Seminář

Mzdová a personální agenda v roce 2016,2017 - dvoudenní

Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Zdeněk Křížek

Na semináři se seznámíte s personální a mzdovou agendou a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů.

Bonus

pro každého účastníka 2 lístky na libovolný 2D nebo 3D film do kina sítě Cinestar (12 kin po celé ČR)

Seminář je určen pro:

Tento aplikační seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří budou zpracovávat mzdovou agendu.

Cíl semináře:

Na semináři se seznámíte s personální a mzdovou agendou a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů.

Obsah semináře:

ZÁKONÍK PRÁCE 2016, PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017:

Předsmluvní povinnosti • závislá práce, nelegální práce • sankce za umožnění nelegální práce • vnitřní firemní předpisy – pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd. • názorné ukázky při sestavování vnitropodnikových předpisů • pracovnělékařské služby – obsah smlouvy mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovnělékařských služeb • možné sankce v této oblasti – kontroly inspekce práce a krajské hygienické stanice.

Povinnosti zaměstnavatele • co musí obsahovat pracovní smlouva – co je předmětem možných sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem • zkušební doba • pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou • dohody o provedení práce a pracovní činnosti – studenti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnávání nezletilých osob • souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy, odvody pojistného, daně ze závislé činnosti • ukázky vzorů, doporučených postupů a výpočtů. 

Ukončení pracovněprávních vztahů • doručování písemností podle zákoníku práce, výpovědní důvody, ochranná doba, okamžité zrušení pracovního poměru • vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti. 

Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy.

Náhrady škody – obecná odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli, dohody o hmotné odpovědnosti, odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání – doporučené vzory, názorné výpočty náhrady škody • nařízení vlády 170/2014 Sb., od roku 2015 o povinné evidenci a vyplňování záznamů o pracovních úrazech – platí i nadále.

Zaměstnávání cizinců – zaměstnanecké karty, modré karty, cizinec s volným vstupem na trh práce • povinnosti zaměstnavatele vůči úřadu práce, správám sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám • předepsané tiskopisy, termíny přihlašování cizince • zaměstnávání občanů Evropské unie • pojistné u občana EU při souběžném výkonu práce ve státech EU – tiskopis A1 • mezivládní úmluvy na poli sociální politiky • vysílání cizinců na pracovní cesty.  Praktické zkušenosti při zaměstnávání občanů EU a cizinců • úřad práce, Ministerstvo vnitra.

2. den:

MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2016 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY 2017:

Povinnosti zaměstnavatele při odměňování zaměstnanců – obsluha mzdy, platu nebo odměny.  Mzdové výměry – určení mzdy • platové výměry – stanovení tarifního platu • příklady na výpočet mzdy, platu, odměny • zákonné příplatky – za přesčas, svátek, víkend, noc, odměna za pohotovost • řada názorných výpočtů (cca 50 příkladů).

Srážky ze mzdy, platu, odměny – 2016 , 2017 ve výpočtu srážek, změna v občanském soudním řádu . Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky • insolvence fyzické osoby a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené • exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě • srážky z jiných příjmů • srážky z daňového bonusu, výsledku z ročního zúčtování daně, náhrady cestovních výdajů – zásadní informace – judikatura soudu • dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu zákoníku práce • pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny • datová schránka a exekuční tituly • změny plátce mzdy • srážky z dávek nemocenského pojištění • postup výpočtu • občanský zákoník a jeho dopady do problematiky provádění srážek ze mzdy • zajištění dluhu zaměstnance na základě dohody s věřitelem o srážkách ze mzdy v roce 2016, praktické výpočty – souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy • nezabavitelné částky v roce 2016 a vyživované osoby, na které lze uplatnit nezabavitelnou částku • součinnost zaměstnavatele vůči exekutorovi dle § 33 exekučního řádu.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ:

Vyměřovací základ v roce 2016 , 2017 • nedoplatky a přeplatky na pojistném, platební výměry, výkazy nedoplatků, pokuty • způsoby vrácení přeplatků na pojistném • opravné přehledy • penále a jeho výpočet • pravděpodobná výše pojistného • splátky dlužného pojistného a penále • zdravotní pojištění – kategorie pojištěnců, výkon práce ve státech EU a placení pojistného • povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění, kdy se nemocenské poskytuje v poloviční výši, krácení nemocenského, kdy je vyloučen nárok na nemocenské • termíny přihlašování a odhlašování poplatníků pojistného -  zaměstnanců • vysílání zaměstnanců a odvodová povinnost •  možnosti změnit zdravotní pojišťovnu ve dvou termínech – podmínky, za kterých lze takto měnit zdravotní pojišťovnu • pojištěnec zdravotní pojišťovny a výkon práce v zemích EU – odvod pojistného • zrušení důchodového spoření.

PROBLEMATIKA DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 2016, PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017:

Názorné příklady z praxe v rámci uplatňování daňových zvýhodnění – dětí, manžela, manželky, druha, družky, daňová zvýhodnění na vnoučata, děti v pěstounské péči • dokladovost a postupy plátce daně a poplatníka (zaměstnavatele a zaměstnance) • ohlašovací povinnost plátce daně při daňovém nedoplatku zaviněném poplatníkem daně – zaměstnancem, viz § 38i ZDP • řada názorných ukázek výpočtů – vyrovnání daňového nedoplatku, finanční úřad, poplatník daně – dohoda o srážkách ze mzdy vzniklého nedoplatku. 

Tiskopisy a jejich používání.

ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI ROK 2016, 2017:

Nekolidujícího zaměstnání, náhradní doba pro uznání podmínky nároku na podporu, podpůrčí doba pro výplatu podpory, „kurzarbeit“ podmínky možného přiznání příspěvku pro zaměstnavatele v době částečné nezaměstnanosti. Komu náleží a za jakých podmínek podpora v nezaměstnanosti.

DOTAZY, DISKUZE.

Časový harmonogram semináře pro 25. 8. i 26. 8. 2016:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka 
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 15.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Zdeněk Křížek

je absolventem obchodní akademie. Do roku 1998 působil na České správě sociálního zabezpečení v řadě vedoucích pozic. Od roku 1999 je osobou samostatně výdělečně činnou - vedení personalistiky a mzdového účetnictví pro malé organizace a organizace. Kromě této práce se od roku 2002 věnuje lektorské a poradenské činnosti v předmětné problematice. Své…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.8. – 26.8.2016

9:00 - 15:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

5 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Hana H.

“Nejlepší seminář - odborností i profesionálním výkladem!„

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

zákoník práce 2016, změny zákoníku práce 2017, předsmluvní povinnosti, povinnosti zaměstnavatele, ukončení pracovněprávních vztahů, náhrada škody, zaměstnávání cizinců, odměňování zaměstnancům mzdová a personální agenda 2016 atd.