Akademie Dashöfer

Specialista na odpadové hospodářství

Naučte se efektivně nakládat s odpady!

Ing. Tomáš Lank

V průběhu Akademie (odborného kurzu) Specialista na odpadové hospodářství získáte potřebné vědomosti o všech povinnostech, které musí každý původce odpadu plnit. Od skladování a shromažďování odpadů, vedení evidence a ohlašování odpadů, až po obchodování s odpady a specifické odpadové toky. Vše prakticky a tak, aby to dávalo ekonomický smysl. Teoretický základ je doplněný o sdílení reálných zkušeností z praxe. Kurz je ukončený závěrečným testem a certifikátem.

Pro koho je Akademie určena

Všem, kteří se ucházejí o pozici podnikového ekologa nebo odpadového hospodáře nebo už tuto funkci vykonávají a potřebují si osvěžit znalosti a nové povinnosti podle nových odpadových předpisů. Zajímat bude i starosty obcí a pracovníky z odboru životního prostředí, kterých se nové odpadové zákony také dotkly.

Výhody Akademie

Výhodou Akademie je, že si problematiku celé odpadové agendy osvojíte postupně a tím si vybudujete pevné základy. Po každém absolvovaném bloku dostanete úkol pro samostatné studium. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektorem během dalšího semináře. 

Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí.

Po absolvování kurzu budete specialistou na odpadové hospodářství, na což získáte certifikát.

Obsah

Rozsah studia: 4 dny (vždy 9 až 15h)

Podmínky: není vyžadována předchozí zkušenost v oblasti odpadového hospodářství

Ukončení: závěrečný test a následný certifikát

1. den - Původce odpadu, jeho legislativní povinnosti a předcházení vzniku odpadů
Datum: 5. 9. 2023

 • Základní legislativní přehled z oblasti nakládání s odpady, výrobky s ukončenou životností a obaly
 • Postupy při vyřizování povolování zařízení případně (ORP, KÚ, KHS)
 • Přestupky a přestupková řízení (ČIŽP, MŽP)
 • Přehled zákonných lhůt v oblasti nakládání s odpady
 • Zpracování vnitřních předpisů pro nakládání s vyjmenovanými druhy odpadů
 • Hierarchie nakládání s odpady a povinnosti vyplývající pro původce
 • Podmínky vyvedení odpadu z režimu odpadu, vedlejší produkty

2. den - Skladování a shromažďování odpadů
Datum: 12. 9. 2023

 • Povinnosti při soustřeďování, shromažďování a skladování odpadů
 • Zpracování provozních a havarijních řádů skladů a shromažďovacích míst odpadů v návaznosti na příbuzné legislativní předpisy (zákon o vodách, o ovzduší, EIA)
 • Označení shromažďovacích prostředků (nádob)
 • Identifikační listy nebezpečného odpadu, balení nebezpečných odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady u původce
 • Předávání odpadů, možnosti nakládání s odpadem u původce a dokladování
 • Ověření oprávněnosti osob přebírajících odpad
 • Povinnosti podnikajících osob při nakládání s komunálními odpady
 • Povinnosti podnikajících osob při nakládání s odpady z podnikatelské činnosti
 • Zapojení původců do systému obce

3. den - Evidence a ohlašování odpadů
Datum: 19. 9. 2023

 • Zařazování odpadů podle kategorií, druhů a materiálů
 • Vedení průběžné evidence o produkci a nakládání s odpady v rozsahu stanoveném zákonem
 • Zpracování ročního hlášení o nakládání s odpady včetně jeho předání do ISPOP
 • Zpracování ročního statistického hlášení o produkci odpadů
 • Doprava a přeshraniční přeprava odpadů
 • Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů a ADR
 • Odpady z obalů – evidence obalů a výkazy
 • Zpětný odběr

4. den - Specifické odpadové toky a obchodování s odpady vč. ekonomiky nakládání s odpady
Datum: 26. 9. 2023

 • Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče
 • Kaly z čistíren odpadních vod
 • Biologicky rozložitelné odpady
 • Komunitní kompostování
 • Stavební a demoliční odpady
 • Nové možnosti nakládání s daným odpadem a nové technologie v odpadovém hospodářství
 • Obchodování s odpady, znalost nákladů a výnosů za odpady, znalost kvality odpadů

Organizace dne:

9:00 - 10:15 Výukový blok I.
10:15 - 10:30 Přestávka na kávu
10:30 - 11:45 Výukový blok II.
11:45 - 12:15 Oběd
12:15 - 13:30 Výukový blok III.
13:30 - 13:45 Přestávka na kávu
13:45 - 15:00 Výukový blok IV.
15:00 Závěr

Pozn: Prezenčně se bude kurz konat po přihlášení 5 a více účastníků na prezenční formu.

Lektor

Ing. Tomáš Lank

je absolventem Fakulty životního prostředí UJEP v r. 2004, vzdělání dokončil v oboru Odpadové hospodářství. Z počátku své praxe nastoupil jako zaměstnanec do manažerských pozic u velkých i mezinárodních společností pro nakládání s odpady, od roku 2012 je osoba samostatně výdělečně činná v oboru ŽP. Má praxi v nakládání a obchodu s odpady. Získal…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

5.9. – 26.9.2023

9:00 - 15:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

19 990,- Kč

5.9. – 26.9.2023

9:00 - 15:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

19 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.