické…

Více informací a další semináře lektora

Termín a místo konání

23.11.2020

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

3990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Akce bude mít doprovodný program v podobě expozic dodavatelů OOPP, služeb a dalších řešení v předsálí konferenčních prostor.


Předchozí ročníky

V. ročník 19.11.2019      >>více<<

IV. ročník 20.11.2018     >>více<<

III.  ročník 21.11.2017    >>více<<  

II. ročník 23.11.2016      >>více<<

I. ročník 25.11.2015       >>více<<