On-line seminář

Postavení OZO v prevenci rizik

Robert Křepinský

Seminář shrne úkoly osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, vycházející z péče o zajištění povinností zaměstnavatele na úseku BOZP na pracovištích. Jednotlivé oblasti činnosti očekávané od OZO budou rozebrány zejména z hlediska jejich zakotvení v legislativě a požadavků jednotlivých ustanovení na jejich provedení.

Osnova:

  • povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
  • vedoucí zaměstnanec a odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
  • právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP
  • postavení odborně způsobilé osoby v prevenci rizik
  • podmínky k výkonu činnosti odborně způsobilé osoby v prevenci rizik
  • povinnosti odborně způsobilé osoby v prevenci rizik
  • tematické okruhy kontroly odborně způsobilé osoby v prevenci rizik

Lektor

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.4.2021

13:30 - 15:30

On-line

2490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.