On-line seminář

Spojené osoby z pohledu daní z příjmů

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky postupů, které je nutné hlídat z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o DPH ve vztahu mezi spojenými osobami.

Výběr z obsahu:

  • vymezení spojených osob pro účely daní z příjmů, příklady kapitálového a jiného spojení,
  • vztahy mezi spojenými osobami - cena obvyklá (vymezení),
  • postup při úpravě základu daně o rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou sjednanou mezi spojenými osobami,
  • posuzování finančních nákladů (úroků a dalších) z úvěrových finančních nástrojů (úvěrů, zápůjček a dalších) od spojených osob v návaznosti na tzv. podkapitalizaci [§ 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů], vč. příkladu na provedení a vyhodnocení testu,
  • pravidla proti vyhýbání se daňové povinnosti ve vazbě na spojené osoby (nadměrné výpůjční výdaje, řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace, zdanění zahraniční ovládané společnosti)
  • spojené osoby ve vztahu k zákonu o DPH,
  • související výklad a stanoviska GFŘ a MF.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.9.2021

14:00 - 15:30

On-line

1 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.