Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Velká novela stavebního zákona a 44 souvisejících předpisů

Seminář je určen pro

stavební techniky, manažery stavby, stavbyvedoucí, stavební úřady, projektanty, architekty, investory a právníky.

Cíl semináře

cílem semináře se seznámit jeho účastníky se stavebním zákonem ve znění po novele č. 225/2017 Sb., a to komplexně se všemi jeho částmi. Pozornost bude věnována nejprve stavebnímu řádu, kde budou představeny dílčí důležité změny a následně všechny režimy povolování, umísťování a kolaudace staveb, které stavební zákon po novele nabízí. Účastníkům kurzu bude poskytnut jejich přehled s potenciálními výhodami či nevýhodami každého z nich. Následně budou v rámci semináře shrnuty změny na úseku územního plánování s tím, že pozornost bude věnována především novým zkráceným postupům pořizování územně plánovací dokumentace. Poslední část semináře bude věnována změnám ostatních právních předpisů. Podrobně bude pojednáno o nejvýznamnějších změnách, především obecných předpisů jako je správní řád nebo soudní řád správní, dále předpisů na úseku ochrany životního prostředí, a dalších předpisů, jejichž změny budou mít bezprostřední vliv na řízení vedená dle stavebního zákona. 

Obsah semináře

1) Novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu

 • dílčí změny (účast spolků, závazná stanoviska, změny příslušnosti, souhlas vlastníka a navazující řízení, závazné stanovisko úřadu územního plánování)
 • režimy povolování a umísťování staveb (územní řízení, územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, společné územní a stavební řízení, společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, zjednodušené územní řízení, územní souhlas, společný územní souhlas a souhlas s provedením stavební záměru, stavební řízení a ohlášení)
 • změna stavby před dokončením, kolaudace staveb a změny v užívání staveb

2) Novela stavebního zákona na úseku územního plánování

 • dílčí změny (přezkumy opatření obecné povahy, platnost územních plánů, dozor na úseku územního plánování, umísťování staveb v nezastavěném území, rozvoj rekreace a cestovního ruchu, územní studie, podrobnější regulace v územním plánu, účinnost územních plánů)
 • zkrácený postup pořízení územního plánu

3) Přechodná ustanovení

4) Změny ostatních právních předpisů se zaměřením na předpisy výše uvedené

 

Právní předpisy:

 • Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění novely č. 225/2017 Sb. 
 • Zvláštní právní předpisy, ve znění novely č. 225/2017 (příkladmý výčet těch nejdůležitějších):
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
  • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích,
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
  • Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon,
  • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách,
  • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní,
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
  • Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. 

Časový harmonogram semináře

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – seminář (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.00 – seminář (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

absolvovala práva na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích působila krátce v advokacii, poté se rozhodla zaměřit svou profesní dráhu na stavební právo ve veřejné správě. Nyní pracuje již 4 roky na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde vykonává agendu na úseku územního plánování, i stavebního řádu. V rámci těchto činností se kromě

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
14.5.20189:00 - 16:00Prahabude upřesněno3290 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Na tomto školení se setkáte s pojmy jako: 

Velká novela stavebního zákona, seminář, novela stavebního zákona, stavební zákon novela, stavební zákon, seminář Praha, stavební zákon školení, novela stavebního zákona školení, kurz, stavební zákon novela školení, vzdělávací kurz, stavební zákon školení, novela stavebního zákona kurz, kurzy a školení, stavební zákon novela kurz, stavební zákon kurz, novela stavebního zákona seminář, stavební zákon novela seminář, kurz Praha, stavební zákon seminář, stavební zákon změny, stavební řád, stavební povolení, kolaudace staveb, stavební kolaudace, změny stavebního zákona, vzdělávací kurzy, školení Praha, atd...

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz