Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2019

Třetí ročník konference - letos ještě více zaměřen na praxi! 

Účastníci se v 1 dni seznámí s aktuálním vývojem legislativy všech složek podnikové ekologie a ujasní si veškeré povinnosti, které se na ně povalí v roce 2019.

Konference bude rozdělena do 4 panelů podle oblastí životního prostředí. V každém panelu vystoupí přední odborník na toto téma, který má bohaté zkušenosti z praxe a svým pohledem ho doplní zástupci ze strany plnění povinností a přestupků. Výsledkem bude ucelený přehled všech povinností podnikového ekologa.

Témata

Odpady

 • Přeprava nebezpečných odpadů a systém SEPNO
 • Změny ve zpětném odběru olejů a pneumatik
 • Novinky při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností
 • Kontroly ČIŽP a přestupky v návaznosti na nový přestupkový zákon

Chemické látky

 • Povinnosti spojené s nařízením REACH a CLP – autorizace, povolování, omezování
 • Rozšířený bezpečnostní list a expoziční scénáře
 • Označování chemických látek, směsí a definované výjimky

Ochrana ovzduší

 • Legislativní požadavky ochrany ovzduší (zákon o ochraně ovzduší)
 • Povinnosti provozovatele zdroje znečištění vycházející ze zákona o ochraně ovzduší
 • Žádosti o povolení, ohlašování
 • Klasifikace zdrojů znečišťování ovzduší

Ochrana vod a vodohospodářství

 • Legislativní požadavky z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod
 • Vodoprávní povolení, souhlasy, vyjádření
 • Odpadní vody, závadné látky, povinnosti vycházející ze zákona č. 254/2001, Sb., o vodách
 • Havarijní plány, havárie, povinnosti při havárií

Určeno

 • podnikovým ekologům,
 • odborníkům na odpadové hospodářství,
 • pracovníkům odpovědným za ISO 14001, (management péče o životní prostředí).
 • ředitelům výrobních podniků, kteří podporují „systém řízení ekologické strategie podniku“

Program

Úvod - práce podnikového ekologa a jeho povinnosti
Ing. Václav Kuncl - lektor a auditor v oblasti životního prostředí

9:00 - 9:15

 • co je podniková ekologie a co pod ni spadá
 • kteří lidé se na pozici „podnikového ekologa“ vyskytují, případně tuto funkci suplují
 • kdo s pozicí ekologa dokáže pomoci – externista
 • co od něho očekávat a jaký je správný rozsah znalostí odborníka

1. panel

Odpady v podniku a povinnosti při nakládání s nimi

9:15 - 10:30

Změny evropské odpadové legislativy v návaznosti na český právní systém

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl - MŽP

Vybrané aspekty odpadového hospodářství

Ing. Petr Šulc - Sfe consulting s.r.o.

 • novinky při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností
 • přeprava nebezpečných odpadů a oznamování v systému SEPNO
 • klasifikace nebezpečných odpadů a jejich označování, náležitosti identifikačních listů (ILNO)
 • použití IČP a IČZ v praxi
 • novinky při nakládání se sedimenty a kaly
 • povinnosti výrobců, distributorů, posledních prodejců a provozovatelů systému sběru pneumatik
 • kontroly ČIŽP a přestupky v návaznosti na nový přestupkový zákon

 2. panel

Nakládání s chemickými látkami a směsmi – povinnosti x přestupky

10:45 - 12:45

Bezpečnostní listy a expoziční scénáře v podnikové praxi

Ing. Hana Krejsová - poradce v oblasti chem. látek

 • aktuality v chemické legislativě
 • rozšířený bezpečnostní list a expoziční scénáře
 • informace o chemických látkách - kde je najít, seznamy ECHA, přílohy nařízení REACH

Chemické látky z pohledu BOZP

Ing. Jiří Tilhon - VÚBP
 • zákoník práce - CHLaS - rizika - kategorizace
 • zákon č. 258/2000 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,
 • dokumentace ve firmě (BL, expoziční scénáře)

Kontroly scénářů expozice a BL

RNDr. Oldřich Jarolím - ČIŽP

 • evropský projekt na kontroly scénářů expozice
 • kontroly scénářů expozice v ČR
 • projekt na nedostatky v bezpečnostních listech

Kontroly CLP - REF 6, Internetový prodej

Mgr. Martin Marko - ČIŽP

 • klasifikace, balení, značení + vazba na BL

3. panel

Ochrana ovzduší a legislativní povinnosti podnikového ekologa

13:45 - 14:45 

Ovzduší v roce 2019: novely předpisů, povinnosti firem, hlášení do ISPOP  a poplatky

Ing. Zbyněk Krayzel - specialista a poradce v oblasti ochrany ovzduší 

 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - stručné aktuální informace k zákonu o ochraně ovzduší a jeho novelách
 • vyhláška č. 415/2012 Sb. a prováděcí předpisy k novému zákonu a jejich novely
 • metodické pokyny a stanoviska MŽP
 • kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší. Novinky v klasifikaci
 • povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin
 • povinnost provozovatelů vyjmenovaných zdrojů
 • možné přístupy ke stanovování emisních limitů, termíny dosažení zpřísněných emisních limitů
 • povinnosti v oblasti měření emisí a jeho rozsahy, upuštění od měření - možnosti a povinnosti
 • zjišťování množství emisí výpočtem (faktory či bilance)
 • bilance VOC
 • poplatkové přiznání
 • průběžná a souhrnná provozní evidence
 • provozní řády
 • obsahové náležitosti dokumentů (odborného posudku, protokolu o měření, rozptylové studie)
 • ostatní povinnosti vyplývající ze zákona
 • diskuse

Doplňkové materiály ke staženíprednaska_ovzdusi_Krayzel_PPEIII.doc

4. panel

Vodohospodářství v podniku

15:00 - 16:00

Voda v podnikové ekologii a změny v zákoně o vodách

Ing. Václav Kuncl - lektor a auditor v oblasti životního prostředí

 • legislativní úvod – zákon o vodách č. 254/2001 Sb. a jeho novela platná od 1. 1. 2019
 • vody a její druhy, se kterými se setkáváme
 • co znamená nakládání s vodami – např. odběry, vypouštění
 • jaké druhy odběrů a jaké způsoby vypouštění
 • dešťové vody, vsak, vypouštění do vodoteče, do kanalizace, retence, měřidla
 • ohlašování – agenda pro celý kalendářní rok
 • poplatky a kdo je odvádí
 • látky závadné vodám jejich rozdělení a rozpoznání v praxi – návaznost na havarijní plán
 • vodoprávní úřady jako zvláštní stavební úřady a skutečné stavební úřady při plánované výstavbě - povinnosti

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Záštitu konferenci udělil

Mgr. Richard Brabec

ministr životního prostředí ČR ZÁŠTITA

Ing. Marta Nováková

ministryně průmyslu a obchodu ČR ZÁŠTITA

 

Přednášející

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního

Vystudovala VŠCHT v Pardubicích obor fyzikální a analytická chemie. Více než 20 let pracovala ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s. v Pardubicích. Věnovala se chemické informatice, tj rešeršemi a vyhledáváním informací o chemických látkách hlavně v oblasti toxicity a účinků na životní prostředí. Posledních cca deset let se zabývá chemickou

vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor Technologie organických výrob. V lednu 1992 nastoupil na Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany ovzduší, kde postupně dosáhl funkce vedoucího inspektora-specialisty. Zde získal rozsáhlé znalosti ochrany ovzduší jak legislativní tak odborné.

Ing. Václav Kuncl, lektor BOZP, Ekologie

je absolventem inženýrského studia Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v oboru Zpracování a zneškodňování odpadů. 

Poskytuje poradenské služby v oblasti životního prostředí, které vyplývají z platné environmentální legislativy. Je lektorem v legislativě odpadového hospodářství, ochrany vod a ovzduší, nakládání s CHLaS, PZH, IRZ a IPPC

osmý rok se věnuje problematice chemických látek na ředitelství České inspekce životního prostředí (zejména nařízením REACH). Zabývá se především metodickým vedením inspektorů a zastupuje ČR ve Fóru Evropské agentury pro chemické látky.

Odborný rada na Oddělení odpadového hospodářství, ředitelství ČIŽP,  gestor a metodik pro nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (nařízení CLP), dále pro chemický zákon č. 350/2011 Sb. a systém RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products - rychlý výstražný informační systém Evropské unie o

je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V současné době pracuje na odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, kde má na starosti přípravu nových právních předpisů.

vystudoval ekonomii, nyní studuje doktorský studijní program na Fakultě bezpečnostního inženýrství (program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost) VŠB TU Ostrava.Voblasti BOZP a hygieny práce působí od ukončení střední školy. Pro svého předchozího zaměstnavatele mimo jiné získal a posléze obhájil ocenění vnárodních projektech Bezpečný podnik (2010, 2013) a Zdraví podporující podnik (2011 – I. stupeň, 2014 – III. stupeň), je vítězem národní soutěže Profesionál BOZP (v roce 2013).

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
20.11.20189:00 - 16:30Praha
Hotel Grand Majestic Plaza
3411 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Partneři

Meidální partneři

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Na konferenci se setkáte s pojmy jako:

Podniková ekologie, povinnosti v podnikové ekologii, povinnosti podnikového ekologa, odpady, nebezpečné odpady, přeprava nebezpečných odpadů, systém SEPNO, odběr olejů, odběr pneumatik, evidenční a ohlašovací povinnosti, nařízení REACH a CLP, chemické látky, označování chemických látek, ochrana ovzduší, ochrana vod a vodohospodářství, odpadní vody, havarijní plány, ekologie v podniku, podniková ekologie konference.

 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz