Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Stavební zákon v aplikační praxi 2017

Seminář je určen pro

pracovníky stavebních firem, projektanty, právníky v oblasti stavebnictví, pracovníky stavebních úseků krajů, měst a obcí, investory, technické dozory.

Cíl semináře

v rámci kurzu se účastníci seznámí s poznatky z aplikační praxe, s územním plánováním a problematikou aplikace územně plánovací dokumentace v řízeních dle stavebního zákona, dále s problematikou stavebního zákona v části územního řízení a stavebního řádu a jeho klíčových institutů. Představeny budou také prováděcí vyhlášky a související (zvláštní) zákony, které jsou v řízeních dle stavebního zákona aplikovány prostřednictvím stanovisek a závazná stanovisek dotčených orgánů. Dále bude účastníkům v souvislostech s jednotlivými tématy stručně představena také chystaná novela stavebního zákona, která je v současné době schválená Parlamentem ČR a zaslaná do Senátu ČR.  

Právní předpisy

 • Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
 • Prováděcí předpisy,
  - Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech,
  - Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

          - Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně        plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
          - Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území,
          - Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,           územního opatření a stavebního řádu, a
          - Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,

          - Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích           zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

 • Zvláštní právní předpisy (příkladmý výčet těch nejdůležitějších)

          - Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

          - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

          - Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,

          - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně životního prostředí,

          - Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF,

          - Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

          - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách,

          - zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Obsah semináře

 • Základní východiska stavebního práva
 • Umísťování staveb
 • Povolování staveb
 • Odstraňování a dodatečné povolování staveb
 • Kontrolní prohlídka, nařizovací režimy a delikty
 • Územní plánování
 • Prováděcí předpisy
 • Dokumentace staveb
 • Obecné požadavky na výstavbu
 • Ostatní prováděcí vyhlášky
 • Zvláštní zákony
 • EIA, IP Zvláštní zákony – ochrana ŽP
 • Zákon o pozemních komunikacích
 • Zákon o památkové péči

Časový harmonogram semináře

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 14.00 – přednáška (3. část)

14.00 - 14.15 - přestávka s občerstvením

14.15 - 16.00 - přednáška (4. část + diskuze)

Lektor

absolvovala práva na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích působila krátce v advokacii, poté se rozhodla zaměřit svou profesní dráhu na stavební právo ve veřejné správě. Nyní pracuje již 4 roky na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde vykonává agendu na úseku územního plánování, i stavebního řádu. V rámci těchto činností se kromě

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
13.6.20179:00 - 16:00Praha
CUBE Office Center
3290 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Na tomto semináři se setkáte s pojmy jako:

Stavební zákon, školení stavební zákon, stavební zákon v aplikační praxi, stavební zákon seminář Praha, územní plánování, územní plánování školení, aplikace územně plánovací dokumentace, územní řízení, stavební řád, novela stavebního zákona, novela stavebního zákona seminář.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení