Seminář

Účetní závěrka podnikatelů k 31.12.2019

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Kurs je určen pro účetní, kteří účetní závěrku sestavují, pro vedoucí pracovníky, kteří komunikují s auditorem, pro statutární orgány, které ji podpisují a nesou za ní odpovědnost, stejně jako pro vedoucí pracovníky a ostatní uživatele, kteří chtějí informacím z účetních závěrek porozumět nebo je používají pro svá rozhodování.

Cíl semináře:

Vysvětlit vypovídací schopnost informací obsažených v účetních výkazech a v příloze, upozornit na nejčastější chyby, které se vyskytují v účetní závěrce při jejím ověřování auditorem.

Obsah semináře: 

  • Legislativní rámec účetní závěrky (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovená zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli, České účetní standardy pro podnikatele, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - IFRS). Povinnosti týkající se různých kategorií účetních jednotek
  • Příprava účetnictví na účetní závěrku, předuzávěrkové operace (zúčtování výsledků inventarizace, opravné položky, kursové rozdíly, rezervy, dohadné položky, úprava účetního výsledku hospodaření na daňový základ, účtování o splatné dani, odložená daň)
  • Účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu). Příloha v účetní závěrce. Vypovídací schopnost, zajištění srovnatelnosti údajů vykazovaných v účetní závěrce s minulým účetním obdobím. - Následné povinnosti účetní jednotky (ověřování účetní závěrky auditorem, výroční zpráva, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zveřejňování údajů z účetní závěrky
  • Nejčastější chyby a nedostatky zjišťované při auditu účetní závěrky v jednotlivých oblastech
  • Účetní aktuality a změny v účetnictví pro rok 2019
  • Dotazy, diskuse

Lektor

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde působí od roku 1968, v letech 1994 až 2006 jako vedoucí katedry finančního účetnictví na fakultě Financí a účetnictví. Je obsahovým garantem řady kursů zajišťovaných katedrou, školitelkou doktorantů a členkou vědecké rady fakulty. Veřejnosti je známa svými publikacemi a vzdělávací činností…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

17.12.2019

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Ing. Alena Krocová, CollMan, a.s.

Seminář byl na vysoké úrovni a byla jsem velice spokojena s přednášející - prof. Müllerovou.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

opravné položky, odložená daň, účetní rozvaha, české účetní standardy, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, dohadné položky, účetní výkaz, audit účetní závěrky, školení Praha atd.