smpppn

Seminář

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

Robert Křepinský, MUDr. Dana Kuklová, CSc., JUDr. Martin Mikyska

Pokračování úspěšného semináře - věříme, že po dvou on-line relacích se opět uskuteční prezenčně. Seminář zprostředkuje praktické zkušenosti s aplikací zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách po poslední velké novele z roku 2017 v podání zástupců hlavních zúčastněných stran: - zaměstnavatelů, - poskytovatelů PLS, - místně příslušného státního zdravotního dozoru a správy - advokáta specializovaného na pracovní právo a odškodňování poškození zdraví z práce. Zvláštní pozornost bude věnována souvislostem mezi závěrem lékařského posudku a důsledkům pro zaměstnavatele i zaměstnance jak na rovině pracovněprávní, tak z hlediska přizpůsobení jeho pracovního zařazení v závislosti na nálezu závěru. Jako tradičně velký prostor pro diskusi a výměnu zkušeností!

Motto:
zaměstnavatel smí zaměstnávat zaměstnance 
jen v souladu s jeho zdravotní způsobilostí k práci...

     

Seminář navazuje na úspěšné akce v Praze a Ostravě pořádané v roce 2018, v Českých Budějovicích a Ústí nad Labem v roce 2019 a v Hradci Králové v roce 2020 a on-line akce z listopadu 2020 a června a října 2021. Seminář zprostředkuje praktické zkušenosti s aplikací novelizovaného zákona č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách po téměř dvou letech účinnosti v podání zástupců hlavních zúčastněných stran:

 • zaměstnavatelů,
 • poskytovatelů PLS,
 • advokáta specializovaného na pracovní právo a odškodňování pracovních úrazů.

Zvláštní pozornost bude věnována souvislostem mezi závěrem lékařského posudku a důsledkům pro zaměstnavatele i zaměstnance jak na rovině pracovněprávní tak z hlediska přizpůsobení jeho pracovního zařazení v závislosti na závěru nálezu. 

Kromě pevných přednáškových bloků je jako tradičně vyhrazen velký prostor pro diskusi! Na akci jsou zváni také zástupci orgánů státní správy a státního dozoru příslušných místu konání (seminář byl původně plánován do Olomouce). 

Dotazy na lektory ale i k obsahu a organizaci semináře můžete zasílat na vrany@dashofer.cz 


Na posledních seminářích v Českých Budějovicích (7.5.2019) a Ústí nad Labem (14.10.2019) a v Hradci Králové (29.6.2020) a v on-line prostoru (23.11.2020 a 16.6.2021) se jako problematické ukázaly zejména tyto okruhy:

 • lhůty periodických prohlídek
 • přístup poskytovatelů PLS k obsahu pracovnělékařských služeb (provádění dohledu na pracovištích)
 • přístup poskytovatelů k obsahu vyšetření.
 • způsob předávání lékařských posudků
 • náležitosti obsahu posudků a jejich kvalita
 • rozlišení vstupních a mimořádných prohlídek při zhoršování dosavadních rizikových faktorů při zachování stávajícího druhu práce
 • provádění periodických prohlídek u zaměstnanců na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • obsah žádosti o pracovnělékařskou prohlídku
 • postup při pracovnělékařské prohlídce a její obsah
 • posudková péče při poskytování pracovnělékařských služeb
 • lékařský posudek a náležitosti jeho předání
 • postup při nesouhlasu s obsahem anebo závěrem lékařského posudku

Potýkáte se s některými z nich také? Přijďte si tato ale i příbuzná témata ujasnit tím, že je proberete do skutečné hloubky s odborníky, kteří pro danou oblast platí za na slovo vzaté!  

Na chystaném semináři bude řeč také o tom, jak se do režimu pracovnělékařských služeb, prohlídek a posudků promítají usnesení vlády vydaná v rámci nouzového stavu během pandemie koronaviru.   


Seminář je určen zejména pro

 • odborně způsobilé osoby v prevenci rizik
 • management BOZP, 
 • poskytovatele pracovnělékařských služeb vč. praktických lékařů
 • vedoucí pracovníky,
 • zástupce orgánů státního dozoru a státní správy,
 • personalisty a mzdové účetní,
 • zaměstnance pojišťoven,
 • právníky s profesním zaměřením na bezpečnost práce a odškodňování poškození zdraví z práce,
 • dotčené pracovníky ve školství.

PŘEDNÁŠKOVÉ BLOKY SEMINÁŘE

Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců   

Robert Křepinský
OS UNIOS, rada vlády pro BOZP

 • • současná legislativní úprava PLS a související předpisy
  • vymezení pracovnělékařských služeb a základní charakteristiky
  • volba poskytovatele a smluvní zajištění (§ 54 zákona č. 373/2011 Sb.)
  • povinnosti zaměstnavatele (§ 55 zákona č. 373/2011 Sb.)
  • povinnosti zaměstnance (§ 56 zákona č. 373/2011 Sb.)
  • posuzování zdravotní způsobilosti (§ 42 zákona č. 373/2011 Sb.)
  • náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky (§ 15 vyhlášky č. 79/2013 Sb.)
  • pracovnělékařská prohlídka – rozsah vyšetření (§ 7 vyhlášky č. 79/2013 Sb.)
  • prohlídka vstupní a periodická (§ 10 a § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb.) + periodická prohlídka u zaměstnanců na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr - (§ 11 odst. 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb.)
  • prohlídka mimořádná (§ 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb.)
  • prohlídka výstupní a následná (§ 13 a § 14 vyhlášky č. 79/2013 Sb.)

Pracovnělékařská péče dva roky po novele předpisů – zkušenosti s poskytováním PLS, posudková činnost a její úskalí

MUDr. Dana Kuklová, CSc.

Praktické zkušenosti s poskytováním pracovnělékařských služeb zaměstnavatelům a vydáváním lékařských posudků s důrazem na součinnost na ose:

registrující poskytovatel zdravotních služeb ⇒ zaměstnanec ⇒ poskytovatel a lékař poskytující pracovnělékařské služby ⇒ zaměstnanec ⇒ zaměstnavatel

Novelizace z pohledu poskytovatele upřesnila podmínky, za kterých jsou vykonávány PLS. Snížila administrativní zátěž, jak bylo deklarováno? Vyjasnila novela prováděcí vyhlášky 79/2013 Sb., nejasnosti, které vznikly s novelou zákona č. 373/2011 Sb., zejména ohledně posudků?

 • poskytovatelé pracovnělékařských služeb a jejich role v systému ochrany zdraví zaměstnanců,
 • poskytování PLS, dílčí úkony v rámci PLS,
 • pracovnělékařské prohlídky, součinnost s dalšími odbornými poskytovateli,
 • lékařské posudky a posudkové závěry, oprávněný poskytovatel, resp. posuzující lékař,
 • lékařský posudek vydáván pro účely pracovněprávních vztahů, avšak nikoliv za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci,
 • postup a řízení při přezkoumání lékařského posudku. 

Lékařské posudky právně významné pro pracovněprávní vztahy

JUDr. Martin Mikyska
advokát se zaměřením na pracovní právo a odškodňování poškození zdraví z práce

Lékařské posudky a jejich důsledky pro práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele:

 • převádění zaměstnanců na jinou práci,
 • výpověď zaměstnavatele ze zdravotních důvodů,
 • výpověď zaměstnance ze zdravotních důvodů,
 • odstupné – tzv. 12 platů,
 • lékařské posudky významné pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • procedura od podezření na nemoc z povolání k jejímu ohlášení nebo neohlášení,
 • obrana zaměstnavatele nebo zaměstnance proti (ne)ohlášení nemoci z povolání.

Na závěr semináře zařazujeme vstupy místně příslušného orgánu státního dozoru a státní správy (typicky zdravotní odbor Krajského úřadu).

Lektor

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

MUDr. Dana Kuklová,, CSc.

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze (1976). Již během studia se věnovala problematice hygieny práce a nemocí z povolání. V roce 1983 obhájila Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd v oboru hygieny. V roce 1991 získala specializaci v oboru všeobecné lékařství prvního stupně, v roce 2001 specializaci v oboru…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

27.9.2022

9:00 - 15:30

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.