Seminář

Kulatý stůl k současné úpravě pracovnělékařských služeb

Mgr. Pavel Fošum, MUDr. Anežka Sixtová, Robert Křepinský, MUDr. Dana Kuklová, CSc., MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.

Cílem Kulatého stolu je odborná výměna zkušeností s aktuální úpravou pracovnělékařských služeb, pojmenování problematických momentů, jak se jeví jednotlivým účastníkům pracovnělékařské a posudkové péče a naznačení možných opatření a změn tak, aby systém poskytování PLS fungoval co nejhladčeji a co nejúčinněji plnil své primární poslání, tedy být nástrojem ochrany zdraví pracovníků.

Cílem Kulatého stolu je odborná výměna zkušeností s aktuální úpravou pracovnělékařských služeb, pojmenování problematických momentů, jak se jeví jednotlivým účastníkům pracovnělékařské a posudkové péče a naznačení možných opatření a změn tak, aby systém poskytování PLS fungoval co nejhladčeji a co nejúčinněji plnil své primární poslání, tedy být nástrojem ochrany zdraví pracovníků.

Před vlastní diskusí, kterou bude moderovat Robert Křepinský, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády ČR pro BOZP, vystoupí s krátkými příspěvky zástupci jednotlivých zúčastněných stran. 

  • pár slov k současné úpravě řekne jedna z jejích autorek MUDr. Anežka Sixtová
  • postoj státní správy a představy o potřebě dalších prací na předpisech úpravujících PLS pro nejbližší období přiblíží Mgr. Pavel Fošum, vedoucí oddělení pracovního lékařství a hygieny práce z Ministerstva zdravotnictví ČR,
  • Robert Křepinský shrne, jak stav daný současnou úpravou vnímají zaměstnanci a s čím na (na základě poznatků z terénu) nejčastěji v podmínkách nové úpravy potýkají zaměstnavatelé,
  • jako zástupce poskytovatelů promluví MUDr. Dana Kuklová, Ph.D., lékařka Státního zdravotního ústavu, Centra hygieny práce a pracovního lékařství, která upozorní na oblasti, které poskytovatelé stále vnímají jako vyžadující dořešení. Budou to především pracovnělékařské prohlídky, důvody pro jejich provádění a postup s důrazem na vyjasnění úloh zaměstnavatele a poskytovatele, dále jejich obsah, úhradu a obsah lékařského posudku s důrazem na výrokovou část, tedy posudkové závěry i proces při přezkoumání lékařského posudku poskytovatelem,
  • za státní dozor vystoupí MUDr. Ivan Kučera, Ph.D., ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje a poukáže na současné kontrolní možnosti hygienických služeb v rámci státního zdravotního dozoru, zejména na úseku PLS. 

K zapojení do diskuse je zvána řada odborníků jak z řad poskytovatelů, tak z dozorčích orgánů, dále odborně způsobilé osoby a další, tak aby byli zastoupeni všichni rozhodující aktéři, a nebylo vynecháno žádné důležité hledisko. Cílem je, aby pokrytí problematiky bylo co nejkomplexnější a očekává se, že ze setkání vyplynou relevantní závěry, které bude možné použít jako podklad k úvahám, jak dál s legislativní úpravou v oblasti.  


Přejete si být u toho?

Kulatý stůl částečně naváže na akci konanou v listopadu 2017 v bezprostřední návaznosti na velkou novelu zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

O nové úpravě tehdy přišlo diskutovat 25 odborníků zastupujících všechny významné strany zúčastněné v systému pracovnělékařské péče, jejich diskusi sledovaly další profesně zainteresované osoby z řad OZO v prevenci rizik, poskytovatelů PLS, personalistů, právníků zaměřených na pracovní právo a dalších https://www.BOZPprofi.cz/a1v6n 

Protože akce vyvolala ohlasy napříč odbornou veřejností, organizátoři uposlechli volání po jejím pokračování. Tentokrát se bude konat na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR, které je nově spoluorganizátorem a institucionálním podporovatelem kulatého stolu. 

Verlag Dashöfer, nakladatesltví spol. s r.o.  a jím provozovaný portál BOZPprofi.cz jako spoluorganizátor nabízejí i tentokrát širší odborné veřejnosti možnost zůčastnit se akce jako přísedící, pozorovatelé či účastníci diskuse. Protože jde primárně o odbornou diskusi a ne vzdělávací akci (seminář), pro zodpovídání dílčích dotazů nebude v rámci formátu kulatého stolu prostor a účastníci na ně nebudou moci reagovat. Vítány jsou naopak diskusní příspěvky poukazující na obecnější a systémové problémy současné úpravy, tak jak se s nimi setkáváte ve své praxi.  

Počet míst pro přísedící je omezen. Účast doporučujeme všem, kdo chtějí mít přehled o současném dění v oblasti a hledají ve své praxi přesahy do příbuzných oblastí.  

Podrobnosti zodpoví Ondřej Vraný, organizační garant akce a redaktor portálu BOZPprofi vrany@dashofer.cz

  

Odbor ochrany veřejného zdraví
oddělení hygieny práce a pracovního lékařství

Lektor

Mgr. Pavel Fošum

vedoucí oddělení pracovního lékařství a hygieny práce na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Více informací a další semináře lektora

MUDr. Anežka Sixtová

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončila v roce 1980. Od ukončení studia až do konce roku 2002 pracovala v hygienické službě, kde se věnovala problematice ochrany zdraví při práci. Od roku 2003 do roku 2016 pracovala na Ministerstvu zdravotnictví v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví ve funkci…

Více informací a další semináře lektora

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

MUDr. Dana Kuklová, CSc.

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze (1976). Již během studia se věnovala problematice hygieny práce a nemocí z povolání. V roce 1983 obhájila Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd v oboru hygieny. V roce 1991 získala specializaci v oboru všeobecné lékařství prvního stupně, v roce 2001 specializaci v oboru…

Více informací a další semináře lektora

MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.

Ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

18.9.2018

9:00 - 16:30

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

U kulatého stolu se setkáte s pojmy jako:

Pracovnělékařské služby, současná úprava pracovnělékařských služeb, pracovnělékařská péče, posudková péče, poskytování pracovnělékařských služeb, ochrana zdraví pracovníků, pracovní lékařství, hygiena práce, pracovnělékařské prohlídky, zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, BOZP, bezpečnost a ochrana zdraví při práci.