Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Rizikové a zátěžové faktory na pracovišti

Rizikový faktor je takový faktor pracovního prostředí, kterému když je zaměstnanec vystaven, znamená pro něj nebezpečí. Míra nebezpečí překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví, nebo ohrožení života. Hodnocení pracovního prostředí z hlediska rizikových faktorů je důležitou součástí prevence a zakládá kategorizaci prací. Oblast je upravena řadou předpisů a mít přehled o všech souvislostech a povinnostech není vždy snadné.  

Seminář určen pro:

manažery a referenty BOZP, osoby odborně způsobilé pro zajišťování úkolů v prevenci rizik, zaměstnavatele, vedoucí zaměstnance a všechny ostatní odpovědné za plnění povinností v prevenci rizik na pracovištích, auditory systému managementu BOZP a další zájemce o problematiku

Cíl semináře:

workshop se bude věnovat jednotlivým rizikovým faktorům, jejich úpravou v legislativě, způsoby ochrany před nimi, dozoru nad oblastí, měřením hodnot, kontrolou a ochranou zaměstnanců. 

O problematice promluví ze svých perspektiv hned tři odborníci:

 • právník se specializací na BOZP,
 • osoba odborně způsobilá v prevenci rizik a
 • zástupce státního zdravotního dozoru.

Široký prostor dostane také diskuse a dotazy účastníků. Své dotazy můžete zasílat předem na info@kursy.cz, přednášející jim přizpůsobí svůj výklad. 

Obsah semináře:

Právní rámec problematiky rizikových faktorů pracovního prostředí
JUDr. Anna Janáková

 • filosofie úpravy, opora v legislativě
 • prevence rizik a zákoník práce zákon č. 309/2006 Sb.,
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • terminologie problematiky rizikových faktorů pracovních podmínek a rizik ohrožení života.
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a další prováděcí právní předpisy,

OZO (a zaměstnavatel)
Tomáš Neugebauer

 • povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s rizikovými faktory,
 • rizikové faktory a způsob jejich hodnocení zaměstnavatelem z hlediska ochrany zdraví zaměstnanců,
 • hygienické limity a metody jejich zjišťování,
 • organizační opatření zaměstnavatele,
 • opatření k poskytování informací, školení, lékařských prohlídek,
 • opatření k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných nápojů,
 • zakázané práce.

Zdravotní dozor
Ing. Alice Klingerová

 • role státního dozoru,
 • působení orgánů ochrany veřejného zdraví – co stanovují a jaká je interakce se zaměstnavateli,
 • státní dozor a poznatky z kontrolní činnosti,
 • kategorizace prací,
 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a související  povinnosti zaměstnavatele zejména v návaznosti na § 44a a 44b zákona o veřejném zdraví a čl. 35 nařízení REACH
 • výkon státního dozoru, přestupky a sankce

Časový harmonogram:

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

čerpá své zkušenosti téměř z více než třicetileté právní praxe v oblasti BOZP. Působila na Českém úřadě bezpečnosti práce, kde se věnovala  agendě správního řízení, spolupráci mezi dozorčími orgány na úseku  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, legislativě a metodickému řízení inspektorátů bezpečnosti práce. Na MPSV působila v odboru pracovních

v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě více než dvacet let. Je interním auditorem systému managementu BOZP, specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Je autorem jedenácti publikací a provádí lektorskou činnost. Též je autorem odborného obsahu a systému

je ředitelkou odboru hygieny práce Krajské hygienické stanice středočeského kraje se sídlem v Praze.

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
16.6.20169:00 - 14:00Prahabude upřesněno3490 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz