Konference

Konference BOZP

18.11.2024 9:00 - 16:30, Praha
18.11.2024 9:00 - 16:30, On-line

Program:

Při sestavování programu letošní konference vycházíme z oblastí dotčených očekávanými legislativními změnami. Kromě informace o těchto změnách v oblasti BOZP probereme tyto změny v širším kontextu formou komponovaných bloků.

Změny v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

Plánovaná novelizace se dotkne některých typů pracovnělékařských prohlídek, stanoví náhradní postupy, organizaci a provádění pracovnělékařských služeb v době mimořádných událostí a zavede nový systém péče o zdraví zaměstnanců – systém zaměstnavatelské prevence. Jak bude tento systém vypadat, jak bude organizován a jak se změní dosavadní způsob výkonu pracovnělékařských prohlídek a dalších služeb v ochraně zdraví zaměstnanců při práci na pracovištích probereme v uceleném bloku věnovaném těmto službám. 

Novely zákoníku práce

Většina plánovaných úprav v zákoníku práce se týká pracovněprávních otázek a představíme je formou rychlého přehledu. Významnou změnou, u které se zastavíme déle, je sloučení výpovědních důvodů při ztrátě zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, což znamená, že výpovědi se již nebudou rozlišovat podle písmene d) a e) § 52 zákoníku ráce. Jaký bude nový postup, pokud zaměstnanec ztratí dlouhodobě zdravotní způsobilost k práci, kterou vykonával dosud a zaměstnavatel ho nebude moci převést na jinou práci, si řekneme v dalším uceleném bloku.

Nařízení vlády o evidenci úrazů

Očekává se nové nařízení vlády, které nahradí stávající nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů. V další části programu si probereme zásadní změny a využijeme je k otevření tématu pracovních úrazů a jejich posuzování, vyšetřování a odškodňování z různých pohledů práva.

Stavebnictví

Stavebnictví patří z hlediska úrazovosti mezi nejnebezpečnější obory, a to i co do vážných úrazů. Na konferenci se budeme zabývat novelami zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále se podíváme na pozici koordinátora BOZP na staveništi a poznatky orgánů inspekce práce při kontrolách v této oblasti.

Fotovoltaika z pohledu BOZP

V rámci snahy o energetické úspory a dosažení cílů udržitelnost instaluje stále více organizací FVE systémy. V blízké budoucnosti to pro některé bude i povinné. Fotovoltaika zahrnuje přípravu objektu, zabezpečení, posouzení požární bezpečnosti, převzetí instalace, dokumentaci, revize, školení zaměstnanců a stanovení osob, které mohou systémy obsluhovat. Účastníkům představíme zkušenosti z přípravy těchto systémů z pohledu odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a požární ochrany, legislativní aspekty a perspektivu dozoru nad těmito zařízeními.

Copyright © 1997 - 2022 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.
Evropská 423/178, P. O. Box 124, 160 41 Praha 6, IČO: 45245681, DIČ: CZ45245681
tel: + 420 222 539 333 | e-mail: info@dashofer.cz