Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Konference

S.r.o. z pohledu právního, účetního a daňového

Společnost s ručením omezením (s. r. o.) lze dnes založit prakticky „na počkání“, přičemž k tomu stačí (obrazně řečeno) kapitál ve výši 1 Kč. To je ale jen jedna stránka mince, protože s činností s. r. o. je spojeno mnoho povinností, které je nutné plnit. Konference by měla přinést přehled toho nejdůležitějšího, co je třeba o činnosti s. r. o. vědět z hlediska vedení účetnictví, povinností k daním či z právního pohledu.

V s. r. o. není možné vidět jen jakousi náhradu za podnikání fyzických osob, a pokud uvažujete o jeho založení, mohla by být právě účast na konferenci klíčem k rozhodnutí, zda se skutečně vyplatí formu podnikání změnit.

Pokud již s. r. o. založeno máte, pak by účast na konferenci mohla pomoci odhalit úskalí této formy podnikání a mohla by přispět ke snazšímu zvládnutí všech povinností, které jsou s činností s. r. o. spojeny.

Ujasníte si, jaké jsou možnosti nastavení vnitřního prostředí v s. r. o., jaké povinnosti společníci mají, jakým způsobem ručí. Vyložíme eventuality v dohodě mezi společníky. Věnovat se budeme správnému nastavení vztahů společníků navzájem ve společenské smlouvě, co souvisí se smlouvou o výkonu funkce, jak řešit souběh s pracovním poměrem. Zabývat se budeme také postavením a odpovědností jednatelů s. r. o

Navíc zjistíte, jak postupovat v případě, že naleznete chybu v účetnictví nebo v podaném daňovém přiznání, jakým způsobem těmto chybám předcházet, jak nejlépe komunikovat s finančním úřadem a jaké existují případná sankční rizika z uvedených chyb.

Konference je určená:

pro společníky a jednatele s. r. o., pro fyzické osoby, které zvažují přechod z podnikání fyzické osoby na podnikání v rámci s. r. o., ale i pro účetní a ekonomy, kteří problematiku s. r. o. v praxi řeší.

Cíl konference:

Cílem konference je ucelený rozbor problematiky společností s ručením omezeným, zejména těch menších, tzv. rodinných s. r. o., kde vlastníci, většinou rodinní příslušníci společnost, zároveň řídí a aktivně se podílejí na její činnosti, zejména v účetních, daňových a právních souvislostech.

Obsah a časový harmonogram:

8:30 - 9:00      Registrace účastníků

9:00 - 10:30    1. blok – S. r. o. z pohledu účetního RNDr. Ivan Brychta

 • založení společnosti z účetního hlediska, rozdělení účetních jednotek, základní povinnosti z pohledu s. r. o. coby účetní jednotky
 • účetní období, způsob vedení účetnictví, základní účetní principy
 • inventarizace, účetní závěrka s. r. o., rozsah sestavení a povinnosti s ní spojené
 • povinnosti jednatelů ve vztahu k účetnictví

10:30 - 10:45  Coffee break

10:45 - 12:15   2. blok  S. r. o. z pohledu daňového RNDr. Ivan Brychta

 • r. o. coby poplatník daně z příjmů právnických osob (registrace a další povinnosti)
 • r. o. ve vztahu k dalším daním (DPH, daň silniční, daň z nemovitých věcí)
 • r. o. coby plátce daně ze závislé činnosti (registrace a základní povinnosti)
 • optimalizace zdanění příjmů společníka, který zároveň pro společnost pracuje
 • způsob vyplácení podílů na zisku
 • porovnání zdanění podnikající fyzické osoby a příjmů společníka s. r. o.
 • daňová problematika vkladu majetku společníka do s. r. o.

12:15 - 13:00  Oběd

13:00 - 14:15  3. blok – S. r. o. z pohledu právního – JUDr. Gabriela Vilímková

 • členění právnických osob, ručení
 • dohody mezi společníky
 • nastavení vztahů společníků ve společenské smlouvě
 • smlouva o výkonu funkce, souběh
 • postavení a odpovědnost jednatelů
 • trestní odpovědnost právnických osob

14:15 - 14:30   Coffee break

14:30 - 16:00  4. blok – Kontrola s. r. o. z pohledu Finanční správy – Ing. Josef Medek

 • přístup poplatníků při nalezení chyby v účetnictví, v podaném daňovém přiznání
 • způsoby řešení a předcházení výše uvedených chyb
 • příklady chyb v účetnictví, v podaném daňovém přiznání zjištěné správcem daně
 • komunikace se správcem daně
 • sankční rizika vyplývající z odhalených chyb

16:00 – 16:30  Shrnutí konference, závěrečná diskuze, dotazy 

Přednášející

JUDr. Gabriela Vilímková, lektor Daně, účetnictví

Je advokátkou a zapsanou mediátorkou.

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, advokacii se věnuje od ukončení právnické fakulty, od roku 1992 pracuje jako samostatná advokátka. Zaměřuje se na obchodní a občanskoprávní záležitosti, právo a spory, rodinné záležitosti a spory. Od roku 2011 se věnuje mediaci, je zapsanou mediátorkou

RNDr. Ivan Brychta, lektor Daně, účetnictví

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxí v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých

Vedoucí oddělení metodiky daní z příjmů.

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
25.4.20199:00 - 16:30Prahabude upřesněno4990 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz