skbozp21

Konference

Konference BOZP v roce 2022

Hlavní témata letošního ročníku: nová úprava bezpečnosti VTZ, fyzická zátěž zejména s ohledem na práci v kanceláři a požární ochrana

Robert Křepinský, JUDr. Martin Mikyska, Mgr. Jan Bradna, ppor. Ing. Václav Volner, plk. Ing. Jiří Hošek, Mgr. Radim Pektor, Bc. Gabriela Čulíková, DiS, Ing. arch. Šárka Daňková, Mgr. Pavel Fošum, Ing. František Jirota, Ing. Martin Röhrich, Ing. Jiří Kottnauer

Dotýká se vás profesně bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Přejete si mít přehled o zásadních tématech, kterými současná BOZP v České republice žije? Zveme vás na konferenci, která otevře zásadní otázky Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na konci roku 2021 a začátku roku 2022.

22.11.2021

8:30 - 17:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Pro letošní ročník je zajištěn sál s dostatečnou kapacitou účastníků. Naplnění kapacity průběžně sledujeme.

Vstup na prezenční variantu akce bude umožněn pouze účastníkům, kteří budou splňovat podmínky pro prokázíní bezinfekčnosti  platící v době konání akce. Aktuální znění požadavků ZDE

22.11.2021 vstupuje v platnost nové opatření, které umožňuje vstup do provozoven služeb pouze osobám očkovaným a osobám, které prodělaly onemocnění covid-19 před méně než 180 dny, ale uběhla u nich doba izolace. Negativním výsledkem RT-PCR testu se budou moci prokázat pouze předem specifikované skupiny, které mají výjimku:

a) osoby mladší 18 let,

b) osoby, které se nemohou ze zdravotních důvodů nechat očkovat,

c) osoby, které jsou v procesu očkování (neuplynula doba 14 dnů od poslední dávky obdržené vakcíny).

Již sedmý ročník konference - pokračování úspěšné akce z předchozích let. 

Účastníci se prostřednictvím přednášek na aktuální témata ze současné BOZP seznámí s posledním vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Přednášet budou odborníci, kteří se jednotlivými oblastmi dlouhodobě zabývají.

Vystoupí také zástupci orgánů státního dozoru a státní správy, kteří představí problematiku BOZP z hlediska institucí utvářejících politiku státu v této oblasti. Kromě kvalitních řečníků očekáváme také mnoho zajímavých hostů v plénu. Posluchači tak budou mít možnost potkat nejen podobně zaměřené kolegy, ale také přední osobnosti BOZP v České republice.

Odborný garant a moderátor konference: 
Robert Křepinský
předseda Stáleho výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP

Záštitu konferenci udělila MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.
náměstkyně ministra zdravotnictví
pro podporu a ochranu veřejného zdraví
a hlavní hygienička ČR.
>>ZDE<<

Akce se koná za podpory a ve spolupráci s

Odbor ochrany veřejného
zdraví – oddělení hygieny
práce a pracovního lékařství
Ministerstva zdravotnictví ČR

Jak vypadal předešlý ročník? 

Program

Hlavní téma:

  • nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení  a jeho připravované prováděcí předpisy (EZ, TZ, PZ, ZZ)

Další témata:

  • přehled novinek v legislativě
  • legislativní aspekty home-office nejen pod vlivem uplynulého období
  • cesty k vytvoření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracoviště
  • vybrané aktuality a zajímavosti z požární ochrany

Program budeme postupně upřesňovat.

Ing. Martin Röhrich

Návrhy nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a vyhrazených zdvihacích zařízeních a bližších podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti

Ing. Martin Röhrich

Jaké změny k úravě bezpečnosti elektrických a zdvihacích zařízení přinášejí návrhy prováděcích předpisů zákona č. 250/2021 Sb.?  

Ing. František Jirota

Návrh nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a bližších podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti

Ing. František Jirota

Stručný komentář k aktuálnímu znění a porovnání s vyhláškou č.18/1979 Sb.

Ing. Jiří Kottnauer

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a návrh nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízení

Ing. Jiří Kottnauer

Nová legislativa pro plynová zařízení po více než 40 letech. 

Mgr. Jan Bradna

Několik poznámek k výuce první pomoci

Mgr. Jan Bradna

Význam výuky první pomoci a její názorná ukázka; bezpečnost při poskytování první pomoci, volání na tísňovou linku.
Příklady: zástava masivního krvácení, zjištění stavu vědomí, zprůchodnění dýchacích cest, zjištění stavu dýchání, základní resuscitace a bezpečné použití AED.

JUDr. Martin Mikyska

Home office z hlediska pracovněprávní legislativy a smluvních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

JUDr. Martin Mikyska

Robert Křepinský

Novinky v BOZP za uplynulé období a výhled na nadcházející

Robert Křepinský

Mgr. Matyáš Fošum

Novinky z rezortu MZ v souvislosti s BOZP

Mgr. Matyáš Fošum

Hlavní novinkou bude seznámení s dokončeným metodickým návod ke kategorizaci a posuzování nemocí z povolání v souvislosti s  lokální svalovou zátěží. Příprava materiálu trvala více než 8 let. Zmíněna dále bude aktuální situace ohledně covid-19 na pracovištích (podle situace na podzim) a výsledky evaluace poskytování pracovnělékařských služeb během omezení v prvním pololetí roku 2021 v souvislosti s pandemií.   

 

Ing. arch. Šárka Daňková

Motivace pracovat zdravě

Ing. arch. Šárka Daňková

Proč smysluplně měnit pracovní návyky v kanceláři 21. století

Mgr. Radim Pektor

Kancelářská práce z pohledu fyziologie práce

Mgr. Radim Pektor

Kancelářská práce není pouze o sezení. Jde o komplexní působení mnoha faktorů na stav a výkonnost člověka. Ergonomie pracoviště (typ místnosti, vybavení, světlo, mikroklima, hardware, software, spolupracovníci a mnohé další faktory) a způsob provádění práce (návyky, psychická pohoda, tempo apod.) určují nejen náš výkon, ale především spokojenost.

Pokud nejsme se svojí prací spokojeni, hledáme únik z daných podmínek (úprava pracoviště, systému práce, vztahů a jiných) či práci opouštíme.

V daném příspěvku bude mj .zmíněn i vztah horních končetin k vykonávané práci, dlouhodobé působení osobních a okolních vlivů na zdraví a biorytmy. Součástí bude dále praktická ukázka protahovacích cviků.

Bc. Gabriela Čulíková, DiS

Dohled na pracovišti jako součást pracovnělékařských služeb

Bc. Gabriela Čulíková, DiS

Dohled na pracovišti a nad výkonem práce ve smyslu § 53 odstavce 1 a § 57, odstavce 1 c) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, je důležitým nástrojem při hodnocení rizikových faktorů na pracovišti. Pravidelným dohledem ze strany poskytovatele pracovnělékařských služeb by měly být sledovány nejen rizikové faktory související s kategorizací práce a rizika ohrožení zdraví, ale i ergonomie pracovního místa, osvětlení pracoviště, režim práce a odpočinku  a další faktory, které ovlivňují člověka v pracovním prostředí a mohly by mít negativní vliv na jeho zdraví. Lektorka upozorní na některé méně zřejmé aspekty této (mnohdy opomíjené) součásti pracovnělékařských služeb, a doplní je poznatky z terénu a praxe. 

JUDr. Martin Mikyska

Ztráta zdravotní způsobilosti k práci a některé její pracovněprávní souvislosti

JUDr. Martin Mikyska

plk. Ing. Jiří Hošek

Novinky v legislativě a požárním dozoru

plk. Ing. Jiří Hošek

Cílem přednášky bude shrnutí legislativních změn z poslední doby a chystaných změn v blízké budoucnosti v oblasti požární bezpečnosti. Seznámení s důvody, které vedly k legislativním úpravám, zkušenosti z aplikace nové právní úpravy v praxi. Dále budou zmíněny časté chyby, které vedou k požárům, nebo k horším následkům požárů a další zkušenosti z kontrolní činnosti a obecně výkonu státního požárního dozoru.

ppor. Ing. Václav Volner

Vliv požárně bezpečnostních zařízení na zvládání požáru

ppor. Ing. Václav Volner

Cílem přednášky bude zhodnocení vlivů aplikace požárně bezpečnostních zařízení na proces evakuace a rozvoj požáru v průmyslových objektech a objektech občanské výstavby. Problematika se bude opírat o zkušenosti zejména z pohledu profesionálních hasičů a záchranářů. Dále budou prezentovány bezpečné postupy a život zachraňující úkony v nebezpečných podmínkách požáru uvnitř objektu s ohledem na sníženou viditelnost, přítomnost zplodin hoření a sálavého tepla.

Lektoři

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

Více informací a další semináře lektora

ppor. Ing. Václav Volner

Od roku 1996 příslušník HZS hl. m. Prahy, kde působil mezi lety 1996 a 2001 jako řadový hasič. Poté v letech 2001 – 2009 jako velitel družstva a od roku 2009 do současnosti jako velitel čety. Během výkonu služby absolvoval VŠB – TU Ostrava, obor Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. V rámci své praxe vykonává i činnosti spojené s výkonem odborně…

Více informací a další semináře lektora

plk. Ing. Jiří Hošek

Od roku 1994 příslušník HZS hl. m. Prahy, kde působil mezi lety 1996 a 2003 jako řadový hasič. Poté v letech 2003 – 2011 jako vyšetřovatel požárů na různých velitelských úrovních a od roku 2011 do současnosti jako náměstek ředitele pro prevenci a civilní nouzovou připravenost. Během výkonu služby absolvoval VŠB – TU Ostrava, obor Požární ochrana a…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Radim Pektor

Je spolumajitelem společnosti PREVENTADO s.r.o. podnikající v oblastech pracovnělékařských služeb, ergonomie, BOZP-PO a EHS softwarových řešení. Vystudoval obor ochrana veřejného zdraví na Ostravské univerzitě. Již při studiu se aktivně zajímal o fyziologii člověka a od roku 2006 pracuje v autorizované laboratoři fyziologie a ergonomie práce. Je…

Více informací a další semináře lektora

Bc. Gabriela Čulíková, DiS

Je odborně způsobilou osobou v prevenci rizik a požární ochraně, akreditovaná instruktorka první pomoci a členka České resuscitační rady. Do jejího portfolia poskytovaných služeb patří také provádění dohledů pracovišť. Spolupracuje se státním i soukromým sektorem v různých oblastech podnikání. Pomáhá zaměstnavatelům i zaměstnancům zorientovat se…

Více informací a další semináře lektora

Ing. arch. Šárka Daňková

certifikovaná specialistka v ergonomii, jednatelka ERGO Working Space s.r.o.

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Pavel Fošum

Od roku 2004 se věnuje ochraně veřejného zdraví, a to od roku 2013 na Ministerstvu zdravotnictví. V současné době v pozici vrchního ministerského rady, vedoucího oddělení hygieny práce a pracovního lékařství.  

Více informací a další semináře lektora

Ing. František Jirota

46 let pracoval v státním dozoru nad bezpečností provozu tlakových zařízení a bezpečnosti práce nejdříve jako inspektor tlakových zařízení a později v různých vedoucích funkcích na pracovištích IBP v Teplicích a Ústí nad Labem, dále ITI a nakonec OIP v Ústí nad Labem. Po skončení služebního poměru s SUIP Opava jako emeritní odborný rada…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Martin Röhrich

Předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP

Ćlen odborné pracovní skupiny OKAG - OSH Knowledge Advisory Group při EU OSHA

BioFeedback Trainer, HSEF s.r.o.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jiří Kottnauer

Inspektror OIP pro Ústecký a Liberecký kraj se specializací na bezpečný provoz plynových zařízení, soudní znalec.

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skbozp21/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Místo konání

Hotel Olympik Tristar
U Sluncové 14
Praha 8 - Karlín
186 76 

Termín a místo konání

22.11.2021

8:30 - 17:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Mediální partneři


Ve spolupráci

Předchozí ročníky

VI. ročník 14.12.2020     >>více<<

V. ročník 19.11.2019      >>více<<

IV. ročník 20.11.2018     >>více<<

III.  ročník 21.11.2017    >>více<<  

II. ročník 23.11.2016      >>více<<

I. ročník 25.11.2015       >>více<<