Akademie Dashöfer

Kontrola ve mzdové účtárně - poznatky z činnosti kontrolních orgánů

Ing. Antonín Daněk, RNDr. Ivan Brychta, Ing. Růžena Klímová, Mgr. Zdeněk Schmied

Cílem Akademie Kontrola ve mzdové účtárně je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy na situace, ve kterých se při vedení mzdové agendy často chybuje, naučí Vás, jak odstranit tyto chyby a jak se jim nadále vyhnout. Akademie Vás připraví také na průběh kontrol příslušných orgánů.

Výhody Akademie

Výhodou Akademie je, že si problematiku kontroly ve mzdové účtárně osvojíte postupně a tím si vybudujete pevné základy. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektory během dalšího semináře. 

Kombinace prezenčního a distančního studia Vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí.

Po absolvování kurzu budete specialistou na kontrolu ve mzdové účtárně, na což získáte certifikát.

Termín konání: 7. – 9. 10. 2019 (9.0 – 17.0 hodin)

Místo konání: Praha

 

Přednáší:

Ing. Růžena Klímová – příprava na návštěvu kontrolního orgánu, oprava chyb 7. 10. 2019, 9.00 – 12.30 hod.

 

Mgr. Dalibor Válek – kontrola ze strany inspektorátů práce, poznatky a postřehy 7. 10. 2019, 13.0 – 17.0 hod.

 

Mgr. Zdeněk Schmied – pracovněprávní oblast 8. 10. 2019, 9.00 – 12.30 hod.

 

Ing. Antonín Daněk – zdravotní pojištění  8. 10. 2019, 13.0 – 17.0 hod.

 

RNDr. Ivan Brychta – daň z příjmů ze závislé činnosti 9. 10. 2019, 9.00 – 12.30 hod.

 

Mgr. Šárka Chotěborská - sociální zabezpečení, nemocenské pojištění 9. 10. 2019, 13.0 – 17.0 hod.

Obsah:

 7. 10. 2019, 9.0-12.30 hodin

Chyby a opravy ve mzdové účtárně (Ing. Růžena Klímová)

 • Početní omyly – přeplatky a nedoplatky a jejich správné řešení
 • Dohody o srážkách ze mzdy
 • Srážky z hrubé mzdy a jejich logické opodstatnění
 • Pořadí srážek na základě dohod o srážkách ze mzdy
 • Početní omyly a dopad na průměrný výdělek
 • Srážky z hrubé mzdy a minusový zdanitelný příjem
 • Chyby ve vyměřovacím základu pro odvod zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení a jejich řešení
 • Opravné přehledy o vyměřovacích základech
 • Sankce spojené s chybným odvodem pojistného a odpovědnost za škodu
 • Minusová mzda a minusový vyměřovací základ
 • Chyby v daňové oblasti a jejich řešení
 • Nedoplatek zálohy daně (přeplatek na daňovém bonusu) , vratka zálohy daně (nedoplatek na daňovém bonusu), nedoplatek daně, vratka daně
 • Nedoplatek srážkové daně, vratka srážkové daně
 • Bezdůvodné obohacení a prokazování  takových skutečností zaměstnanci
 • Mzda  v dobré víře  přijata  a vznik škody
 • Odpovědnost mzdové účetní – chyby z nedbalosti

 7. 10. 2019, 13.0-17.0 hodin (Mgr. Dalibor Válek)

Seznámení s orgány inspekce práce a s jejich činností

 • Průběh kontrol prováděných orgány inspekce práce
 • Práva a povinnosti kontrolovaných zaměstnavatelů
 • Oprávnění a povinnosti kontrolujících inspektorů v rámci prováděných kontrol
 • Postřehy, zajímavosti a praktická doporučení týkajících se kontrol
 • Vybrané problematiky související s prováděnými kontrolami
 • Povinnost zaměstnavatelů mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu

 

8. 10. 2019, 9.0-12.30 hodin

Kontrola v oblasti pracovněprávní (Mgr. Zdeněk Schmied)

 Výkladově problematické instituty pracovněprávních vztahů v oblasti

 • vzniku, změn a skončení pracovního poměru
 • neplatnosti rozvázání pracovního poměru
 • pracovní doby a doby odpočinku
 • překážek v práci a dovolené

 

Odchylky dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr od pracovního poměru z hlediska kontrolní činnosti inspekce práce 

Specifika náhrady škody a nemajetkové újmy.

