Seminář

Základy práva pro ředitele škol a školských zařízení

PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D.

Seminář se věnuje s právní úpravě, která ovlivňuje činnosti škol a školských zařízení.

Seminář je určen pro:

ředitele, učitele a další vedoucí a řídící pracovníky škol - mateřských, základních i střední - a jiných školských zařízení

Cíl semináře:

seznámit vedoucí pracovníky mateřských, základních škol a středních škol a školských zařízení se základními a specifickými momenty právní úpravy jejich činnosti. Na základě aktivního zapojení účastníků seminář pojme jednotlivé oblasti činnosti jako provázaný logický systém a přispěje ke smysluplným změnám v činnosti ředitele školy nebo školského zařízení v oblastech řízení, které umožňují vydávání směrnic a vyžadují vydávání rozhodnutí. 

Obsah semináře:

Právní odvětví a právní předpisy

 • přehled základních oblastí činnosti školy nebo školského zařízení a jejich zařazení do právních odvětví, přehled základních právních předpisů upravujících činnost školy nebo školského zařízení
 • vztah speciální právní úpravy a obecné právní úpravy, subsidiární použití občanského zákoníku

Zajišťování vzdělávání a školských služeb

 • poskytování vzdělávání a školských služeb v souladu se školským zákonem a prováděcími vyhláškami, zákonem o ochraně veřejného zdraví
 • problematika dohledu, spolupráce se zákonnými zástupci, práva a povinnosti dětí, žáků, studentů a zákonných zástupců, práva a povinnosti školy nebo školského zařízení
 • zajištění vzdělávání mimo obvyklé místo vzdělávání – škola v přírodě, lyžařský výcvikový kurz atd.
 • odpovědnost za škodu způsobenou dítěti nebo žákovi, odpovědnost za škodu způsobenou dítětem, žákem

Pracovněprávních vztahy

 • specifické momenty vzniku, průběhu a skončení pracovněprávních vztahů ve školství
 • lékařské prohlídky, pracovní smlouva a její změny, zařazování do platové třídy a platového stupně, odměňování pedagogických pracovníků
 • vliv odborné kvalifikace pedagogického pracovníka na pracovněprávní vztahy

Základní momenty správního řízení

 • zahájení a průběh správního řízení zejména vlastní zahájení řízení, náležitosti žádosti nebo zahájení z moci úřední, získávání podkladů k vydání správního rozhodnutí, vedení spisu, počítání lhůt, vydání usnesení a meritorního rozhodnutí, doručování usnesení a meritorních rozhodnutí, odvolací řízení,

Další momenty v činnosti školy nebo školského zařízení

 • autorský zákon ve škole a školském zařízení,
 • pojištění a odvody v případě prací konaných mimo pracovní poměr,
 • kontrolní systém školy nebo školského zařízení, problematika daní

Typické a problémové situace, rozbory konkrétních dokumentů nebo situací určité školy nebo školského zařízení

Časový harmonogram:

  8.30 –   9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – seminář (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.00 – seminář (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

je absolventkou Filozofické fakulty Sankt - Petěrburské státní univerzity, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zkušenosti pedagoga, vedoucího pracovníka školy a pracovníka školského úřadu v současně době zúročuje jako lektor a poskytovatel poradenských služeb pro školy. Je autorkou odborných článků a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

27.1.2015

9:00 - 16:00

Brno

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

1 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.