Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2019

Ing. Petr Šulc, Ing. Hana Krejsová, Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Václav Kuncl, RNDr. Oldřich Jarolím, Mgr. Martin Marko, Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

Kompletní přehled české a evropské legislativy všech složek životního prostředí a její odraz v podnikové praxi. Ujasnění stávajících i nových povinností, které musí podnikový ekolog znát a uplatňovat v každodenní práci. Celistvý obrázek povinností podnikového ekologa dotvoří konfrontace s přestupky a nejčastějšími pochybeními z pohledu ČIŽP a kraje.

20.11.2018

9:00 - 16:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 790,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Třetí ročník konference - letos ještě více zaměřen na praxi! 

Účastníci se v 1 dni seznámí s aktuálním vývojem legislativy všech složek podnikové ekologie a ujasní si veškeré povinnosti, které se na ně povalí v roce 2019.

Konference bude rozdělena do 4 panelů podle oblastí životního prostředí. V každém panelu vystoupí přední odborník na toto téma, který má bohaté zkušenosti z praxe a svým pohledem ho doplní zástupci ze strany plnění povinností a přestupků. Výsledkem bude ucelený přehled všech povinností podnikového ekologa.

Témata

Odpady

 • Přeprava nebezpečných odpadů a systém SEPNO
 • Změny ve zpětném odběru olejů a pneumatik
 • Novinky při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností
 • Kontroly ČIŽP a přestupky v návaznosti na nový přestupkový zákon

Chemické látky

 • Povinnosti spojené s nařízením REACH a CLP – autorizace, povolování, omezování
 • Rozšířený bezpečnostní list a expoziční scénáře
 • Označování chemických látek, směsí a definované výjimky

Ochrana ovzduší

 • Legislativní požadavky ochrany ovzduší (zákon o ochraně ovzduší)
 • Povinnosti provozovatele zdroje znečištění vycházející ze zákona o ochraně ovzduší
 • Žádosti o povolení, ohlašování
 • Klasifikace zdrojů znečišťování ovzduší

Ochrana vod a vodohospodářství

 • Legislativní požadavky z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod
 • Vodoprávní povolení, souhlasy, vyjádření
 • Odpadní vody, závadné látky, povinnosti vycházející ze zákona č. 254/2001, Sb., o vodách
 • Havarijní plány, havárie, povinnosti při havárií

Určeno

 • podnikovým ekologům,
 • odborníkům na odpadové hospodářství,
 • pracovníkům odpovědným za ISO 14001, (management péče o životní prostředí).
 • ředitelům výrobních podniků, kteří podporují „systém řízení ekologické strategie podniku“

Program

Úvod - práce podnikového ekologa a jeho povinnosti
Ing. Václav Kuncl - lektor a auditor v oblasti životního prostředí

9:00 - 9:15

 • co je podniková ekologie a co pod ni spadá
 • kteří lidé se na pozici „podnikového ekologa“ vyskytují, případně tuto funkci suplují
 • kdo s pozicí ekologa dokáže pomoci – externista
 • co od něho očekávat a jaký je správný rozsah znalostí odborníka

1. panel

Odpady v podniku a povinnosti při nakládání s nimi

9:15 - 10:30

Změny evropské odpadové legislativy v návaznosti na český právní systém

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl - MŽP

Vybrané aspekty odpadového hospodářství

Ing. Petr Šulc - Sfe consulting s.r.o.

 • novinky při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností
 • přeprava nebezpečných odpadů a oznamování v systému SEPNO
 • klasifikace nebezpečných odpadů a jejich označování, náležitosti identifikačních listů (ILNO)
 • použití IČP a IČZ v praxi
 • novinky při nakládání se sedimenty a kaly
 • povinnosti výrobců, distributorů, posledních prodejců a provozovatelů systému sběru pneumatik
 • kontroly ČIŽP a přestupky v návaznosti na nový přestupkový zákon

 2. panel

Nakládání s chemickými látkami a směsmi – povinnosti x přestupky

10:45 - 12:45

Bezpečnostní listy a expoziční scénáře v podnikové praxi

Ing. Hana Krejsová - poradce v oblasti chem. látek

 • aktuality v chemické legislativě
 • rozšířený bezpečnostní list a expoziční scénáře
 • informace o chemických látkách - kde je najít, seznamy ECHA, přílohy nařízení REACH

Chemické látky z pohledu BOZP

Ing. Jiří Tilhon - VÚBP
 • zákoník práce - CHLaS - rizika - kategorizace
 • zákon č. 258/2000 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,
 • dokumentace ve firmě (BL, expoziční scénáře)

Kontroly scénářů expozice a BL

RNDr. Oldřich Jarolím - ČIŽP

 • evropský projekt na kontroly scénářů expozice
 • kontroly scénářů expozice v ČR
 • projekt na nedostatky v bezpečnostních listech

Kontroly CLP - REF 6, Internetový prodej

Mgr. Martin Marko - ČIŽP

 • klasifikace, balení, značení + vazba na BL

3. panel

Ochrana ovzduší a legislativní povinnosti podnikového ekologa

13:45 - 14:45 

Ovzduší v roce 2019: novely předpisů, povinnosti firem, hlášení do ISPOP  a poplatky

Ing. Zbyněk Krayzel - specialista a poradce v oblasti ochrany ovzduší 

 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - stručné aktuální informace k zákonu o ochraně ovzduší a jeho novelách
 • vyhláška č. 415/2012 Sb. a prováděcí předpisy k novému zákonu a jejich novely
 • metodické pokyny a stanoviska MŽP
 • kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší. Novinky v klasifikaci
 • povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin
 • povinnost provozovatelů vyjmenovaných zdrojů
 • možné přístupy ke stanovování emisních limitů, termíny dosažení zpřísněných emisních limitů
 • povinnosti v oblasti měření emisí a jeho rozsahy, upuštění od měření - možnosti a povinnosti
 • zjišťování množství emisí výpočtem (faktory či bilance)
 • bilance VOC
 • poplatkové přiznání
 • průběžná a souhrnná provozní evidence
 • provozní řády
 • obsahové náležitosti dokumentů (odborného posudku, protokolu o měření, rozptylové studie)
 • ostatní povinnosti vyplývající ze zákona
 • diskuse

Doplňkové materiály ke staženíprednaska_ovzdusi_Krayzel_PPEIII.doc

4. panel

Vodohospodářství v podniku

15:00 - 16:00

Voda v podnikové ekologii a změny v zákoně o vodách

Ing. Václav Kuncl - lektor a auditor v oblasti životního prostředí

 • legislativní úvod – zákon o vodách č. 254/2001 Sb. a jeho novela platná od 1. 1. 2019
 • vody a její druhy, se kterými se setkáváme
 • co znamená nakládání s vodami – např. odběry, vypouštění
 • jaké druhy odběrů a jaké způsoby vypouštění
 • dešťové vody, vsak, vypouštění do vodoteče, do kanalizace, retence, měřidla
 • ohlašování – agenda pro celý kalendářní rok
 • poplatky a kdo je odvádí
 • látky závadné vodám jejich rozdělení a rozpoznání v praxi – návaznost na havarijní plán
 • vodoprávní úřady jako zvláštní stavební úřady a skutečné stavební úřady při plánované výstavbě - povinnosti

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Záštitu konferenci udělil

Mgr. Richard Brabec

ministr životního prostředí ČR ZÁŠTITA

Ing. Marta Nováková

ministryně průmyslu a obchodu ČR ZÁŠTITA

 

Lektoři

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Hana Krejsová

Vystudovala VŠCHT v Pardubicích obor fyzikální a analytická chemie. Více než 20 let pracovala ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s. v Pardubicích. Věnovala se chemické informatice, tj rešeršemi a vyhledáváním informací o chemických látkách hlavně v oblasti toxicity a účinků na životní prostředí. Posledních cca deset let se zabývá chemickou…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Zbyněk Krayzel

vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor Technologie organických výrob. V lednu 1992 nastoupil na Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany ovzduší, kde postupně dosáhl funkce vedoucího inspektora-specialisty. Zde získal rozsáhlé znalosti ochrany ovzduší jak legislativní tak odborné.…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Václav Kuncl

je absolventem inženýrského studia Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v oboru Zpracování a zneškodňování odpadů. 

Poskytuje poradenské služby v oblasti životního prostředí, které vyplývají z platné environmentální legislativy. Je lektorem v legislativě odpadového hospodářství, ochrany vod a ovzduší, nakládání s CHLaS, PZH, IRZ a IPPC…

Více informací a další semináře lektora

RNDr. Oldřich Jarolím

osmý rok se věnuje problematice chemických látek na ředitelství České inspekce životního prostředí (zejména nařízením REACH). Zabývá se především metodickým vedením inspektorů a zastupuje ČR ve Fóru Evropské agentury pro chemické látky.

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Martin Marko

Odborný rada na Oddělení odpadového hospodářství, ředitelství ČIŽP,  gestor a metodik pro nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (nařízení CLP), dále pro chemický zákon č. 350/2011 Sb. a systém RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products - rychlý výstražný informační systém Evropské unie o…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V současné době pracuje na odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, kde má na starosti přípravu nových právních předpisů.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

vystudoval ekonomii, poté doktorský studijní program na Fakultě bezpečnostního inženýrství (program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost) VŠB TU Ostrava a posléze manažerský studijní program Master of Laws na Fakultě veřejnosprávních studií Univerzity v Toruni. V oblasti BOZP a hygieny práce působí od ukončení střední školy. Pro svého…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skenvi18/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

20.11.2018

9:00 - 16:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Meidální partneři

O tématu školení

Na konferenci se setkáte s pojmy jako:

Podniková ekologie, povinnosti v podnikové ekologii, povinnosti podnikového ekologa, odpady, nebezpečné odpady, přeprava nebezpečných odpadů, systém SEPNO, odběr olejů, odběr pneumatik, evidenční a ohlašovací povinnosti, nařízení REACH a CLP, chemické látky, označování chemických látek, ochrana ovzduší, ochrana vod a vodohospodářství, odpadní vody, havarijní plány, ekologie v podniku, podniková ekologie konference.