Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Smlouvy a ceny ve výstavbě ve vztahu k zadávání veřejných zakázek Bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Seminář je určen pro

pro projektanty, technické dozory, obchodní manažery, pracovníky investičních útvarů a pracovníky stavebních úseků krajských a městských úřadů a obcí.

Cíl semináře

šíře smluvních vztahů od přípravy akce (vlastnické vztahy, věcná práva, veřejné zakázky) přes zadání zpracování příslušného stupně dokumentace, zpracování bezpečnostních podmínek a stanovení technických parametrů není reálná bez správné volby druhu smlouvy a přesného vymezení smluvních podmínek. Stále větší úlohu ve smlouvách mají otázky ochrany duševních práv, jejich porušení, licencí, které byly doposud opomíjeny, dále jsou smlouvy ovlivňovány podmínkami veřejných zakázek. 

Na tomto školení Vám poradíme, jak předcházet rozporům ze smluv, jak při přípravě, tak při provádění staveb.

Obsah semináře

 • Zásady závazkových smluvních vztahů, volba správného typu smlouvy, dle NOZ
 • Obchodní zvyklosti a obchodní podmínky, vykládací pravidla dle NOZ
 • Druhy a obsah smluv dle NOZ
 • Smluvní podmínky, práva z vadného plnění, odborná péče:
  • odborný výkon, potřebná péče
  • pro inženýrské a investorské činnosti, technické pomoci
  • pro projektové výkony a související činnosti
  • pro podmiňující investice, výkupy a břemena - služebnosti, práva stavby
  • pro dodávky věcí, poskytované služby a provedení prací
  • pro stavební části a technologické části, samostatné movité věci pevně spojené  se stavbou, informační a komunikační technologie
  • pro soubory strojů a soubory zařízení - výhrada dle NOZ
 • Cena díla dle NOZ
 • Stanovení ceny, změny cen, změny předmětu plnění, pojem vícepráce - méněpráce, pozastávky (výše a doba), zádržné, penále, poplatky z prodlení  - obchodní podmínky, obchodní zvyklosti, VP
 • Výkaz výměr, souhrnný položkový rozpočet – právní náležitosti, dle NOZ
 • Řešení vad a nedodělků, jejich uplatnění, vady zjevné a skryté, záruční opravy, jakost, práva z vadného plnění, odborné a znalecké posudky
 • Splnění díla, předání a převzetí, přechod vlastnictví, druhy sankcí,
 • Povinnosti oznamovací, upozorňovací, informační -  součinnost, svépomocný prodej
 • Smlouvy a licence na duševní práva (autorská, průmyslová, duševní), nezbytné náležitosti - stručné seznámení
 • Smlouvy o užití díla, licenční smlouvy - NOZ, speciální předpisy
 • Cena dle NOZ, rozdíly ve smlouvách na dodávky, služby, dílo, licence, nájmy
  • základní cenové předpisy
  • druhy cen a jejich užití při oceňování stavebních prací (projektové práce, inženýrské činnosti, technické pomoci, stavební práce, montáž práce)
  • vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
  • vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky a 231/2012 Sb.,
  • členění staveb a jejich částí dle zákona a o dani z příjmu včetně příslušných pokynů MF ČR. zatřídění – způsoby ocenění a druhy cen a jejich fakturace
  •  normativní základy a jejich užití u investiční výstavby, u oprav a rezerv z hlediska jejich finančního               vypořádání. Nákladový typ ceny, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
  • přehled nákladů stavby – upravený souhrnný rozpočet ve vztahu k účetním a daňovým předpisům. Položkové výkazy výměr – správné ocenění a zatřídění položek
  • rozdíl mezi vícepracemi, pracemi nad smluvní závazek změnové listy a jejich ocenění. Uznatelné a neuznatelné náklady, vícenáklady
  • individuální kalkulace cen, užití ceníkových cen, změny cen, cena dle rozpočtu - NOZ
 • Vadné plnění - důsledky
 • zákon č. 151/1997 Sb., vyhl. č. 441/2013 Sb., ocenění věcných břemen, průmyslových a duševních práv.
 • Změna § 8 ZVZ vyvolaná Občanským zákoníkem - co je dodávka a co stavební práce.
 • Diskuse, dotazy.

Časový  harmonogram  semináře

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením
10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)
12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením
12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Zkušený odborný lektor v oblasti investiční výstavby, vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví, projektová činnost a inženýrské výkony, technický poradce, rozsáhlá publikační činnost. 

   

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
15.4.20169:00 - 14:00PrahaSM046282970 + 21 % DPHLitujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení