Seminář

Stavební zákon - aplikační praxe rok po účinnosti novely č. 225/2017 Sb.

Mgr. Martina Pavelková

V rámci kurzu se účastníci seznámí s poznatky z aplikační praxe, s územním plánováním a problematikou aplikace územně plánovací dokumentace v řízeních dle stavebního zákona, dále s problematikou stavebního zákona v části územního řízení a stavebního řádu a jeho klíčových institutů. Stavební zákon bude provázán s materií prováděcích vyhlášek a nastíněna bude rovněž problematika činnosti dotčených orgánů. Důraz bude kladen na zhodnocení změn, které přinesla poslední velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb. Současně budou v souvislostech představeny základních body věcného záměru rekodifikace stavebního práva.

Seminář je určen pro

pracovníky stavebních firem, projektanty, právníky v oblasti stavebnictví, pracovníky stavebních úseků krajů, měst a obcí, investory, technické dozory.

Obsah semináře

 • Základní východiska stavebního práva, seznámení s jednotlivými předpisy a způsobem jejich aplikace
 • Stavební zákon - struktura, úvodní ustanovení
 • Umísťování staveb
 • Povolování staveb
 • Odstraňování a dodatečné povolování staveb
 • Kontrolní prohlídka, nařizovací režimy 
 • Územní plánování
 • Obecné požadavky na výstavbu
 • Dokumentace staveb
 • Ostatní prováděcí vyhlášky
 • Dotčené orgány, stanoviska, závazná stanoviska
 • Věcný záměr nového stavebního zákona

Právní předpisy

 • Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Lektor

Mgr. Martina Pavelková

absolvovala práva na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích působila krátce v advokacii, poté se rozhodla zaměřit svou profesní dráhu na stavební právo ve veřejné správě. Nyní pracuje již 4 roky na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde vykonává agendu na úseku územního plánování, i stavebního řádu. V rámci těchto činností se kromě…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

2.12.2019

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.