On-line seminář

Novinky v legislativě BOZP

za rok 2021 a výhled na rok 2022

Robert Křepinský

Rekapitulace nejdůležitějších legislativních změn v oblasti BOZP v uplynulém roce a očekávané legislativní novinky pro nadcházející období.

Obsah on-line semináře:

Novinky v legislativě oblasti BOZP za rok 2020 a výhled na rok 2021

  • zákon č. 250/2021 Sb., o zajištění bezpečnosti v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
  • nařízení vlády, které nahradí nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (dosud nemá čáslo ve sbírce)
  • zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách - kategorizace práce, zacházení s chemickými látkami a směsmi, výkon státního zdravotního dozoru na úseku ochrany zdraví při práci a pracovnělékařských služeb, pracovnělékařské služby u agentur práce
  • zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - změny v oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
  • zákon č. 539/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

    ...a některé další právní předpisy

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect nebo YouTube. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.10.2021

14:00 - 16:00

On-line

1 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.