Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Akademie Dashöfer

Specialista na oceňování v účetnictví a daních

Pro koho je určen tento vícedenní seminář

Seminář je určen všem, kteří potřebují účtovat transakce týkající se oceňování jednotlivých rozvahových položek v české i v cizí měně, sestavovat, ověřovat nebo analyzovat individuální účetní závěrku podle českých předpisů a v některých příkladech i podle IFRS. Seminář je vhodný zejména pro začínající a mírně pokročilé.

Výhody tohoto vícedenního semináře

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku oceňování osvojíte postupně podle jednotlivých rozvahových položek. Zadání příkladů, které se budou řešit během prezenční výuky dostanete vytištěné. Po každém absolvovaném dni dostanete sadu příkladů k procvičení pro samostatné studium, jejichž řešení bude na následujícím semináři kontrolováno a případné nejasnosti diskutovány.

Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do problematiky oceňování jak v účetnictví tak v daních do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí.

Po absolvování kurzu získáte certifikát specialista na oceňování v účetnictví a v daních.

Obsah

Na semináři se naučíte správně oceňovat jednotlivé rozvahové položky (dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky) a to jak při jejich prvotním ocenění k datu uskutečnění účetního případu, tak k datu účetní závěrky. Kromě účetních oceňovacích transakcí a jejich dopadu do účetního výsledku hospodaření budou probírány i jejich dopady do základu daně z příjmů právnických osob.

 13. 3.

 • česká účetní legislativa týkající oceňování (zákon, vyhlášky, standardy),
 • oceňovací základny dle českých účetních předpisů,
 • srovnání českých oceňovacích základen s IFRS,
 • oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného majetku,
 • technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku,
 • oceňování a odpisování dlouhodobého hmotného majetku (účetní a daňové),
 • oceňování dlouhodobého majetku s dotací,
 • technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku,
 • opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku,
 • oceňování dlouhodobého finančního majetku,
 • přeceňování k datu účetní závěrky (opravné položky, ekvivalence),
 • příklady k procvičení,
 • příklady pro samostudium,

13. 3. – 27. 3. Samostudium s řešením zadaných příkladů.

27. 3.

 • stručné opakování a zpětná vazba ze samostatného studia (kontrola řešení příkladů),
 • oceňování nakupovaných zásob,
 • oceňování zásob vlastní výroby,
 • opravné položky k zásobám,
 • oceňování pohledávek českých i cizoměnových,
 • opravné položky k pohledávkám (účetní a daňové),
 • oceňování závazků českých i cizoměnových,
 • dohadné položky v cizí měně,
 • časové rozlišení v cizí měně,
 • příklady k procvičení,
 • příklady pro samostudimu.

27. 3. – 10. 4. Samostudium s řešením příkladů v MS Excel.

10. 4.

 • stručné opakování a zpětná vazba ze samostatného studia (kontrola řešení zadaných příkladů),
 • dopady rozdílných účetních a daňových oceňovacích pravidel do odložené daně z příjmů,
 • souvislý příklad – sestavní účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz CF, výkaz o změnách vlastního kapitálu),
 • vypovídací schopnost a vzájemné vazby těchto účetních výkazů,
 • základní finanční ukazatele (solventnost, likvidita, rentabilita, aktivita apod.),
 • závěrečný test.

Termíny seminářů:

 1. 3., 27. 3., 10. 4. – vždy 9–15 hod.

Lektor

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde působí od roku 1968, v letech 1994 až 2006 jako vedoucí katedry finančního účetnictví na fakultě Financí a účetnictví. Je obsahovým garantem řady kursů zajišťovaných katedrou, školitelkou doktorantů a členkou vědecké rady fakulty. Veřejnosti je známa svými publikacemi a vzdělávací činností

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
13.3. – 10.4.20189:00 - 15:00Prahabude upřesněno22900 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz