Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Kulatý stůl k současné úpravě pracovnělékařských služeb

Cílem Kulatého stolu je odborná výměna zkušeností s aktuální úpravou pracovnělékařských služeb, pojmenování problematických momentů, jak se jeví jednotlivým účastníkům pracovnělékařské a posudkové péče a naznačení možných opatření a změn tak, aby systém poskytování PLS fungoval co nejhladčeji a co nejúčinněji plnil své primární poslání, tedy být nástrojem ochrany zdraví pracovníků.

Před vlastní diskusí, kterou bude moderovat Robert Křepinský, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády ČR pro BOZP, vystoupí s krátkými příspěvky zástupci jednotlivých zúčastněných stran. 

 • pár slov k současné úpravě řekne jedna z jejích autorek MUDr. Anežka Sixtová
 • postoj státní správy a představy o potřebě dalších prací na předpisech úpravujících PLS pro nejbližší období přiblíží Mgr. Pavel Fošum, vedoucí oddělení pracovního lékařství a hygieny práce z Ministerstva zdravotnictví ČR,
 • Robert Křepinský shrne, jak stav daný současnou úpravou vnímají zaměstnanci a s čím na (na základě poznatků z terénu) nejčastěji v podmínkách nové úpravy potýkají zaměstnavatelé,
 • jako zástupce poskytovatelů promluví MUDr. Dana Kuklová, Ph.D., lékařka Státního zdravotního ústavu, Centra hygieny práce a pracovního lékařství, která upozorní na oblasti, které poskytovatelé stále vnímají jako vyžadující dořešení. Budou to především pracovnělékařské prohlídky, důvody pro jejich provádění a postup s důrazem na vyjasnění úloh zaměstnavatele a poskytovatele, dále jejich obsah, úhradu a obsah lékařského posudku s důrazem na výrokovou část, tedy posudkové závěry i proces při přezkoumání lékařského posudku poskytovatelem,
 • za státní dozor vystoupí MUDr. Ivan Kučera, Ph.D., ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje a poukáže na současné kontrolní možnosti hygienických služeb v rámci státního zdravotního dozoru, zejména na úseku PLS. 

K zapojení do diskuse je zvána řada odborníků jak z řad poskytovatelů, tak z dozorčích orgánů, dále odborně způsobilé osoby a další, tak aby byli zastoupeni všichni rozhodující aktéři, a nebylo vynecháno žádné důležité hledisko. Cílem je, aby pokrytí problematiky bylo co nejkomplexnější a očekává se, že ze setkání vyplynou relevantní závěry, které bude možné použít jako podklad k úvahám, jak dál s legislativní úpravou v oblasti.  


Přejete si být u toho?

Kulatý stůl částečně naváže na akci konanou v listopadu 2017 v bezprostřední návaznosti na velkou novelu zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

O nové úpravě tehdy přišlo diskutovat 25 odborníků zastupujících všechny významné strany zúčastněné v systému pracovnělékařské péče, jejich diskusi sledovaly další profesně zainteresované osoby z řad OZO v prevenci rizik, poskytovatelů PLS, personalistů, právníků zaměřených na pracovní právo a dalších https://www.BOZPprofi.cz/a1v6n 

Protože akce vyvolala ohlasy napříč odbornou veřejností, organizátoři uposlechli volání po jejím pokračování. Tentokrát se bude konat na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR, které je nově spoluorganizátorem a institucionálním podporovatelem kulatého stolu. 

Verlag Dashöfer, nakladatesltví spol. s r.o.  a jím provozovaný portál BOZPprofi.cz jako spoluorganizátor nabízejí i tentokrát širší odborné veřejnosti možnost zůčastnit se akce jako přísedící, pozorovatelé či účastníci diskuse. Protože jde primárně o odbornou diskusi a ne vzdělávací akci (seminář), pro zodpovídání dílčích dotazů nebude v rámci formátu kulatého stolu prostor a účastníci na ně nebudou moci reagovat. Vítány jsou naopak diskusní příspěvky poukazující na obecnější a systémové problémy současné úpravy, tak jak se s nimi setkáváte ve své praxi.  

Počet míst pro přísedící je omezen. Účast doporučujeme všem, kdo chtějí mít přehled o současném dění v oblasti a hledají ve své praxi přesahy do příbuzných oblastí.  

Podrobnosti zodpoví Ondřej Vraný, organizační garant akce a redaktor portálu BOZPprofi vrany@dashofer.cz

  

Odbor ochrany veřejného zdraví
oddělení hygieny práce a pracovního lékařství

Lektor

vedoucí oddělení pracovního lékařství a hygieny práce na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

MUDr. Anežka Sixtová, lektor BOZP, Ekologie

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončila v roce 1980. Od ukončení studia až do konce roku 2002 pracovala v hygienické službě, kde se věnovala problematice ochrany zdraví při práci. Od roku 2003 do roku 2016 pracovala na Ministerstvu zdravotnictví v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví ve funkci

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze (1976). Již během studia se věnovala problematice hygieny práce a nemocí z povolání. V roce 1983 obhájila Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd v oboru hygieny. V roce 1991 získala specializaci v oboru všeobecné lékařství prvního stupně, v roce 2001 specializaci v oboru

Ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje.

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
18.9.20189:00 - 16:30Prahabude upřesněno2490 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

U kulatého stolu se setkáte s pojmy jako:

Pracovnělékařské služby, současná úprava pracovnělékařských služeb, pracovnělékařská péče, posudková péče, poskytování pracovnělékařských služeb, ochrana zdraví pracovníků, pracovní lékařství, hygiena práce, pracovnělékařské prohlídky, zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, BOZP, bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz