Seminář

Praktické příklady aplikace vybraných ustanovení ZP 2015

Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Mgr. Zdeněk Schmied

V posledním čtvrtletí roku 2015 má nabýt účinnosti významná novela zákoníku práce, jejímž hlavním cílem je upevnit pozici pracovněprávní úpravy na úseku odškodňování majetkové i nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích, ale současně přináší i některé další věcné změny promítající se i v jiných oblastech upravených zákoníkem práce. Na tyto změny je třeba se připravit.

Seminář je určen

Personalistům a pracovníkům odpovědným za mzdovou politiku, mzdovým účetním, manažerům firem a veřejných institucí, funkcionářům odborových organizací.

Cíl semináře

Od 1. října 2015 nabyde účinnosti významná novela zákoníku práce, jejímž hlavním cílem je upevnit pozici pracovněprávní úpravy na úseku odškodňování majetkové i nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích, ale současně přináší i některé další věcné změny promítající se i v jiných oblastech upravených zákoníkem práce. Na tyto změny je třeba se připravit 

Kromě toho již ke dni 1. ledna 2015 došlo k významným novelizacím veřejnoprávních předpisů v oblasti zaměstnanosti a na úseku inspekce práce s přímým dopadem na pracovněprávní vztahy a některé konkrétní instituty zákoníku práce. Současně se po více než ročním období, které uplynulo od účinnosti nového občanského zákoníku, v aplikační praxi pevně prosadila podpůrná působnost tohoto soukromoprávního kodexu vůči speciální úpravě v zákoníku práce.

S ohledem na uvedené skutečnosti bude proto seminář zaměřen na praktické uplatňování jednotlivých ustanovení zákoníku práce v personální praxi s přihlédnutím k potřebám této praxe, a to formou konkrétních příkladů za použití aktuální soudní judikatury. Přednost tedy bude mít problematika praktického používání (aplikace) nejfrekventovanějších ustanovení zákoníku práce před jejich teoretickým výkladem a účastníkům bude umožněno zaměřit se na ty otázky a problémy, jejichž řešení je z hlediska praktického využití nejvíce zajímá.

Účastníci semináře obdrží ve formě písemného materiálu přehled aktuální soudní judikatury vztahující se k problematice vzniku, změn a skončení pracovního poměru.    

garance kvality

Obsah semináře:

Obecná ustanovení zákoníku práce

 • strany pracovněprávních vztahů
 • právní postavení vedoucích zaměstnanců 
 • právní jednání v pracovněprávních vztazích 
 • pojetí platnosti a neplatnosti právních jednání 
 • odstoupení od pracovněprávních jednání 
 • doručování v pracovněprávních vztazích 
 • závazky v pracovněprávních vztazích a jejich vznik, změna, zajištění a zánik 
 • promlčení a zánik práva 
 • vnitřní předpis 
 • konkurenční doložka 
 • potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek 
 • průměrný výdělek

Vznik, změna a skončení pracovního poměru

 • pracovní smlouva, jmenování a vznik pracovního poměru 
 • pracovní poměr na dobu určitou a na dobu neurčitou 
 • zkušební doba 
 • agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli 
 • změny pracovního poměru 
 • skončení pracovního poměru 
 • odstupné

Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru

 • spory z neplatného rozvázání pracovního poměru 
 • náhrada mzdy a náhrada škody při neplatném rozvázání pracovního poměru 
 • skončení pracovního poměru při neplatném rozvázání pracovního poměru

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • dohoda o provedení práce 
 • dohoda o pracovní činnosti 
 • použití ustanovení upravujících pracovní poměr

Pracovní doba a doba odpočinku

 • pracovní doba 
 • překážky v práci
 • Dovolená


Odměňování práce

 • mzda 
 • plat 
 • odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 
 • náhrada mzdy, zejména při překážkách v práci

 
Náhrada škody a bezdůvodné obohacení

 • odpovědnost zaměstnance za škodu 
 • odpovědnost zaměstnavatele za škodu 
 • odpovědnost za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání 
 • bezdůvodné obohacení v pracovněprávních vztazích

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

 • převod úkolů nebo činnosti zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli 
 • zrušení zaměstnavatele 
 • smrt zaměstnance 
 • smrt zaměstnavatele

Konzultační seminář je určen především všem personalistům, mzdovým účetním a dalším odborníkům na pracovněprávní a mzdovou problematiku. Forma stručného výkladu vybraných ustanovení zákoníku práce a předpisů souvisejících a jejich prezentace na praktických příkladech účastníkům semináře zaručuje i dostatečný časový prostor pro konzultaci jejich konkrétních dotazů a připomínek.

Časový harmonogram semináře:

 8.30 –  9.00 – prezence účastníků

 9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Mgr. Zdeněk SchmiedVystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Převážnou část svého profesního života se věnuje pracovněprávní problematice, nejprve z úrovně řízení personálních činností velkých a středně velkých podniků odvětví spotřebního průmyslu, později v oblasti legislativní. Nyní pracuje v útvaru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

9.10.2015

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 970,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: zákoník práce 2015, dovolená školení, pracovní smlouva školení, odstupné školení, zkušební doba školení, inspekce práce, agenturní zaměstnávání, překážky v práci, zákoník práce školení atd.