On-line seminář

Přímá pedagogická činnost zástupců ředitele od 1. září 2022

Změny v týdenním rozsahu dle novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Seznamte se dopady diskutované novely

JUDr. Hana Poláková

Vláda schválila novelu nařízení vlády č. 75/2005 Sb., kterým se stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, s účinností od 1. 9. 2022. Pro přípravu nového školního roku je nezbytné se s ním seznámit a reagovat na změny především v týdenní rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele. Na webináři zjistíte i pracovněprávní důsledky přijatých změn.

Připravte se na revoluční změnu už teď - času je méně, než se zdá. Novela je účinná už od 1. září.

Novela nařízení č. 75/2005 Sb. přinese od září velké změny zejména v pravidlech pro stanovení počtu vyučovacích hodin zástupců ředitele školy a vedoucích učitelů praktického vyučování. Bude pro ně zřizováno tzv. konto odpočtů vyučovacích hodin za týden. Velké pravomoci dává řediteli školy.

Na webináři se seznámíte s hlavními změnami, které novela přináší, a jejich dopady na školy. Již před webinářem můžete posílat své dotazy.

Webinář je určen pro první seznámení se s novelou a jejími dopady. V červnu pak proběhne navazující webinář Praktické dopady novely nařízení č. 75/2005 Sb. – dotazy a odpovědi k rozsahu přímé pedagogické činnosti od 1. září 2022, na kterém se zaměříme na dotazy a diskuze, které po prvním seznámení se veřejnosti s novelou vyvstanou.  

Lektor

JUDr. Hana Poláková

Lektorka dlouhodobě přednáší problematiku právních předpisů majících dopad do výchovy a vzdělávání. S řediteli škol a školských zařízení konzultuje jejich dotazy z oblasti pracovního práva, správního řízení, aplikace školských předpisů. Řadu let pracovala jako vedoucí odboru školství, spolupracovala s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.5.2022

10:00 - 12:00

On-line

2490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.

O tématu školení

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (občas mylně označovno jako vyhláška č. 75/2005 Sb.) vyjde ve Sbírce zákonů každým dnem. 

Citace z důvodové zprávy na https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNC7DFJ41K

  1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy

Předmětem návrhu novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, je úprava týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele školy.

V rámci zajištění efektivního čerpání finančních prostředků státního rozpočtu v souvislosti se změnou financování škol zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolnými svazky obcí v praxi je třeba zpřesnit pravidla pro snížení počtu hodin přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele škol v regionálním školství tak, aby ředitel školy nebyl omezen ve svém manažerském rozhodování týkajícím se počtu svých zástupců a vymezení jejich konkrétní působnosti.

  1. Odůvodnění hlavních principů

Podstatou předkládané změny nařízení vlády č. 75/2005 Sb. je využití principu tzv. „konta“ či „banky“ snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti (odpočtů z týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti) zástupců ředitele školy a vedoucích učitelů praktického vyučování. Celkový rozsah odpočtů bude určen podle počtu rozhodných jednotek, kterými jsou třídy, oddělení, studijní skupiny apod. Navržená rozpětí počtu jednotek a rozsah odpočtů jsou konstruována tak, aby odpovídala standardní praxi organizace škol. Dle navrhované úpravy bude moci ředitel školy určit počet svých zástupců a mezi ně pak z „banky“ rozdělí určitý počet hodin snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti. Může tak mít méně zástupců s větším odpočtem hodin.  Zároveň bude stanoveno, že zástupce ředitele školy nebude moci mít nižší týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti než ředitel školy. Vedoucí učitelé praktického vyučování pak vykonávají činnosti obdobné jako zástupci ředitele školy (záleží na organizaci příslušné školy), nastavení odpočtu přímé pedagogické činnosti u těchto pedagogických pracovníků tak reaguje na potřeby středních škol organizačně zabezpečit činnosti související s realizací praktického vyučování ve všech oborech vzdělání, ve kterých neprobíhá odborný výcvik, respektive probíhá odborný výcvik v menším rozsahu.

Návrh také předpokládá, že v případě existence dalšího (odloučeného) pracoviště u mateřských škol, základních škol, středních škol a konzervatoří, bude celkový počet odpočtů v rámci „banky“ navýšen o další 2 hodiny za každé takové pracoviště, a to za předpokladu, že bude v dalším pracovišti mateřské školy, základní školy, střední školy a konzervatoře dosažen minimální počet 3 jednotek. V případě školských poradenských zařízení bude za každé další pracoviště do týdenního rozsahu snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy započítána navíc 1 hodina.