skenvi20

Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2021

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, Mgr. Ing. Ladislav Trylč, Ing. Petr Šulc, Ing. Oldřich Petira, CSc., Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Lišková, Mgr. Vojtěch Pilnáček, Ing. Cyril Klepek, Mgr. Michala Pešková, Jaroslava Nietscheová, prom. práv., Ing. Václav Kuncl, Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Pavel Machálek, Mgr. Ondřej Perlík

Kompletní přehled české a evropské legislativy všech složek životního prostředí a její odraz v podnikové praxi. Ujasnění stávajících i nových povinností, které musí podnikový ekolog znát a uplatňovat v každodenní práci. Celistvý obrázek povinností podnikového ekologa dotvoří konfrontace s přestupky a nejčastějšími pochybeními z pohledu ČIŽP a kraje.

24.11.2020

8:45 - 16:40

Praha

Adresa bude upřesněna

3990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Již 5. ročník konference zaměřený na aktuální problémy podnikových ekologů!

Účastníci se v 1 dni seznámí s aktuálním vývojem legislativy všech složek podnikové ekologie a ujasní si veškeré povinnosti, které se na ně povalí v roce 2021.

Konference bude rozdělena do 4 panelů podle jednotlivých oblastí životního prostředí. Letos poprvé navíc přidáváme velmi zajímavý a podnětný panel "Cirkulární ekonomika v průmyslu". V každém panelu vystoupí přední odborník na toto téma, který má bohaté zkušenosti z praxe a svým pohledem ho doplní zástupci ze strany plnění povinností a přestupků. Výsledkem bude ucelený přehled všech povinností podnikového ekologa.

Určeno

 • podnikovým ekologům,
 • odborníkům na odpadové hospodářství,
 • manažerům odpovědným za ISO 14001, (management péče o životní prostředí).
 • ředitelům výrobních podniků, kteří podporují „systém řízení ekologické strategie podniku“

Program

Konferenci moderuje Ing. Tomáš Lank.

Zahájení konference

8:45 - 9:00

Zahájení konference

Ing. Tomáš Lank

Ing. Tomáš Lank

Úvodní slovo moderátora

Ing. Tomáš Lank - expert na ŽP a podnikovou ekologii 

1. panel - Odpady v podniku a povinnosti při nakládání s nimi

9:00 - 11:00

1. panel - Odpady v podniku a povinnosti při nakládání s nimi

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, Mgr. Ing. Ladislav Trylč, Ing. Petr Šulc, Ing. Václav Kuncl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Nový odpadový zákon a jeho prováděcí předpisy v podnikové ekologii

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl - vrchní ministerský rada, MŽP

 • Cíle odpadového hospodářství
 • Definice odpadu, konec odpadu
 • Původce odpadu a jeho povinnosti
 • Zařízení určená pro nakládání s odpady
 • Obchodník s odpady
 • Omezení skládkování
 • Ekonomické nástroje
Mgr. Ing. Ladislav Trylč

Zákon o výrobcích s ukončenou životností ve vztahu k podnikové ekologii

Mgr. Ing. Ladislav Trylč - vedoucí oddělení zpětného odběru, MŽP

 • Systémy rozšířené odpovědnosti výrobců
 • Nové povinnosti výrobců a způsoby jejich plnění (financování, cíle, informační kampaně, vedení evidencí, ověřování kvality dat)
 • Kolektivní systémy
 • Individuální plnění povinností
 • Zjednodušený odpadový režim
Ing. Petr Šulc

Pozitivní a negativní dopady balíčku nových zákonů pohledem  podnikové  ekologie

Ing. Petr Šulc - Sfe consulting s.r.o.

 • Původci  odpadů
 • Provozovatelé zařízení
 • Obaly, EEZ,  (baterie, pneumatiky, vozidla)
 • Hierarchie nakládání  s odpady,  předcházení  vzniku  odpadů,  vedlejší  produkty výroby
Ing. Václav Kuncl

IRZ a nové povinnosti v ohlašování podle novely nařízení vl. č. 145/2008 Sb.

Ing. Václav Kuncl - INISOFT Consulting s.r.o.

 • Co je Integrovaný registr znečišťování (IRZ)?
 • Kdo je povinným ohlašovatelem?
  • Jak to zjistím
 • Co se ohlašuje?
  • Výčet ohlašovaných částí a ukázka těchto složek
 • Termín a způsob ohlašování.
 • Nové povinnosti podle nařízení vlády č. 326/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb.
Přestávka na kávu

11:00 - 11:20

Přestávka na kávu

2. panel - Nakládání s chemickými látkami a směsmi

11:20 - 12:40

2. panel - Nakládání s chemickými látkami a směsmi

Ing. Oldřich Petira, CSc., Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Lišková

Ing. Oldřich Petira, CSc.

Nejdůležitější změny v evropské legislativě CHLS pro podnikové ekology

Ing. Oldřich Petira, CSc. - expert CHLS, nezávislý poradce

Změny v povinnostech podle nařízení CLP a REACH:

 • CLP: Změny v postupech klasifikace a označování látek a směsí, ve způsobu poskytování informací o některých nebezpečných látkách a směsích a v seznamu harmonizovaných klasifikací některých nebezpečných látek.
 • REACH: Změny se týkají především poskytování informací a sdílení údajů při registracích látek, upřesnění obsahu bezpečnostních listů, změn v seznamu látek podléhajících povolení a změn v seznamu látek, směsí a předmětů podléhajících omezení.
Ing. Radka Vokurková

Novela zákona č. 258/2000 Sb. a nové povinnosti v praxi

Ing. Radka Vokurková - Consulteco s.r.o

Novelizace zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vydaná ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2020 Sb. zrušila povinnost vypracovat písemná pravidla a projednat s místně příslušnou hygienickou stanicí (KHS). Avšak to neznamená, že informaci zaměstnancům o riziku látek/směsí, se kterými pracují, nemusí zaměstnavatel poskytovat. Tato povinnost je nadále i podle Zákoníku práce a podle čl. 33 nařízení REACH. Jak to mohou zaměstnavatelé řešit a jaké podklady k tomu mohou požívat? Vše na této přednášce.

Ing. Lenka Lišková

Nařízení REACH a CLP ve firmě – základní povinnosti

Ing. Lenka Lišková - Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

 • Přehled požadovaných oznámení na ECHA
  • oznamování klasifikace a označování látek podle nařízení CLP
  • oznamování SVHC látek v předmětech, včetně SCIP databáze
  • oznamování nebezpečných směsí (UFI kódy)
 • Sledování používaných látek uvedených v přílohách nařízení REACH a CLP
  • př. VI nařízení CLP - závazně klasifikované látky
  • př. XIV nařízení REACH, včetně Kandidátské listiny - látky podléhající povolení, SVHC látky
  • př.XVII nařízení REACH - omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů
  Oběd

  12:40 - 13:40

  Oběd

  3. panel - Vodohospodářství v podniku

  13:40 - 14:50

  3. panel - Vodohospodářství v podniku

  Jaroslava Nietscheová, prom. práv., Ing. Václav Kuncl

  Jaroslava Nietscheová, prom. práv.

  Principy vodního zákona a jeho "suchá" novela z hlediska průmyslu

  Jaroslava Nietscheová, prom. práv. - specialista na vodní právo (Povodí Vltavy, státní podnik)

  • Platná právní úprava vodního hospodářství a její základní principy
  • Nakládání s vodami
  • Vodní díla a povinnosti jejich vlastníků
  • Kompetence vodoprávních úřadů
  • Přestupky
  • Ústavní ochrana vody
  Ing. Václav Kuncl

  Odpadní vody a požadavky jednotlivých správ

  aneb jak nakládat s vodami a neporušovat předpisy

  Ing. Václav Kuncl - INISOFT Consulting s.r.o.

  • Povinnosti stanovené legislativou
  • Příklady při odběru vod a povinnosti stanovené jednotlivými správci
   • Z podzemních vod
   • Z povrchových vod
  • Příklady a praxe při vypouštění, problémy při dokládání dat
   • Upravované vody
   • Neupravované vody
  • Měření objemů vod a metody měření
  • Analýzy vod
  • Druhy systémů, kde se vody využívají
   • Otevřené
   • Uzavřené
  • Chyby a komplikace při evidenci dat, jejich zajištění a interpretaci
  Přestávka na kávu

  14:50 - 15:10

  Přestávka na kávu

  4. panel - Cirkulární ekonomika v průmyslu

  15:10 - 15:40

  4. panel - Cirkulární ekonomika v průmyslu

  Mgr. Vojtěch Pilnáček, Ing. Cyril Klepek, Mgr. Michala Pešková

  Mgr. Vojtěch Pilnáček

  Stavění mostů mezi státní správou a podnikovou ekologií

  Mgr. Vojtěch Pilnáček, Asociace progresivních podnikových ekologů (APPE)

  Jaké jsou cíle Asociace progresivních podnikových ekologů a co bude asociace přesně zajišťovat? Sdílení zkušeností, kontakt se státní správou a akademickou sférou.

  Ing. Cyril Klepek

  Cirkulární ekonomika v podnikové ekologii

  Ing. Cyril Klepek, CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.

  Mgr. Michala Pešková

  Cirkulární dotace v průmyslu

  Mgr. Michala Pešková, MIDA Consulting s.r.o., Cirkularnidotace.cz

  KDYŽ DOTACE DÁVAJÍ SMYSL! I malá dílčí opatření mají smysl, protože pomáhají měnit myšlení lidí, a to je pro změny klíčové. Na mnoha příkladech již bylo dokázáno, že zaváděná opatření vedoucí k udržitelné výrobě mohou být pro firmy ekonomicky výhodná, i přes to se firmy mnohdy zdráhají k nim přistupovat. A v takovém momentu jsou tu na místě možnosti veřejné podpory. V krátké prezentaci vám představíme, na jaké aktivity a činnosti lze dnes čerpat finanční podporu.

  5. panel - Ochrana ovzduší a legislativní povinnosti podnikového ekologa

  15:40 - 16:40

  5. panel - Ochrana ovzduší a legislativní povinnosti podnikového ekologa

  Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Pavel Machálek, Mgr. Ondřej Perlík

  Ing. Zbyněk Krayzel

  Nejasnosti při výpočtech emisí pomocí emisních faktorů – návrh možných řešení

  Ing. Zbyněk Krayzel - specialista a poradce v oblasti ochrany ovzduší 

  Emisní faktory jsou uvedeny ve Věstníku MŽP, ale v praxi se uplatňuje celá řada dalších, méně známých, včetně podkladů zahraničních.

  Příslušné orgány ochrany ovzduší vyžadují ve shodě s předpisy vyčíslování emisí výpočtem, ale pokud není řízený výduch a faktory nejsou publikovány, je stanovení emisí velmi komplikované. Přitom jde o důležitou povinnost, mající vliv nejen na celkové emise v ČR, ale také např. na výši poplatků, které provozovatelé zdrojů každoročně počítají a případně přiznávají.

  Přednáška uvede přístup k těmto výpočtům, budou komentovány zdroje informací a také nejasnosti, které se v praxi vyskytly. Měla by poskytnout vodítko pro správné splnění ohlašovacích povinností.

  Ing. Pavel Machálek

  Nejčastější chyby při ohlašování souhrnné provozní evidence

  Ing. Pavel Machálek - vedoucí odd. emisí a zdrojů ČHMÚ

  • Adresní údaje provozovny a souřadnice
  • Vyplňování údajů o palivech a emisích
  • Zdroje s použitím rozpouštědel - nesoulad spotřeb a emisí 
  Mgr. Ondřej Perlík

  Povinnosti provozovatelů vyplývající z krajských programů na zlepšování kvality ovzduší

  Mgr. Ondřej Perlík - Environmental Technologies, s.r.o.

  Lektoři

  Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

  je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V současné době pracuje na odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, kde má na starosti přípravu nových právních předpisů.

  Více informací a další semináře lektora

  Mgr. Ing. Ladislav Trylč

  pracuje od roku 2008 v odboru odpadů na Ministerstvu životního prostředí. Nejprve se věnoval problematice nakládání s obaly ve smyslu zákona o obalech, od roku 2013 je vedoucím Oddělení zpětného odběru, jehož agenda se týká  především problematiky rozšířené odpovědnosti výrobců, a to konkrétně pro oblast obalů a obalových odpadů, elektrozařízení,…

  Více informací a další semináře lektora

  Ing. Petr Šulc

  je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního…

  Více informací a další semináře lektora

  Ing. Oldřich Petira, CSc.

  absolvent VŠCHT Pardubice obor Procesy a zařízení chemického průmyslu, studium vědecké aspirantury VŠCHT Praha obor Technologie vody, postgraduální studium VŠCHT Pardubice obor Organická technologie a Průmyslová toxikologie. Soudní znalec v oborech Chemie a Ochrana přírody se zaměřením na průmyslovou toxikologii a chemickou bezpečnost životního…

  Více informací a další semináře lektora

  Ing. Radka Vokurková

  absolventka Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-technologické. Od roku 2000 se specializuje na poradenství při uplatňování národních i evropských legislativních požadavků v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru. V současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické…

  Více informací a další semináře lektora

  Ing. Lenka Lišková

  absolventka VŠCHT Praha obor Organická technologie. Od roku 1998 pracuje ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s., Rybitví, nyní na pozici vedoucí referátu Expertní práce. Bohaté zkušenosti především v oblasti nařízení REACH - registrace, hodnocení látek a poradenská činnost. Člen Výboru pro management chemických látek při SCHP ČR.

  Více informací a další semináře lektora

  Mgr. Vojtěch Pilnáček

  Vojtěch Pilnáček je seniorní odpadový expert ve společnosti Cyrkl zdrojová platforma. Vystudoval Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity, kde se i nadále zabývá biosušením čistírenských kalů. Zároveň pracoval bezmála šest let na Ministerstvu životního prostředí na odboru odpadů. Rád říká, že mezi oblíbené problémy,…

  Více informací a další semináře lektora

  Ing. Cyril Klepek

  je zakladatel a ředitel Cyrkl - digitálního odpadové tržiště, které vidí v odpadu zdroj a pomocí pokročilých technologií propojuje původce odpadů s finálními zpracovateli. Cyril je dlouhodobým expertem na poli inovací a cirkulární ekonomiky. Absolvoval VŠE obor Ekonomie a hospodářská politika, kde pokračoval na doktorské studium. V tomto období měl…

  Více informací a další semináře lektora

  Mgr. Michala Pešková

  vystudovala ekonomické teorie na Karlově univerzitě, fakultě sociálních věd, je zakladatelkou a ředitelkou agentury MIDA Consulting s.r.o. specializující se na získávání finanční podpory pro podniky ze zpracovatelského průmyslu a služeb. Přes 10 let se věnuje především inovačním a vývojovým projektům, na které pomáhá firmám získat veřejné finance,…

  Více informací a další semináře lektora

  Jaroslava Nietscheová, prom. práv.

  Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1973–1992 pracovala ve státní správě, na ONV v Praze 4, na KNV Středočeského kraje, na Ministerstvu lesního a vodního hospodářství a na MŽP jako právník specialista. Od roku 1992 pracuje na Povodí Vltavy jako specialista na vodní právo. Odbornou činnost vykonávala zejména jako člen…

  Více informací a další semináře lektora

  Ing. Václav Kuncl

  je absolventem inženýrského studia Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v oboru Zpracování a zneškodňování odpadů. 

  Poskytuje poradenské služby v oblasti životního prostředí, které vyplývají z platné environmentální legislativy. Je lektorem v legislativě odpadového hospodářství, ochrany vod a ovzduší, nakládání s CHLaS, PZH, IRZ a IPPC…

  Více informací a další semináře lektora

  Ing. Zbyněk Krayzel

  vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor Technologie organických výrob. V lednu 1992 nastoupil na Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany ovzduší, kde postupně dosáhl funkce vedoucího inspektora-specialisty. Zde získal rozsáhlé znalosti ochrany ovzduší jak legislativní tak odborné.…

  Více informací a další semináře lektora

  Ing. Pavel Machálek

  Absolvent VŠCHT, obor technologie paliv a ochrany ovzduší. Od r. 1995 vedoucí odd. emisí a zdrojů ČHMÚ. Zabývá se zpracováním emisních inventur, podílí se na přípravě legislativy v oblasti ohlašování údajů o zdrojích znečišťování ovzduší. Publikační činnost, 20 let praxe lektora v oblasti ochrany ovzduší. 

  Více informací a další semináře lektora

  Mgr. Ondřej Perlík

  vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor ekologie a ochrana prostředí. Po studiu působil jako podnikový ekolog ve firmách (RWE) Transgas, Heineken Česká republika a věnoval se vědecké činnosti v oboru analytické a organické chemie na ÚOCHB Praha. Od roku 2011 působí jako nezávislý poradce v oboru průmyslové ekologie se zaměřením…

  Více informací a další semináře lektora
  !ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skenvi20/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

  Termín a místo konání

  24.11.2020

  8:45 - 16:40

  Praha

  Adresa bude upřesněna

  3990

  Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

  Partneři

  Nabídka partnerství ke stažení ZDE.

  Partneři letošního ročníku:
  Meidální partneři:

  Předchozí ročníky

  IV. ročník (19.11.2019)

  III.  ročník (20.11.2018)    

  II. ročník (20.11.2017)      

  I. ročník (30.11.2016)