Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Konference

Konference IFRS v praxi

Roky 2018 i 2019 jsou z pohledu Mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví roky velmi výraznými. Dochází k účinnosti hned několika nových standardů: IFRS 9 – Finanční nástroje, IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16 – Leasingy. V rámci těchto nových standardů je nutné vykázat některé položky jiným způsobem a některé položky, které budou vykázány, nebyly do současnosti zobrazeny ve finančních výkazech společnosti vykazujících v souladu s IFRS dokonce vykázány vůbec.

Konference je určená:

Pro ředitele, jednatele, finanční ředitele, analytiky, vedoucí účtáren, kteří se zabývají IFRS.

Cíl konference:

Pomoci účastníkům s praktickými problémy, které implementace nově účinných standardů přináší. Diskutovat dopady těchto standardů na vykazování účetních jednotek i prezentace jejich výsledků např. vůči finančním institucím.

Obsah konference:

IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky

Během konference se účastníci seznámí se základním modelem vykazování výnosů v 5 krocích. Zaměříme se na praktické otázky jako prodej s právem zpětného odkupu, záruky, odpovědný subjekt a zástupce, platby zákazníkům, konsignační ujednání, právo na nákup dalšího zboží a dalším. Nakonec se budeme věnovat novým požadavkům na zveřejnění – například rozčlenění výnosů – ale i dalším novým povinným zveřejněním.

IFRS 16 – Leasingy

Účastníci získají přehled o základních změnách, který nový standard přináší, včetně dopadů na celkovou prezentaci finančních výsledků společnosti a dopadů na zadluženost, EBITDA a na další ukazatele společnosti tak, aby tyto dopady mohli včas a v detailu diskutovat např. s úvěrujícími bankami.

IFRS 9 – Finanční nástroje

Standard IFRS 9 je účinný od 1. 1. 2018 a pokrývá oblasti, které dříve upravoval IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování. Mezi stěžejní oblasti patří i klasifikace portfolií cenných papírů, tvorba opravných položek k pohledávkám a účetnictví derivátů a zajišťovacích operací. Zcela nová je metodika pro tvorbu opravných položek k pohledávkám (tzv. Expected Credit Loss model, ECL). Hlavním cílem metodiky je tvorba „preventivních“ opravných položek ke všem typům pohledávek, o nichž se účtuje metodou efektivní úrokové míry (jde např. o investice do dluhových cenných papírů, pohledávky z poskytnutých půjček a úvěrů, z poskytnutých úvěrových rámců a příslibů, z finančních leasingů podle IFRS 16, z obchodního styku, ze splátkových prodejů či z dlouhodobých smluv s klienty podle IFRS 15). Tyto „preventivní“ opravné položky – na rozdíl od dřívější úpravy – se tvoří počínaje okamžikem vzniku instrumentu (např. již v okamžiku investice do dluhopisu či v okamžiku poskytnutí úvěru). Cílem není vykazovat vyšší opravné položky, avšak vykazovat je dříve, než dojde ke kreditnímu selhání dlužníka. Soustředíme se především na hlavní novinku IFRS 9 – na ECL model.

Časový harmonogram:

8,30 – 9,00                 Registrace účastníků

9,00 – 9,15                 Úvod k IFRS – Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

9,15 – 10,30               1. blok – Ing. Milan Zelený

10,30 – 10,45             Coffee break

10,45 – 11,30             1. blok pokračování – Ing. Milan Zelený

11,30 – 12,15             2. blok – Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

12,15 – 13,00             Oběd

13,00 – 14,00             2. blok pokračování – Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

14,00 – 14,30             3. blok – prof. RNDr. Michal Černý, PhD.

14,30 – 14,45             Coffee break

14,45 – 16,15             3. blok pokračování – prof. RNDr. Michal Černý, PhD.

16,15 – 17,00             Shrnutí konference, závěrečná diskuze, dotazy – prof. RNDr. Michal Černý, PhD. a Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA 

Přednášející

Odpovídala za vedení účetnictví a daní ve velké společnosti, která připravuje účetní závěrku podle IFRS a českých účetních předpisů (CAS). V současné době řídí vlastní auditorskou a poradenskou společnost. Před rokem 2004 pracovala v mezinárodní auditorské společnosti, kde se specializovala na audit finančních institucí. Je statutárním auditorem a

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
4.12.20189:00 - 17:00Praha
Hotel Amarilis,
5391 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - občerstvení
  • školení Praha - Clarion - občerstvení
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz