On-line seminář

Stavební právo hmotné

Mgr. Martina Pavelková

Cílem webináře je seznámit posluchače se stavebním právem hmotným tak, jak jej upravuje stávající stavební zákon i nová právní úprava nového stavebního zákona účinná od 1. 7. 2023. Důraz bude kladen na změny, které v této oblasti přináší právě nový stavební zákon. V úvodu webináře budou posluchači seznámeni se základními pojmy stavebního práva. Následně bude pozornost věnována jednotlivým tématům stavebního práva hmotného. V části týkající se požadavků na výstavbu bude pojednáno také o prováděcích právních předpisech, včetně tezí vyhlášek navrhovaných k provedení nového stavebního zákona.

Obsah on-line semináře

  • Úvod – obecně ke stávající i nové právní úpravě stavebního práva hmotného
  • Základní pojmy ve stávajícím a novém stavebním zákoně
  • Požadavky na výstavbu ve stávajícím a novém stavebním zákoně
  • Vybrané činnosti ve výstavbě ve stávajícím a novém stavebním zákoně
  • Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb ve stávajícím a novém stavebním zákoně
  • Závěrečné shrnutí, dotazy

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo Cisco Webex. Odkaz k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. Martina Pavelková

Absolvovala práva na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích působila krátce v advokacii, poté se rozhodla zaměřit svou profesní dráhu na stavební právo ve veřejné správě. Pracuje na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde vykonává agendu na úseku územního plánování, i stavebního řádu. V rámci těchto činností se kromě nejrůznějších témat…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.11.2021

9:00 - 12:00

On-line

1 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.