Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Akademie Dashöfer

Podnikový ekolog - intenzivní vzdělávací kurz

Seminář je určen pro

Podnikové ekology, pracovníky odpovědné za ekologii podniku, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14 001 (EMS), manažery jakosti integrovaných systémů.

Co Vám seminář přinese

Smyslem školení je připravit účastníky na povinnosti a požadavky, které vycházejí z platné české a evropské legislativy pro odpady, chemické látky, ovzduší a vodu, osvojit problematiku environmentálního managementu.

Kurz je možné absolvovat jako celek nebo se lze přihlásit na jednotlivé semináře samostatně.

Obsah semináře

Kurz upřesní povinnosti podle jednotlivých odvětví a typu provozu (lehký a těžký průmysl, nemocnice…) na míru účastníků na základě konkrétních požadavků a poskytne potřebnou znalost v environmentální legislativě se zaměřením zejména na oblasti nakládání s odpady a chemickými látkami, ochranu vod a ovzduší a prevenci závažných havárií. Účastníci získají vědomosti o složkách životního prostředí na podkladě právních předpisů, přehled o moderních environmentálních technologiích a způsobech omezování vlivu škodlivin a jejich likvidaci.

1. den - Životní prostředí a nakládání s odpady v podnikové ekologii

Datum: 29. 5. 2018

Životní prostředí a nakládání s odpady v podnikové ekologii 

 • integrované povolení – IPPC zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění v platném znění
 • integrovaný registr znečištění – IRZ dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES a dle Zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů v platném znění

Odpadové hospodářství

 • povinnosti odpadového hospodáře vyplývající z legislativních požadavků ČR (zákon o odpadech, katalog odpadů…)
 • dokumenty a formuláře v odpadovém hospodářství
 • vedení odpadového hospodářství v organizaci

2. den – Nakládání s chemickými látkami a přípravky/směsi

Datum: 5. 6. 2018

 • nařízení EP a rady č. 1907/2006 (REACH), základní informace o nařízení, bezpečnostní listy
 • nařízení EP a rady č. 1272/2008 (CLP) základní informace o nařízení, balení, označování,
 • bezpečnostní listy, expoziční scénáře
 • povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi
 • zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon),
 • ukázky a příklady za praxe

3. den – Ochrana ovzduší a legislativní povinnosti podnikového ekologa

Datum: 12. 6. 2018

 • legislativní požadavky ochrany ovzduší (zákon o ochraně ovzduší)
 • klasifikace zdrojů znečišťování ovzduší
 • změny v kategorizaci zdrojů znečišťování ovzduší
 • povinnost provozovatelů stávajících vyjmenovaných zdrojů
 • autorizované měření emisí - povinnosti, rozsah, četnost, upuštění
 • Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

4. den - Vodní hospodářství v podniku

Datum: 19. 6. 2018

 • legislativní požadavky z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod
 • vodoprávní povolení, souhlasy, vyjádření
 • odpadní vody, závadné látky, povinnosti vycházející ze zákona č. 254/2001, Sb., o vodách
 • havarijní plány, havárie, povinnosti při havárií
 • poplatky za odběr a vypouštění vod
 • vodovody a kanalizace, výklad základních pojmů
 • povinnosti při provozu vodovodních a kanalizačních přípojek

Ukončení kurzu:

Účastníci získají CERTIFIKÁT o úspěšném absolvování akademie Podnikový ekolog/manažer EMS

Časový harmonogram semináře:

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 - 12.00 - přednáška (2. část)

12.00 - 13.00 - oběd

13.00 - 14.30 - přednáška (3. část)

14.30 - 14.45 - přestávka s občerstvením

14.45 – 16.00 – přednáška (4. část)

Lektor

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního

Vystudovala VŠCHT v Pardubicích obor fyzikální a analytická chemie. Více než 20 let pracovala ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s. v Pardubicích. Věnovala se chemické informatice, tj rešeršemi a vyhledáváním informací o chemických látkách hlavně v oblasti toxicity a účinků na životní prostředí. Posledních cca deset let se zabývá chemickou

vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor Technologie organických výrob. V lednu 1992 nastoupil na Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany ovzduší, kde postupně dosáhl funkce vedoucího inspektora-specialisty. Zde získal rozsáhlé znalosti ochrany ovzduší jak legislativní tak odborné.

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., lektor BOZP, Ekologie

Vrcholový manažer s akademickým vzděláním a následnou odbornou praxí jak v řídící, tak i technické, právní a ekonomické oblasti.

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
29.5. – 19.6.20189:00 - 16:00Prahabude upřesněno11990 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení