Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Stavební zákon v aplikační praxi 2017

Seminář je určen pro

pracovníky stavebních firem, projektanty, právníky v oblasti stavebnictví, pracovníky stavebních úseků krajů, měst a obcí, investory, technické dozory.

Cíl semináře

v rámci kurzu se účastníci seznámí s poznatky z aplikační praxe, s územním plánováním a problematikou aplikace územně plánovací dokumentace v řízeních dle stavebního zákona, dále s problematikou stavebního zákona v části územního řízení a stavebního řádu a jeho klíčových institutů. Představeny budou také prováděcí vyhlášky a související (zvláštní) zákony, které jsou v řízeních dle stavebního zákona aplikovány prostřednictvím stanovisek a závazná stanovisek dotčených orgánů. Dále bude účastníkům v souvislostech s jednotlivými tématy stručně představena také chystaná novela stavebního zákona, která je v současné době schválená Parlamentem ČR a zaslaná do Senátu ČR.  

Právní předpisy

 • Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
 • Prováděcí předpisy,
  - Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech,
  - Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

          - Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně        plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
          - Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území,
          - Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,           územního opatření a stavebního řádu, a
          - Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,

          - Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích           zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

 • Zvláštní právní předpisy (příkladmý výčet těch nejdůležitějších)

          - Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

          - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

          - Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,

          - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně životního prostředí,

          - Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF,

          - Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

          - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách,

          - zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Obsah semináře

 • Základní východiska stavebního práva
 • Umísťování staveb
 • Povolování staveb
 • Odstraňování a dodatečné povolování staveb
 • Kontrolní prohlídka, nařizovací režimy a delikty
 • Územní plánování
 • Prováděcí předpisy
 • Dokumentace staveb
 • Obecné požadavky na výstavbu
 • Ostatní prováděcí vyhlášky
 • Zvláštní zákony
 • EIA, IP Zvláštní zákony – ochrana ŽP
 • Zákon o pozemních komunikacích
 • Zákon o památkové péči

Časový harmonogram semináře

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 14.00 – přednáška (3. část)

14.00 - 14.15 - přestávka s občerstvením

14.15 - 16.00 - přednáška (4. část + diskuze)

Lektor

absolvovala práva na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích působila krátce v advokacii, poté se rozhodla zaměřit svou profesní dráhu na stavební právo ve veřejné správě. Nyní pracuje již 4 roky na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde vykonává agendu na úseku územního plánování, i stavebního řádu. V rámci těchto činností se kromě

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
13.6.20179:00 - 16:00Praha
CUBE Office Center
3290 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Na tomto semináři se setkáte s pojmy jako:

Stavební zákon, školení stavební zákon, stavební zákon v aplikační praxi, stavební zákon seminář Praha, územní plánování, územní plánování školení, aplikace územně plánovací dokumentace, územní řízení, stavební řád, novela stavebního zákona, novela stavebního zákona seminář.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz