Seminář

Rizikové a zátěžové faktory na pracovišti

JUDr. Anna Janáková, Tomáš Neugebauer, Ing. Alice Klingerová

Workshop se bude věnovat jednotlivým rizikovým faktorům, jejich úpravou v legislativě, způsoby ochrany před nimi, dozoru nad oblastí, měřením hodnot, kontrolou a ochranou zaměstnanců.

Rizikový faktor je takový faktor pracovního prostředí, kterému když je zaměstnanec vystaven, znamená pro něj nebezpečí. Míra nebezpečí překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví, nebo ohrožení života. Hodnocení pracovního prostředí z hlediska rizikových faktorů je důležitou součástí prevence a zakládá kategorizaci prací. Oblast je upravena řadou předpisů a mít přehled o všech souvislostech a povinnostech není vždy snadné.  

Seminář určen pro:

manažery a referenty BOZP, osoby odborně způsobilé pro zajišťování úkolů v prevenci rizik, zaměstnavatele, vedoucí zaměstnance a všechny ostatní odpovědné za plnění povinností v prevenci rizik na pracovištích, auditory systému managementu BOZP a další zájemce o problematiku

Cíl semináře:

workshop se bude věnovat jednotlivým rizikovým faktorům, jejich úpravou v legislativě, způsoby ochrany před nimi, dozoru nad oblastí, měřením hodnot, kontrolou a ochranou zaměstnanců. 

O problematice promluví ze svých perspektiv hned tři odborníci:

 • právník se specializací na BOZP,
 • osoba odborně způsobilá v prevenci rizik a
 • zástupce státního zdravotního dozoru.

Široký prostor dostane také diskuse a dotazy účastníků. Své dotazy můžete zasílat předem na info@kursy.cz, přednášející jim přizpůsobí svůj výklad. 

Obsah semináře:

Právní rámec problematiky rizikových faktorů pracovního prostředí
JUDr. Anna Janáková

 • filosofie úpravy, opora v legislativě
 • prevence rizik a zákoník práce zákon č. 309/2006 Sb.,
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • terminologie problematiky rizikových faktorů pracovních podmínek a rizik ohrožení života.
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a další prováděcí právní předpisy,

OZO (a zaměstnavatel)
Tomáš Neugebauer

 • povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s rizikovými faktory,
 • rizikové faktory a způsob jejich hodnocení zaměstnavatelem z hlediska ochrany zdraví zaměstnanců,
 • hygienické limity a metody jejich zjišťování,
 • organizační opatření zaměstnavatele,
 • opatření k poskytování informací, školení, lékařských prohlídek,
 • opatření k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných nápojů,
 • zakázané práce.

Zdravotní dozor
Ing. Alice Klingerová

 • role státního dozoru,
 • působení orgánů ochrany veřejného zdraví – co stanovují a jaká je interakce se zaměstnavateli,
 • státní dozor a poznatky z kontrolní činnosti,
 • kategorizace prací,
 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a související  povinnosti zaměstnavatele zejména v návaznosti na § 44a a 44b zákona o veřejném zdraví a čl. 35 nařízení REACH
 • výkon státního dozoru, přestupky a sankce

Časový harmonogram:

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Anna Janáková

čerpá své zkušenosti téměř z více než třicetileté právní praxe v oblasti BOZP. Působila na Českém úřadě bezpečnosti práce, kde se věnovala  agendě správního řízení, spolupráci mezi dozorčími orgány na úseku  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, legislativě a metodickému řízení inspektorátů bezpečnosti práce. Na MPSV působila v odboru pracovních…

Více informací a další semináře lektora

Tomáš Neugebauer

v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě více než dvacet let. Je interním auditorem systému managementu BOZP, specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Je autorem jedenácti publikací a provádí lektorskou činnost. Též je autorem odborného obsahu a systému…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Alice Klingerová

je ředitelkou odboru hygieny práce Krajské hygienické stanice středočeského kraje se sídlem v Praze.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

16.6.2016

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.