Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020

Kompletní přehled české a evropské legislativy všech složek životního prostředí a její odraz v podnikové praxi. Ujasnění stávajících i nových povinností, které musí podnikový ekolog znát a uplatňovat v každodenní práci. Celistvý obrázek povinností podnikového ekologa dotvoří konfrontace s přestupky a nejčastějšími pochybeními z pohledu ČIŽP a kraje.

Již čtvrtý ročník konference zaměřený na aktuální problémy podnikových ekologů!

Účastníci se v 1 dni seznámí s aktuálním vývojem legislativy všech složek podnikové ekologie a ujasní si veškeré povinnosti, které se na ně povalí v roce 2020.

Konference bude rozdělena do 4 panelů podle oblastí životního prostředí. V každém panelu vystoupí přední odborník na toto téma, který má bohaté zkušenosti z praxe a svým pohledem ho doplní zástupci ze strany plnění povinností a přestupků. Výsledkem bude ucelený přehled všech povinností podnikového ekologa.

Témata

Odpady

 • Nové odpadové zákony a implementace balíčku oběhového hospodářství EU
 • Nakládání s obaly v duchu oběhového hospodářství
 • Nové ohlašovací povinnosti a sankce za přestupky spojené s nakládáním se rtutí
 • Novinky při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností
 • Příprava na kontroly ČIŽP a příklady z praxe

Chemické látky

 • kontrola a úprava bezpečnostních listů na základě podkladů od výrobců CHLS
 • kontroly BL a nejčastější chyby
 • změna chemického zákona a nové podmínky podávání žádostí o povolení uvádět na trh nové výrobky s přidanou rtutí v souvislosti s nařízením EU o rtuti
 • CHLaS z pohledu BOZP – novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Označování chemických látek, směsí a definované výjimky
 • Oznámení nebezpečných směsí PCN po 1. 1. 2020 – sjednocení systémů oznamování, formáty (UFI kódy)
 • změny v nebezpečnostech a nové pokyny pro bezpečné zacházení s CHLS po novele nařízení CLP od 17. 10. 2020
 • Výjimky z povinnosti registrovat chemické látky zpětně získávané z odpadů

Ochrana ovzduší

 • Legislativní požadavky ochrany ovzduší (zákon o ochraně ovzduší)
 • Povinnosti provozovatele zdroje znečištění vycházející z novely zákona o ochraně ovzduší od 1.1. 2020
 • Žádosti o povolení, ohlašování
 • Klasifikace zdrojů znečišťování ovzduší

Ochrana vod a vodohospodářství

 • Legislativní požadavky z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod
 • Vodoprávní povolení, souhlasy, vyjádření
 • Odpadní vody, závadné látky, povinnosti vycházející ze zákona č. 254/2001, Sb., o vodách
 • Havarijní plány, havárie, povinnosti při havárií

Určeno

 • podnikovým ekologům,
 • odborníkům na odpadové hospodářství,
 • manažerům odpovědným za ISO 14001, (management péče o životní prostředí).
 • ředitelům výrobních podniků, kteří podporují „systém řízení ekologické strategie podniku“

Přednášejí

Termín a místo konání

19.11.2019

9:00 - 16:30

Praha

Hotel Olympik

3790

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Předchozí ročníky

III.  ročník (20.11.2018)    

II. ročník (20.11.2017)      

I. ročník (30.11.2016)