Akademie Dashöfer

Specialista na účetní závěrku a na sestavení daňového přiznání k dani z příjmů PO

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík, Ing. Tomáš Jaroš, Ph.D.

Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia poskytne vyčerpávající znalosti, jak připravit obchodní korporaci na účetní závěrku a v jakém rozsahu ji následně sestavit. Dále se zaměří na postup při výpočtu daně z příjmů právnických osob. Na semináři si na praktických příkladech procvičíte a ujasníte všechny povinnosti a transakce, které se před sestavením účetní závěrky musí zaúčtovat, včetně správného ocenění jednotlivých rozvahových položek. Současně se naučíte vyčíst ze sestavených účetních výkazů základní vazby, které mohou mít daňové konsekvence a které musíte respektovat při vyplňování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Závěrečný souvislý příklad pak bude zaměřen na sestavení účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu), včetně povinných informací uváděných v příloze. Účastníci tohoto vícedenního semináře budou mít možnost vyřešení svých specifických dotazů s lektory.

Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob předpokládá správně vedené účetnictví. Z výsledku hospodaření, který je vygenerován z vedeného účetnictví, je vypočtena daňová povinnost (daň z příjmů právnických osob), která je zaúčtována jako zpravidla poslední účetní operace a účetní knihy jsou uzavřeny. Pak má účetní jednotka zaúčtovány všechny potřebné informace a může sestavit účetní závěrku.

Akademie je zaměřena na proces modifikace výsledku hospodaření na základ daně a výpočet daně z příjmů, jinými slovy na sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, a to v těsné návaznosti na hlavní účetní knihu, ze které čerpá informace. Výklad vysvětlí obsah jednotlivých řádků daňového přiznání s vazbou na účetní operace, kterých se týká – pokud tyto údaje z účetnictví vychází. U řádků bez přímé vazby na účetnictví bude obsah vysvětlen na příkladech.

Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia poskytne vyčerpávající znalosti, jak připravit obchodní korporaci na účetní závěrku a v jakém rozsahu ji následně sestavit. Dále se zaměří na postup při výpočtu daně z příjmů právnických osob. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte všechny povinnosti a transakce, které se před sestavením účetní závěrky musí zaúčtovat, včetně správného ocenění jednotlivých rozvahových položek. Současně se naučíte vyčíst ze sestavených účetních výkazů základní vazby, které mohou mít daňové konsekvence a které musíte respektovat při vyplňování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Závěrečný souvislý příklad pak bude zaměřen na sestavení účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu), včetně povinných informací uváděných v příloze. Účastníci budou mít možnost konzultace svých specifických dotazů s lektory.

Pro koho je Akademie určena

Akademie je určena všem, kteří potřebují připravovat a sestavovat účetní závěrku podle českých účetních předpisů pro podnikatele, případně analyzovat údaje z účetní závěrky pro posouzení finanční situace účetní jednotky. Je vhodná zejména pro pracovníky účtáren, kteří účetnictví na účetní závěrku připravují, vedoucí pracovníky finančních útvarů, kteří závěrku sestavují a případně i pro statutární orgány, kteří účetní závěrku podepisují a chtějí naučit vykazovaným informacím rozumět a uvědomit si rovněž návaznost na daňové povinnosti ve vztahu k dani z příjmů právnických osob.

Dále je určena specialistům, kteří se zaměřují na sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, kteří ocení upozornění na změny proti minulému roku a úzkou vazbu výkladu na vedené účetnictví s upozorněním na nejčastější chyby, jichž se v praxi dopouštíme a které mohou být signálem pro daňovou kontrolu.

Výhody Akademie

Výhodou Akademie je, že si problematiku přípravy na účetní závěrku a její sestavování osvojíte postupně, a tím se naučíte vykazovaným údajům rozumět. Zároveň nebudete spoléhat pouze na sestavování účetní závěrky počítačem, tak jak se to v současné době ve většině příkladů děje. Snadno se pak přehlédnou chyby, které vlivem sestavení účetních výkazů počítačem mohou vzniknout a které může opravit jen ten, kdo všem číslům a vzájemným vazbám mezi jednotlivými výkazy rozumí. 

Po dobu trvání Akademie mají účastníci k dispozici on-line knihovnu Účetní závěrka profi.

Obsah

19. 11. 2019 – prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Příprava účetnictví na účetní závěrku

 • Česká účetní legislativa týkající se účetní závěrky (zákon o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb., ČUS pro podnikatele)
 • Rozsah účetní závěrky podle jednotlivých kategorií účetních jednotek (plný rozsah, zkrácený rozsah)
 • Pravidla pro inventarizaci (průběžná, periodická) a zaúčtování inventarizačních rozdílů
 • Časové rozlišování nákladů a výnosů (včetně zvláštností u komplexních nákladů příštích období)
 • Tvorba a zúčtování rezerv na očekávaná rizika a ztráty (druhy daňových a účetních rezerv)
 • Tvorba a zúčtování opravných položek pro jednotlivé položky majetku (účetní a daňové opravné položky)
 • Pravidla pro oceňování obchodních podílů (ekvivalence) a cenných papírů k obchodování (reálná hodnota)
 • Pravidla pro oceňování cizoměnových položek k datu účetní závěrky (valutová pokladna, devizový účet, cizoměnové pohledávky a závazky)
 • Výpočet a zaúčtování odložené daně (položky, které ovlivňují odloženou daňovou pohledávku a odložený daňový závazek), první rok účtování o odložené dani
 • Úprava účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmů a zaúčtování splatné daně, včetně případné tvorby rezervy na splatnou daň

20. 11. – 25. 11. Samostudium s řešením zadaných příkladů

26. 11. 2019 prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

 • Kontrola příkladů ze samostudia
 • Příprava na sestavení účetních výkazů na základě obratové předvahy s konečnými zůstatky rozvahových a výsledkových účtů po zaúčtování všech předuzávěrkových transakcí
 • Sestavení rozvahy včetně zaměření na srovnatelné informace minulého účetního období
 • Sestavení výkazu zisku a ztráty
 • Sestavení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu
 • Kontrolní vazby mezi jednotlivými výkazy
 • Obsah přílohy k účetní závěrce pro jednotlivé kategorie účetních jednotek
 • Základní ukazatele finanční analýzy (co lze vyčíst z účetních výkazů a jak na základě finanční analýzy hodnotit finanční situaci účetní jednotky)

27. 11. – 4. 12. Samostudium s řešením zadaného příkladu

5. 12. 2019 – Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík

Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob s vazbou na vedené účetnictví

 • Přehled novel – daň z příjmů 2018, účetnictví 2018
 • Zdaňovací období
 • Výkaz zisku a ztráty – vazba na daňové přiznání
 • Úprava výsledku hospodaření na základ daně – výklad k jednotlivým řádkům daňového přiznání
 • Výpočet daně z příjmů
 • Kontrolní vazby mezi účetní závěrkou a daňovým přiznáním
 • Lhůty pro podání daňového přiznání (povinnost ověřit účetní závěrku auditorem)
 • Výpočet zálohy na daň z příjmů
 • Způsob podání daňového přiznání správci daně
 • Povinnost zveřejnění účetní závěrky
 • Povinnost sestavení výroční zprávy

6. 12. – 9. 12. Samostudium s řešením zadaného příkladu na sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob

10. 12. 2019 – prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Ing. Tomáš Jaroš, Ph.D.

Kontrola účetnictví z pohledu daně z příjmů právnických osob

 • Chyby, které nacházejí správci daně v účetnictví a v účetních závěrkách právnických osob (obchodních korporací)
 • Stěžejní vazby v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob ve spojení s účetní závěrkou a podklady zjistitelnými z internetových zdrojů
 • Nejčastější chyby v daňovém přiznání právnických osob
 • Daňově uznatelné vs. neuznatelné náklady z pohledu správce daně
 • Doporučení, jak chyby eliminovat
 • Problematické oblasti a jejích řešení

Časový harmonogram semináře pro první 3 dny:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 14.30 – přednáška (3. část)

14.30 – 14.45 – coffee break

14.45 – 16.00 – přednáška (4. část + diskuse) 

Časový harmonogram pro 10. 12. 2019:

 8:30 - 9:00 – registrace účastníků

 9:00 - 10:30 – test – prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

10:30 - 10:45 – coffee break

10:45 - 11:30 – pokračování testu      

11:30 - 12:00 – oběd (zkrácený)

12:00 - 14:00 – přednáška – Ing. Tomáš Jaroš, Ph.D. (1. část)

14:00 - 14:15 – coffee break

14:15 - 16:00 – přednáška – Ing. Tomáš Jaroš, Ph.D. (2. část)

Lektor

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde působí od roku 1968, v letech 1994 až 2006 jako vedoucí katedry finančního účetnictví na fakultě Financí a účetnictví. Je obsahovým garantem řady kursů zajišťovaných katedrou, školitelkou doktorantů a členkou vědecké rady fakulty. Veřejnosti je známa svými publikacemi a vzdělávací činností…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Dagmar Procházková

Absolventka VŠB – TUO, ekonomická fakulta. Praxe ve státní správě – daň z příjmů. Od roku 2004 pracuje jako auditor ve společnosti ABC.AUDIT, s.r.o. Lektorka v oblasti účetnictví podnikatelů, spoluautorka publikací v oblasti účetnictví ( SAGIT – Vzorový účtový rozvrh; ANAG – ABECEDA podvojného účetnictví pro podnikatele; DASHOFER – Souvztažnosti v…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Christian Žmolík

Daňový poradce ve společnosti ABC.TAXES, s.r.o. 

Absolvent ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, obor národohospodářství. Působil jako metodik daně z příjmů právnických osob ve státní správě. Zkušený lektor s bohatou publikační činností. Specializuje se především na problematiku daně z příjmů právnických osob,…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Tomáš Jaroš, Ph.D.

Působí na Generálním finančním ředitelství, kde se zaměřuje na oblast daně z příjmů právnických osob a účetnictví podnikatelských subjektů. Ve finanční správě pracuje od roku 1994, kde v minulosti působil jako vedoucí referátu DPPO Finančního ředitelství v Brně, ředitel Odboru daně z příjmů právnických osob na Odvolacím finančním ředitelství a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

19.11. – 10.12.2019

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

22900

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na Akademii se setkáte s pojmy jako: 

účetní závěrka, daňové přiznání, přiznání k dani z příjmů, přiznání k dani z příjmů PO, daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, účetní závěrka školení, daňové přiznání školení, jak sestavit daňové přiznání, účetnictví školení, účetnictví, daňová povinnost, sestavení účetní závěrky, jak sestavit účetní závěrku, sestavení daňového přiznání, základ daně, výpočet daně z příjmů, daně z příjmů právnických osob, postup při výpočtu daně z příjmů právnických osob, účetní výkazy, výkaz zisku a ztráty, přehled o finančních tocích.

Akademie Dashöfer, Akademie Dashöfer Praha, školení Praha, vzdělávací kurzy Praha, školení, vzdělávací kurz, seminář.