skenvi19

Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020

Ing. Jaromír Manhart, Ing. Václav Kuncl, Bc. Jiří Tichý, Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Jirátová Lišková, RNDr. Oldřich Jarolím, Zbyněk Moravec, Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Oldřich Petira, CSc., Ing. Petr Šulc

Kompletní přehled české a evropské legislativy všech složek životního prostředí a její odraz v podnikové praxi. Ujasnění stávajících i nových povinností, které musí podnikový ekolog znát a uplatňovat v každodenní práci. Celistvý obrázek povinností podnikového ekologa dotvoří konfrontace s přestupky a nejčastějšími pochybeními z pohledu ČIŽP a kraje.

19.11.2019

9:00 - 16:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Tento ročník již proběhl. Příští ročník konference se bude konat v Praze 24.11.2020. Podrobnosti naleznete ZDE

Již čtvrtý ročník konference zaměřený na aktuální problémy podnikových ekologů!

Účastníci se v 1 dni seznámí s aktuálním vývojem legislativy všech složek podnikové ekologie a ujasní si veškeré povinnosti, které se na ně povalí v roce 2020.

Konference bude rozdělena do 4 panelů podle oblastí životního prostředí. V každém panelu vystoupí přední odborník na toto téma, který má bohaté zkušenosti z praxe a svým pohledem ho doplní zástupci ze strany plnění povinností a přestupků. Výsledkem bude ucelený přehled všech povinností podnikového ekologa.

Určeno

 • podnikovým ekologům,
 • odborníkům na odpadové hospodářství,
 • manažerům odpovědným za ISO 14001, (management péče o životní prostředí).
 • ředitelům výrobních podniků, kteří podporují „systém řízení ekologické strategie podniku“

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce se koná pod záštitou

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

ministr průmyslu a obchodu ČR ZÁŠTITA

Program

Zde můžete sledovat postup prací na programu letošní konference.

Konferenci moderuje Ing. Zbyněk Krayzel.

Zahájení konference

9:00 - 9:05

Zahájení konference

1. panel - Odpady v podniku a povinnosti při nakládání s nimi

9:05 - 10:50

1. panel - Odpady v podniku a povinnosti při nakládání s nimi

Ing. Jaromír Manhart, Bc. Jiří Tichý, Ing. Václav Kuncl, Ing. Petr Šulc

Bc. Jiří Tichý

Obal nebo odpad? Nakládání s obaly v duchu oběhového hospodářství

Bc. Jiří Tichý - INISOFT Consulting s.r.o.

 • Legislativní úvod – zákon o obalech č. 477/2001 Sb.
 • Prohlášení o shodě v návaznosti na metodický pokyn MŽP k provedení § 5 zákona o

          obalech.

 • Přetrvávající nejasnosti v základních povinnostech a tocích při nakládání s obaly.
 • Jak naložit s obalem po použití – opravdu ukončil svoji životnost a mohu ho použít jinak?
 • Pohled na obaly v z pozice původce (plniče, výrobce, dovozce) a oprávněné osoby (režim
 • odpadů).
 • Spojení těchto bodů do společného bodu k oběhovému hospodářství.
Ing. Václav Kuncl

Možnosti využití odpadu jako vedlejších produktů aneb kdy se materiál nemusí nutně stát odpadem

Ing. Václav Kuncl - INISOFT Consulting s.r.o.

 • Co je vedlejší produkt.
 • Vysvětlení podmínek v paragrafovém ustanovení zákona č. 185/2001Sb. o odpadech.
 • Vedlejší produkt ve vazbě na nový zákon o odpadech.
 • Příklad: asfaltové recykláty jako vedlejší produkt – vyhl. č. 130/2019 Sb.
Ing. Petr Šulc

Vybrané povinnosti odpadového hospodářství

Ing. Petr Šulc - Sfe consulting s.r.o.

 • Hierarchie nakládání s odpady
 • Zařazování odpadů
 • Soustřeďování odpadů
 • Evidence odpadů
 • Přeprava odpadů
 • Označování nebezpečných odpadů
 • Pokuty na úseku zákona o odpadech a zákona o obalech (2018)
Přestávka na kávu

10:50 - 11:15

Přestávka na kávu

2. panel - Nakládání s chemickými látkami a směsmi – povinnosti x přestupky

11:15 - 13:00

2. panel - Nakládání s chemickými látkami a směsmi – povinnosti x přestupky

Ing. Oldřich Petira, CSc., Zbyněk Moravec, Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Jirátová Lišková, RNDr. Oldřich Jarolím

Zbyněk Moravec

CHLaS z pohledu BOZP - novela zákona č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zbyněk Moravec - expert BOZP, ČMKOS

Hlavní změny v § 44a a 44b novely zákona č. 258/ 2000 Sb. - označování nebezpečných vlastností podle CLP, vypracování a předkládání tzv. „pravidel“ pro vybrané skupiny nebezpečných vlastností

Ing. Radka Vokurková

Bezpečnostní listy a expoziční scénáře a jejich využití ve firemní praxi

Ing. Radka Vokurková - Consulteco s.r.o

 • forma a obsah bezpečnostního listu obdrženého od dodavatele látky nebo směsi
 • zapracování získaných informací do firemního managementu chemických látek ( např. vyhodnocení podmínek práce s NCHLS na pracovišti, podmínek skladování NCHLS, dopadu na požární ochranu, výstupy do ekologie a vyhodnocení rizika havárií)
Ing. Lenka Jirátová Lišková

SVHC látky

Ing. Lenka Lišková - Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

SVHC látky (Látky vzbuzující velmi velké obavy)

 • definice SVHC látek a postup jejich zařazování
 • povinnosti vztahující se k použití SVHC látek v dodavatelském řetězci
 • SVHC látky ve vztahu k odpadům

Nařízení REACH a zpětně získané látky z odpadů

RNDr. Oldřich Jarolím

Kontroly ČIŽP v oblasti chemických látek - nejčastější chyby a provinění (BL, ES, biocidy)

RNDr. Oldřich Jarolím - ČIŽP

 • nejčastější chyby, které se objevují v bezpečnostních listech a při jejich předávání + rozšířené BL a scénáře expozice
 • probíhající kontrolní projekty a témata projektů v dalších letech
 • kontroly předmětů ošetřených biocidními přípravky
Oběd

13:00 - 14:00

Oběd

3. panel - Vodohospodářství v podniku

14:10 - 15:10

3. panel - Vodohospodářství v podniku

Ing. Václav Kuncl

Ing. Václav Kuncl

Nakládání s vodami v roce 2020 – novela vodního zákona v praxi

Jedna novela zákona v platnosti a další před námi 

Ing. Václav Kuncl - INISOFT Consulting s.r.o.

 • Nejdůležitější změny v zákoně č. 254/2001 Sb. o vodách.
 • Výklad změn podle MZe a vodoprávních úřadů.
 • Odběry vzorků a analýzy – povinnosti firem.
 • Látky závadné vodám, havárie – nevyhovující sklady, poruchy, netěsnosti s pohledem do zákona o vodách a BOZP.
 • Metrologie – povinnosti měření, jaká měřidla, kalibrace, cejchování.
 • Agenda ohlašování.
 • Agenda poplatků.
 • Rizika společného územního a stavebního řízení (při vodoprávním řízení).
Přestávka na kávu

15:10 - 15:30

Přestávka na kávu

4. panel - Ochrana ovzduší a legislativní povinnosti podnikového ekologa

15:30 - 16:30

4. panel - Ochrana ovzduší a legislativní povinnosti podnikového ekologa

Mgr. Ondřej Perlík, Ing. Zbyněk Krayzel

Mgr. Ondřej Perlík

Povinnosti provozovatele zdroje znečišťování v kontextu platné legislativy

Mgr. Ondřej Perlík - Environmental Technologies, s.r.o.

 • identifikace zdroje znečišťování ve vazbě na příl. č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., zákona o ovzduší
 • zdroje vyjmenované a nevyjmenované, jejich legalizace, příklady z praxe
 • jak se zdroji nakládat (povinnosti provozovatele: provozní evidence, pravidlená měření na zdroji, výkaznictví do ISPOP)
 • na co se zaměřuje inspekce při kontrolách, příklady z praxe
Ing. Zbyněk Krayzel

Emisní limity spalovacích zdrojů od 1. 1. 2020 a povinnosti zdrojů nanášení NH (lakoven)

Ing. Zbyněk Krayzel - specialista a poradce v oblasti ochrany ovzduší 

 • Plnění emisních limitů a podmínek provozu zdrojů s důrazem na spalovací zdroje spalující zemní plyn a na nanášení nátěrových hmot, případně i ostatní zdroje.
 • Příprava na zpřísnění emisních limitů znečišťujících látek od 1. 1. 2020, aby nedocházelo k porušování zákona o ochraně ovzduší

Doplňkové materiály ke stažení: prednaska_ovzdusi_Krayzel_PPE_IV.doc

Termín a místo konání

19.11.2019

9:00 - 16:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Meidální partneři

Předchozí ročníky

III.  ročník (20.11.2018)    

II. ročník (20.11.2017)      

I. ročník (30.11.2016)