Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2019

Třetí ročník konference - letos ještě více zaměřen na praxi! 

Účastníci se v 1 dni seznámí s aktuálním vývojem legislativy všech složek podnikové ekologie a ujasní si veškeré povinnosti, které se na ně povalí v roce 2019.

Konference bude rozdělena do 4 panelů podle oblastí životního prostředí. V každém panelu vystoupí přední odborník na toto téma, který má bohaté zkušenosti z praxe a svým pohledem ho doplní zástupci ze strany plnění povinností a přestupků. Výsledkem bude ucelený přehled všech povinností podnikového ekologa.

Témata

Odpady

 • Přeprava nebezpečných odpadů a systém SEPNO
 • Změny ve zpětném odběru olejů a pneumatik
 • Novinky při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností
 • Kontroly ČIŽP a přestupky v návaznosti na nový přestupkový zákon

Chemické látky

 • Povinnosti spojené s nařízením REACH a CLP – autorizace, povolování, omezování
 • Rozšířený bezpečnostní list a expoziční scénáře
 • Označování chemických látek, směsí a definované výjimky

Ochrana ovzduší

 • Legislativní požadavky ochrany ovzduší (zákon o ochraně ovzduší)
 • Povinnosti provozovatele zdroje znečištění vycházející ze zákona o ochraně ovzduší
 • Žádosti o povolení, ohlašování
 • Klasifikace zdrojů znečišťování ovzduší

Ochrana vod a vodohospodářství

 • Legislativní požadavky z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod
 • Vodoprávní povolení, souhlasy, vyjádření
 • Odpadní vody, závadné látky, povinnosti vycházející ze zákona č. 254/2001, Sb., o vodách
 • Havarijní plány, havárie, povinnosti při havárií

Určeno

 • podnikovým ekologům,
 • odborníkům na odpadové hospodářství,
 • pracovníkům odpovědným za ISO 14001, (management péče o životní prostředí).
 • ředitelům výrobních podniků, kteří podporují „systém řízení ekologické strategie podniku“

Program

Úvod - práce podnikového ekologa a jeho povinnosti
Ing. Václav Kuncl

9:00 - 9:15

 • co je podniková ekologie a co pod ni spadá
 • kteří lidé se na pozici „podnikového ekologa“ vyskytují, případně tuto funkci suplují
 • kdo s pozicí ekologa dokáže pomoci – externista
 • co od něho očekávat a jaký je správný rozsah znalostí odborníka

1. panel

Odpady v podniku a povinnosti při nakládání s nimi

9:15 - 10:45

Změny evropské odpadové legislativy v návaznosti na český právní systém

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl (MŽP)

Povinnosti odpadového hospodáře vyplývající z legislativních požadavků ČR 

Ing. Petr Šulc - Sfe consulting s.r.o.

 • novinky při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností
 • přeprava nebezpečných odpadů a oznamování v systému SEPNO
 • klasifikace nebezpečných odpadů a jejich označování, náležitosti identifikačních listů (ILNO)
 • použití IČP a IČZ v praxi
 • novinky při nakládání se sedimenty a kaly
 • povinnosti výrobců, distributorů, posledních prodejců a provozovatelů systému sběru pneumatik
 • kontroly ČIŽP a přestupky v návaznosti na nový přestupkový zákon

 2. panel

Nakládání s chemickými látkami a směsmi – povinnosti x přestupky

11:00 - 12:30

Bezpečnostní listy a expoziční scénáře v podnikové praxi

Ing. Hana Krejsová - poradce v oblasti chem. látek

 • aktuality v chemické legislativě
 • rozšířený bezpečnostní list a expoziční scénáře
 • informace o chemických látkách - kde je najít, seznamy ECHA, přílohy nařízení REACH

Chemické látky z pohledu BOZP

Ing. Jiří Nedbal

 • zákoník práce - CHLaS - rizika - kategorizace
 • zákon č. 258/2000 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,
 • dokumentace ve firmě (BL, expoziční scénáře)

Kontroly scénářů expozice a BL

RNDr. Oldřich Jarolím (ČIŽP)

 • evropský projekt na kontroly scénářů expozice
 • kontroly scénářů expozice v ČR
 • projekt na nedostatky v bezpečnostních listech

Kontroly CLP - REF 6

Mgr. Martin Marko (ČIŽP)

 • klasifikace, balení, značení + vazba na BL

3. panel

Ochrana ovzduší a legislativní povinnosti podnikového ekologa

13:30 - 14:30 

Ovzduší v roce 2019: novely předpisů, povinnosti firem, hlášení do ISPOP  a poplatky

Ing. Zbyněk Krayzel

 • legislativní požadavky ochrany ovzduší (zákon o ochraně ovzduší)
 • povinnosti provozovatele zdroje znečištění vycházející ze zákona o ochraně ovzduší
 • žádosti o povolení, ohlašování
 • klasifikace zdrojů znečišťování ovzduší
 • změny v kategorizaci zdrojů znečišťování ovzduší

4. panel

Vodohospodářství v podniku

14:45 - 16:30

Nakládání s vodami v roce 2019 – novela vodního zákona v praxi

Ing. Václav Kuncl

 • legislativní úvod – zákon o vodách č. 254/2001 Sb. a jeho novela platná od 1. 1. 2019
 • vody a její druhy, se kterými se setkáváme
 • co znamená nakládání s vodami – např. odběry, vypouštění
 • jaké druhy odběrů a jaké způsoby vypouštění
 • dešťové vody, vsak, vypouštění do vodoteče, do kanalizace, retence, měřidla
 • ohlašování – agenda pro celý kalendářní rok
 • poplatky a kdo je odvádí
 • látky závadné vodám jejich rozdělení a rozpoznání v praxi – návaznost na havarijní plán
 • vodoprávní úřady jako zvláštní stavební úřady a skutečné stavební úřady při plánované výstavbě - povinnosti

 

Přednášející

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního

Vystudovala VŠCHT v Pardubicích obor fyzikální a analytická chemie. Více než 20 let pracovala ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s. v Pardubicích. Věnovala se chemické informatice, tj rešeršemi a vyhledáváním informací o chemických látkách hlavně v oblasti toxicity a účinků na životní prostředí. Posledních cca deset let se zabývá chemickou

vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor Technologie organických výrob. V lednu 1992 nastoupil na Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany ovzduší, kde postupně dosáhl funkce vedoucího inspektora-specialisty. Zde získal rozsáhlé znalosti ochrany ovzduší jak legislativní tak odborné.

Ing. Václav Kuncl, lektor BOZP, Ekologie

je absolventem inženýrského studia Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v oboru Zpracování a zneškodňování odpadů. 

Poskytuje poradenské služby v oblasti životního prostředí, které vyplývají z platné environmentální legislativy. Je lektorem v legislativě odpadového hospodářství, ochrany vod a ovzduší, nakládání s CHLaS, PZH, IRZ a IPPC

osmý rok se věnuje problematice chemických látek na ředitelství České inspekce životního prostředí (zejména nařízením REACH). Zabývá se především metodickým vedením inspektorů a zastupuje ČR ve Fóru Evropské agentury pro chemické látky.

Odborný rada na Oddělení odpadového hospodářství, ředitelství ČIŽP,  gestor a metodik pro nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (nařízení CLP), dále pro chemický zákon č. 350/2011 Sb. a systém RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products - rychlý výstražný informační systém Evropské unie o

Působí jako poradce, lektor a vedoucí auditor systémů managementu kvality podle ISO 9001, environmentálního managementu podle ISO 14001 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle BS OHSAS 18001. V oblasti BOZP pracuje více než dvacet let.

Je držitelem osvědčení odborné způsobilosti v prevenci rizik BOZP, odborně způsobilou osobou

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
20.11.20189:00 - 16:30Prahabude upřesněno3790 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Partneři

Meidální partneři

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení