Konference

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2021

Letošní, už 5. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii bude jiný. Témata jsou natolik zajímavá, že jsme se i navzdory epidemiologické situaci konferenci rozhodli uskutečnit,bude však vysílána on-line! Nepřijdete tak o přednášky ani o diskusi s legislativními tvůrci a předními odborníky z praxe. Své dotazy však nově nebudete klást do mikrofonu v sále, nýbrž na dálku on-line. Nepřijdete tak o přednášky ani o diskusi s legislativními tvůrci a předními odborníky z praxe. Své dotazy však nově nebudete klást do mikrofonu v sále, nýbrž na dálku on-line.

24.11.2020

8:45 - 16:40

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 591,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Tento ročník již proběhl. Příští ročník konference se bude konat v Praze 23.11.2021. Podrobnosti naleznete ZDE

Již 5. ročník konference PPE zaměřený na aktuální problémy podnikových ekologů!

Účastníci se v 1 dni seznámí s aktuálním vývojem legislativy všech složek podnikové ekologie a ujasní si veškeré povinnosti, které se na ně povalí v roce 2021.

Konference bude rozdělena do 4 panelů podle jednotlivých oblastí životního prostředí. Letos poprvé navíc přidáváme velmi zajímavý a podnětný panel "Cirkulární ekonomika v průmyslu". V každém panelu vystoupí přední odborník na toto téma, který má bohaté zkušenosti z praxe a svým pohledem ho doplní zástupci ze strany plnění povinností a přestupků. Výsledkem bude ucelený přehled všech povinností podnikového ekologa.

Určeno

 • podnikovým ekologům,
 • odborníkům na odpadové hospodářství,
 • manažerům odpovědným za ISO 14001, (management péče o životní prostředí).
 • ředitelům výrobních podniků, kteří podporují „systém řízení ekologické strategie podniku“

Program

Konferenci PPE moderuje Ing. Tomáš Lank.

Zahájení konference

8:50 - 9:00

Zahájení konference

Ing. Tomáš Lank

Ing. Tomáš Lank

Úvodní slovo moderátora

Ing. Tomáš Lank - expert na ŽP a podnikovou ekologii 

1. panel - Odpady v podniku a povinnosti při nakládání s nimi

9:00 - 11:10

1. panel - Odpady v podniku a povinnosti při nakládání s nimi

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, Mgr. Ing. Ladislav Trylč, Ing. Petr Šulc, Ing. Václav Kuncl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Nový odpadový zákon a jeho prováděcí předpisy v podnikové ekologii

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl - vrchní ministerský rada, MŽP

 • Cíle odpadového hospodářství
 • Definice odpadu, konec odpadu
 • Původce odpadu a jeho povinnosti
 • Zařízení určená pro nakládání s odpady
 • Obchodník s odpady
 • Omezení skládkování
 • Ekonomické nástroje
Mgr. Ing. Ladislav Trylč

Zákon o výrobcích s ukončenou životností ve vztahu k podnikové ekologii

Mgr. Ing. Ladislav Trylč - vedoucí oddělení zpětného odběru, MŽP

 • Systémy rozšířené odpovědnosti výrobců
 • Nové povinnosti výrobců a způsoby jejich plnění (financování, cíle, informační kampaně, vedení evidencí, ověřování kvality dat)
 • Kolektivní systémy
 • Individuální plnění povinností
 • Zjednodušený odpadový režim
Ing. Petr Šulc

Pozitivní a negativní dopady balíčku nových zákonů pohledem  podnikové  ekologie

Ing. Petr Šulc - Sfe consulting s.r.o.

 • Původci  odpadů
 • Provozovatelé zařízení
 • Obaly, EEZ,  (baterie, pneumatiky, vozidla)
 • Hierarchie nakládání  s odpady,  předcházení  vzniku  odpadů,  vedlejší  produkty výroby
Ing. Václav Kuncl

IRZ a nové povinnosti v ohlašování podle novely nařízení vl. č. 145/2008 Sb.

Ing. Václav Kuncl - INISOFT Consulting s.r.o.

 • Co je Integrovaný registr znečišťování (IRZ)?
 • Kdo je povinným ohlašovatelem?
  • Jak to zjistím
 • Co se ohlašuje?
  • Výčet ohlašovaných částí a ukázka těchto složek
 • Termín a způsob ohlašování.
 • Nové povinnosti podle nařízení vlády č. 326/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb.
Přestávka na kávu

11:10 - 11:20

Přestávka na kávu

2. panel - Nakládání s chemickými látkami a směsmi

11:20 - 12:40

2. panel - Nakládání s chemickými látkami a směsmi

Ing. Oldřich Petira, CSc., Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Jirátová Lišková

Ing. Oldřich Petira, CSc.

Nejdůležitější změny v evropské legislativě CHLS pro podnikové ekology

Ing. Oldřich Petira, CSc. - expert CHLS, nezávislý poradce

Změny v povinnostech podle nařízení CLP a REACH:

 • CLP: Změny v postupech klasifikace a označování látek a směsí, ve způsobu poskytování informací o některých nebezpečných látkách a směsích a v seznamu harmonizovaných klasifikací některých nebezpečných látek.
 • REACH: Změny se týkají především poskytování informací a sdílení údajů při registracích látek, upřesnění obsahu bezpečnostních listů, změn v seznamu látek podléhajících povolení a změn v seznamu látek, směsí a předmětů podléhajících omezení.
Ing. Radka Vokurková

Novela zákona č. 258/2000 Sb. a nové povinnosti v praxi

Ing. Radka Vokurková - Consulteco s.r.o

Novelizace zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vydaná ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2020 Sb. zrušila povinnost vypracovat písemná pravidla a projednat s místně příslušnou hygienickou stanicí (KHS). Avšak to neznamená, že informaci zaměstnancům o riziku látek/směsí, se kterými pracují, nemusí zaměstnavatel poskytovat. Tato povinnost je nadále i podle Zákoníku práce a podle čl. 33 nařízení REACH. Jak to mohou zaměstnavatelé řešit a jaké podklady k tomu mohou požívat? Vše na této přednášce.

Ing. Lenka Jirátová Lišková

Nařízení REACH a CLP ve firmě – základní povinnosti

Ing. Lenka Lišková - Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

 • Přehled požadovaných oznámení na ECHA
  • oznamování klasifikace a označování látek podle nařízení CLP
  • oznamování SVHC látek v předmětech, včetně SCIP databáze
  • oznamování nebezpečných směsí (UFI kódy)
 • Sledování používaných látek uvedených v přílohách nařízení REACH a CLP
  • př. VI nařízení CLP - závazně klasifikované látky
  • př. XIV nařízení REACH, včetně Kandidátské listiny - látky podléhající povolení, SVHC látky
  • př.XVII nařízení REACH - omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů
  Oběd

  12:40 - 13:20

  Oběd

  4. panel - Vodohospodářství v podniku

  13:20 - 14:40

  4. panel - Vodohospodářství v podniku

  Jaroslava Nietscheová, prom. práv., Ing. Václav Kuncl

  Jaroslava Nietscheová, prom. práv.

  Principy vodního zákona a jeho "suchá" novela z hlediska průmyslu

  Jaroslava Nietscheová, prom. práv. - Povodí Vltavy, státní podnik

  • Platná právní úprava vodního hospodářství a její základní principy
  • Nakládání s vodami
  • Vodní díla a povinnosti jejich vlastníků
  • Kompetence vodoprávních úřadů
  • Přestupky
  • Ústavní ochrana vody
  Ing. Václav Kuncl

  Odpadní vody a požadavky jednotlivých správ

  aneb jak nakládat s vodami a neporušovat předpisy

  Ing. Václav Kuncl - INISOFT Consulting s.r.o.

  • Povinnosti stanovené legislativou
  • Příklady při odběru vod a povinnosti stanovené jednotlivými správci
   • Z podzemních vod
   • Z povrchových vod
  • Příklady a praxe při vypouštění, problémy při dokládání dat
   • Upravované vody
   • Neupravované vody
  • Měření objemů vod a metody měření
  • Analýzy vod
  • Druhy systémů, kde se vody využívají
   • Otevřené
   • Uzavřené
  • Chyby a komplikace při evidenci dat, jejich zajištění a interpretaci
  Přestávka na kávu

  14:40 - 14:50

  Přestávka na kávu

  4. panel - Cirkulární ekonomika v průmyslu

  14:50 - 15:20

  4. panel - Cirkulární ekonomika v průmyslu

  Mgr. Vojtěch Pilnáček, Ing. Cyril Klepek, Mgr. Michala Pešková

  Mgr. Vojtěch Pilnáček

  Stavění mostů mezi státní správou a podnikovou ekologií

  Mgr. Vojtěch Pilnáček, Asociace progresivních podnikových ekologů (APPE)

  Jaké jsou cíle Asociace progresivních podnikových ekologů a co bude asociace přesně zajišťovat? Sdílení zkušeností, kontakt se státní správou a akademickou sférou.

  Ing. Cyril Klepek

  Cirkulární ekonomika v podnikové ekologii

  Ing. Cyril Klepek, CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.

  Mgr. Michala Pešková

  Cirkulární dotace v průmyslu

  Mgr. Michala Pešková, MIDA Consulting s.r.o., Cirkularnidotace.cz

  KDYŽ DOTACE DÁVAJÍ SMYSL! I malá dílčí opatření mají smysl, protože pomáhají měnit myšlení lidí, a to je pro změny klíčové. Na mnoha příkladech již bylo dokázáno, že zaváděná opatření vedoucí k udržitelné výrobě mohou být pro firmy ekonomicky výhodná, i přes to se firmy mnohdy zdráhají k nim přistupovat. A v takovém momentu jsou tu na místě možnosti veřejné podpory. V krátké prezentaci vám představíme, na jaké aktivity a činnosti lze dnes čerpat finanční podporu.

  5. panel - Ochrana ovzduší a legislativní povinnosti podnikového ekologa

  15:20 - 16:30

  5. panel - Ochrana ovzduší a legislativní povinnosti podnikového ekologa

  Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Pavel Machálek, Mgr. Ondřej Perlík

  Ing. Zbyněk Krayzel

  Nejasnosti při výpočtech emisí pomocí emisních faktorů – návrh možných řešení

  Ing. Zbyněk Krayzel - specialista a poradce v oblasti ochrany ovzduší 

  Emisní faktory jsou uvedeny ve Věstníku MŽP, ale v praxi se uplatňuje celá řada dalších, méně známých, včetně podkladů zahraničních.

  Příslušné orgány ochrany ovzduší vyžadují ve shodě s předpisy vyčíslování emisí výpočtem, ale pokud není řízený výduch a faktory nejsou publikovány, je stanovení emisí velmi komplikované. Přitom jde o důležitou povinnost, mající vliv nejen na celkové emise v ČR, ale také např. na výši poplatků, které provozovatelé zdrojů každoročně počítají a případně přiznávají.

  Přednáška uvede přístup k těmto výpočtům, budou komentovány zdroje informací a také nejasnosti, které se v praxi vyskytly. Měla by poskytnout vodítko pro správné splnění ohlašovacích povinností.

  Ing. Pavel Machálek

  Nejčastější chyby při ohlašování souhrnné provozní evidence

  Ing. Pavel Machálek - vedoucí odd. emisí a zdrojů ČHMÚ

  • Adresní údaje provozovny a souřadnice
  • Vyplňování údajů o palivech a emisích
  • Zdroje s použitím rozpouštědel - nesoulad spotřeb a emisí 
  Mgr. Ondřej Perlík

  Povinnosti provozovatelů vyplývající z krajských programů na zlepšování kvality ovzduší

  Mgr. Ondřej Perlík - Environmental Technologies, s.r.o.

  Lektoři

  !ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skenvi20/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

  Termín a místo konání

  24.11.2020

  8:45 - 16:40

  On-line

  Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

  On-line přenos konference PPE

  • Na obrazovce uvidíte jak prezentaci, tak přednášející přímo z přednáškového sálu.
  • Není potřeba žádné zvláštní SW vybavení. Přenos probíhá prostřednictvím youtube live stream. Nejpozději 2 dny před konáním konference obdržíte link neveřejného kanálu, kliknete a můžete sledovat.
  • Zadávat dotazy můžete prostřednictvím live chatu – pro tuto funkci je potřeba být přihlášen na google účtu.
  • Sborník vytištěných materiálů spolu s programem konference obdržíte před konáním konference poštou. K dispozici bude také ke stažení v PDF.
  • Záznam konference zůstane účastníkům přístupný po dobu 24 hodin.  Partneři:

  Nabídka partnerství ke stažení ZDE.


  Mediální partneři:

  Předchozí ročníky

  IV. ročník (19.11.2019)

  III.  ročník (20.11.2018)    

  II. ročník (20.11.2017)      

  I. ročník (30.11.2016)