 

8. 10. 2019, 13.0-17.0 hodin (Ing. Antonín Daněk)

Zdravotní pojištění – chyby, omyly a jejich prevence, poznatky z výsledků kontrolních zjištění

 • Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2019 a k 1. 1. 2020
 • Vliv zdanění příjmu na placení pojistného zaměstnavatelem.
 • Podmínky při souběhu zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností
 • Kdy a jak se řeší ve zdravotním pojištění na minimální vyměřovací základ?
 • Dohody a pojistné
 • Čestná prohlášení ve zdravotním pojištění a jejich význam
 • Komunikace se zaměstnancem jako prevence omylů
 • Oznamovací povinnosti zaměstnavatele
 • Rozbor nejčastějších problémových situací a jejich řešení
 • Opatření zdravotní pojišťovny při porušení zákona
 • Co Vás ve zdravotním pojištění čeká, když prohrajete se zaměstnancem soudní spor

9. 10. 2019, 9.0-12.30 hodin (RNDr. Ivan Brychta)

Daň z příjmů ze závislé činnosti – chyby, omyly a jejich prevence

 • Přehled povinností zaměstnavatele coby plátce daně z příjmů ze závislé činnosti - rozbor spolu s upozorněním na časté chyby
 • Srážková daň versus záloha na daň (kdy aplikovat, postup při dodatečném učinění prohlášení)
 • Roční zúčtování z pohledu složitějších případů s upozorněním na časté chyby
 • Související výklady správce daně a závěry přijaté na koordinačních výborech
 • Základní principy poskytování zaměstnaneckých výhod (benefitů) a vybrané problémové okruhy při jejich poskytování zaměstnancům
 • Kontrolní nálezy z pohledu judikatury
 • Zdůraznění novinek v roce 2019 v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti

9. 10. 2019, 13.0-17.0 hodin (Mgr. Šárka Chotěborská)

Výsledky kontroly v oblasti nemocenského pojištění a pojistného a sociální zabezpečení

 • Problematické aspekty  při posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění
 • Povinnosti zaměstnavatele při provádění nemocenského pojištění 
 • Povinnosti zaměstnavatele při placení pojistného na sociální zabezpečení
 • Podklady pro výpočet dávek nemocenského pojištění

 

Výhody pro Vás

Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Občerstvení a oběd
 • Oběd je zahrnut v ceně semináře.
 • Podává se v blízkosti místa konání semináře, zpravidla ve stejné budově.
 • Doprovodíme vás až na místo a zase zpět, budete-li chtít.
 • Máte-li dietní omezení, napište nám prosím předem na info@kursy.cz, zajistíme vám vhodné menu.
 • Další občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Odpovědi odborníka
 • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
 • Můžete je položit přímo na semináři.
 • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.
Získáte certifikát
 • Na závěr kurzu absolvujete závěrečný test.
 • Po jeho úspěšném vyřešení získáte certifikát.

Lektor

Ing. Antonín Daněk

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1983. Specialista ve zdravotním pojištění získal svoje zkušenosti a znalosti dlouholetým pravidelným a intenzivním kontaktem s odbornou sférou, zejména se zaměstnavateli. Má za sebou 20 let výkonu vedoucí funkce, kontrolní činnosti u zaměstnavatelů a metodického působení ve Všeobecné zdravotní…

Více informací a další semináře lektora

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Růžena Klímová

V roce 1973 absolvovala VŠE, obor učitelství ekonomických předmětů. Dvouleté postgraduální studium absolvovala  na obchodní fakultě VŠE v r. 1979.

Od roku 1973 pracovala ve velké obchodní organizaci nejprve jako odborný specialista, později jako vedoucí mzdového odboru. Obdobnou  funkci vykonávala na ČVUT - Správa kolejí a menz. Pracovala na MZV…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Zdeněk SchmiedVystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Převážnou část svého profesního života se věnuje pracovněprávní problematice, nejprve z úrovně řízení personálních činností velkých a středně velkých podniků odvětví spotřebního průmyslu, později v oblasti legislativní. Nyní pracuje v útvaru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

7.10. – 9.10.2019

9:00 - 17:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

17 493,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.