Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Akademie

Specialista na oceňování v účetnictví a daních

Pro koho je určen tento vícedenní seminář

Seminář je určen všem, kteří potřebují účtovat transakce týkající se oceňování jednotlivých rozvahových položek v české i v cizí měně, sestavovat, ověřovat nebo analyzovat individuální účetní závěrku podle českých předpisů a v některých příkladech i podle IFRS. Seminář je vhodný zejména pro začínající a mírně pokročilé.

Výhody tohoto vícedenního semináře

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku oceňování osvojíte postupně podle jednotlivých rozvahových položek. Zadání příkladů, které se budou řešit během prezenční výuky dostanete vytištěné. Po každém absolvovaném dni dostanete sadu příkladů k procvičení pro samostatné studium, jejichž řešení bude na následujícím semináři kontrolováno a případné nejasnosti diskutovány.

Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do problematiky oceňování jak v účetnictví tak v daních do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí.

Po absolvování kurzu získáte certifikát specialista na oceňování v účetnictví a v daních.

Obsah

Na semináři se naučíte správně oceňovat jednotlivé rozvahové položky (dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky) a to jak při jejich prvotním ocenění k datu uskutečnění účetního případu, tak k datu účetní závěrky. Kromě účetních oceňovacích transakcí a jejich dopadu do účetního výsledku hospodaření budou probírány i jejich dopady do základu daně z příjmů právnických osob.

 13. 3.

 • česká účetní legislativa týkající oceňování (zákon, vyhlášky, standardy),
 • oceňovací základny dle českých účetních předpisů,
 • srovnání českých oceňovacích základen s IFRS,
 • oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného majetku,
 • technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku,
 • oceňování a odpisování dlouhodobého hmotného majetku (účetní a daňové),
 • oceňování dlouhodobého majetku s dotací,
 • technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku,
 • opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku,
 • oceňování dlouhodobého finančního majetku,
 • přeceňování k datu účetní závěrky (opravné položky, ekvivalence),
 • příklady k procvičení,
 • příklady pro samostudium,

13. 3. – 27. 3. Samostudium s řešením zadaných příkladů.

27. 3.

 • stručné opakování a zpětná vazba ze samostatného studia (kontrola řešení příkladů),
 • oceňování nakupovaných zásob,
 • oceňování zásob vlastní výroby,
 • opravné položky k zásobám,
 • oceňování pohledávek českých i cizoměnových,
 • opravné položky k pohledávkám (účetní a daňové),
 • oceňování závazků českých i cizoměnových,
 • dohadné položky v cizí měně,
 • časové rozlišení v cizí měně,
 • příklady k procvičení,
 • příklady pro samostudimu.

27. 3. – 10. 4. Samostudium s řešením příkladů v MS Excel.

10. 4.

 • stručné opakování a zpětná vazba ze samostatného studia (kontrola řešení zadaných příkladů),
 • dopady rozdílných účetních a daňových oceňovacích pravidel do odložené daně z příjmů,
 • souvislý příklad – sestavní účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz CF, výkaz o změnách vlastního kapitálu),
 • vypovídací schopnost a vzájemné vazby těchto účetních výkazů,
 • základní finanční ukazatele (solventnost, likvidita, rentabilita, aktivita apod.),
 • závěrečný test.

Termíny seminářů:

 1. 3., 27. 3., 10. 4. – vždy 9–15 hod.

Lektor

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde působí od roku 1968. Jako vedoucí katedry finančního účetnictví na fakultě Financí a účetnictví působí od roku 1994. Je obsahovým garantem řady kursů zajišťovaných katedrou, školitelkou doktorantů a členkou vědecké rady fakulty. Veřejnosti je známa svými publikacemi a vzdělávací činností v oblasti

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
13.3. – 10.4.20189:00 - 15:00Prahabude upřesněno22900 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení