Akademie Dashöfer

Zaměstnávání cizinců v ČR, vysílání zaměstnanců do zahraničí - pracovněprávní, pojistné a daňové aspekty

Mgr. Magdaléna Vyškovská, Mgr. Matěj Daněk

Výhodou vícedenního semináře, tzv. Akademie je, že si problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců osvojíte postupně a tím si vybudujete pevné základy. Po každém absolvovaném dni dostanete příklad k procvičení pro samostatné studium. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektory během dalšího semináře. Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí. Po absolvování kurzu, včetně závěrečného testu, budete specialistou na problematiku zaměstnávání cizinců, na což získáte certifikát.

Akademie je určena:

personalistům a podnikovým právníkům, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí.

 

Přednáší:

Mgr. Matěj Daněk, advokát PRK Partners Praha

Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňová poradkyně

Termín konání:

 • 1. den – 26. 3. 2019 (od 9.00 – 15.30 hod.)
 • 2. den – 5. 4. 2019 (od 9.00 – 15.30 hod.)
 • 3. den – 10. 4. 2019 (od 9.00 – 15.30 hod.)

Výhody akademie:

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí osvojíte postupně a tím si vybudujete pevné základy. Po každém absolvovaném dni dostanete příklady k procvičení pro samostatné studium. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektory během dalšího semináře.

Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí. Po absolvování kurzu, včetně závěrečného testu, budete specialistou na problematiku zaměstnávání cizinců, na což získáte certifikát.

 

Cíl Akademie:

Pracovněprávní aspekty

 • Přehled předpisů vztahujících se k výkonu práce cizinců
 • Představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států
 • Seznámení s nejdůležitějšími změnami, které přinese v současné době projednávaná novela zákona o pobytu cizinců (mimořádné pracovní vízum)
 • Vysvětlení problematiky získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů.
 • Upozornění na příslušné povinnosti vůči státním úřadům.

Pojistné a daňové aspekty

 • Představení principů sociálního a zdravotního pojištění ve vztahu k občanům EU a občanům třetích států ze smluvních i nesmluvních států, určení, kam má být placeno pojištění a jaké z něho plynou zaměstnancům nároky
 • Daňové aspekty zaměstnávání cizinců včetně určení daňové rezidence a výklad smluv o zamezení dvojího zdanění
 • Vysvětlení, kdy a jak má být mzda cizinců zdaňována v České republice a kdy naopak Česká republika na daň z jejich příjmů nemá

Vysílání pracovníků do EU i třetích států

 • Vysvětlení povinností českých zaměstnavatelů při vysílání pracovníků do jiných členských států EU
 • Seznámení s minimálními pracovněprávními podmínkami a notifikacemi ve státě vyslání
 • Informace o novelizované směrnici o vysílání pracovníků a jejích dopadech na české zaměstnavatele vysílající zaměstnance do jiných členských států EU
 • Aspekty sociálního zabezpečení a zdanění vyslaných zaměstnanců
 • Zamezení dvojího zdanění

 

Detailní  obsah akademie – pracovněprávní část

 1. Úvod do problematiky

V rámci úvodu představíme jednotlivé předpisy, které se vztahují k výkonu práce cizinců na území České republiky a příslušné státní instituce, se kterými cizinec přichází do styku v rámci legalizace svého zaměstnání. Budete upozorněni na změny, které přinese novela zákona o pobytu cizinců, zejména s ohledem na nově zaváděné mimořádné pracovní vízum.

 1. Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků

V rámci této části se seznámíte se zvláštním postavením občanů EU a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území České republiky. Podrobněji bude rozebrána definice rodinného příslušníka občana EU, povinnosti vůči státním úřadům, včetně možnosti těchto občanů žádat o přechodný a trvalý pobyt.

 1. Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států

Hlavní část bude věnována specifikům zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států, konkrétně postupu při vyřizování zaměstnaneckých karet a zvláštním právům z nich vyplývajících, včetně postupu při jejich prodlužování a žádostech o souhlas Ministerstva vnitra ČR se změnou zaměstnavatele a druhu práce. Upozorníme Vás na případy, kdy je nutné i nadále vyřizovat povolení k zaměstnání, a na rozdíl mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou včetně výjimek, které zaměstnavatelé mohou využívat u některých skupin cizinců. Podíváme se na praktické problémy, které mohou nastat v rámci jednotlivých typů řízení.

 1. Výjimky a zvláštní povolení

Tato část bude věnována představení alternativních postupů, tedy modré kartě, kartě vnitropodnikově převáděného zaměstnance, dlouhodobému vízu pro sezónní zaměstnance, proceduře vysílání za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace a dále zvláštním vládním programům usnadňujícím řízení ve specifických případech (např. Fast Track atd.).

 1. Závěr a diskuse

V závěrečné diskusi rozebereme praktické problémy a konkrétní situace z Vaší praxe a nabídneme jejich řešení.

 

Detailní obsah akademie – daňová a pojistná část

 1. Sociální zabezpečení v Evropské unii

Rozebereme evropská koordinační nařízení, která pokrývají jak sociální, tak i zdravotní pojištění, jakož i zákonné pojištění zaměstnavatele. S ohledem na princip pojištění v jediném členském státě, a to i když zaměstnanec pracuje na území jiných členských států, budou detailně rozebírána pravidla pro určení, do kterého státu má být pojištění hrazeno a jak mají zaměstnavatel a zaměstnanec postupovat. Všechna pravidla budou doplněna srozumitelnými příklady. Zmapujeme nároky  z pojištění jak ve státě pojištění, tak ve státě bydliště, a to jak u pojištěnců samotných, tak jejich rodinných příslušníků. Pozornost zaměříme na  evropské formuláře, zejména formuláři A1 a S1. Roz

 1.  Sociální zabezpečení na základě dvoustranných smluv

V této části rozebereme dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení a pravidla  těchto smluv, jakož i určení, kam má být za zaměstnance hrazeno pojištění, jaké mají z účasti na pojištění nároky.

 1.  Zdravotní pojištění v České republice

Bude podrobně rozebrána účast zaměstnanců ze třetích států na zdravotním pojištění, nároky na zdravotní péči zaměstnanců, průkazy zdravotního pojištění. Upozorníme na situace,  kdy je naopak zaměstnanec ze zdravotního pojištění vyňat.

 1. Sociální zabezpečení v České republice

Bude podrobně rozebrána účast zaměstnanců ze třetích států na sociálním pojištění v České republice.  Upozorníme na situace, kdy je naopak zaměstnanec ze sociálního pojištění vyňat.

 1.  Daň z příjmů fyzických osob

Tato část bude věnována otázkám souvisejícím se zdaněním cizinců v České republice. Dozvíte se, kdo je daňovým rezidentem v České republice a kdo je naopak daňovým nerezidentem není jak podle zákona o daních z příjmů, tak podle smluv o zamezení dvojího zdanění. Budeme se věnovat jednotlivým článkům smluv o zamezení dvojího zdanění, které se zaobírají různými typy příjmů ze závislé činnosti, tj. běžní zaměstnanci, zaměstnanci umělci a sportovci, vědci a akademičtí pracovníci, členové statutárních orgánů.

S ohledem na rozdílné zdanění při poskytování služeb a mezinárodním pronájmu pracovní síly budou vysvětleny rozdíly mezi těmito dvěma smluvními ujednáními a dopady pro české příjemce služby nebo pracovní síly. Pozornost zaměříme na tuzemskou úpravu zdanění příjmů cizinců, daňových rezidentů i daňových nerezidentů, jakým způsobem stanovit jejich základ daně, pokud je pojistné za ně hrazeno nikoliv do České republiky, ale do zahraničí, jaké benefity je jim možné poskytovat ve zvýhodněném daňovém režimu, na jaké odčitatelné položky a slevy mají nárok a jakým způsobem je mohou uplatnit. Objasníme si, kdy můžeme zaměstnancům provést roční zúčtování a jak postupovat při ročním vyúčtování a kdy cizince uvést do seznamu daňových nerezidentů.

 

Detailní obsah akademie - Vysílání zaměstnanců

České společnosti vysílají zaměstnance nejen do členských států EU, ale i do třetích států. Rozebereme dopady směrnice o vysílání pracovníků na vysílající zaměstnavatele z České republiky, minimální pracovněprávní podmínky, které je český zaměstnavatel povinen poskytovat, jsou-li výhodnější ve státě vyslání, než v České republice. Věnovat se budeme povinným oznámením vyslání zaměstnanců institucím státu vyslání a dalším souvisejícím povinnostem. S vysíláním zaměstnanců souvisí i povinnosti podle českého zákoníku práce, jako je poskytování cestovních náhrad a v některých případech i srovnatelných pracovněprávních podmínek.

S ohledem na novelizovanou směrnici o vysílání zaměstnanců, jejíž účinnost nastane 30. 7. 2020, upozorníme na nové, přísnější podmínky pro vysílání zaměstnanců.

Výklad pracovněprávních aspektů doplníme výkladem aspektů daňových a pojistných. Dozvíte se, kdy zaměstnanci zůstávají pojištěni v České republice a kdy naopak musí zaměstnavatel odvádět pojistné do státu vyslání. Rozebereme právo na zdanění příjmů vyslaných zaměstnanců pro stát, kam byli vysláni, postup v České republice, kdy odvádět zálohy na daň a kdy je naopak odvádět zaměstnavatel povinnost nemá nebo kdy a jak může požádat o zrušení této povinnosti

V posledním bloku se soustředíme na zamezení dvojího zdanění pro české daňové rezidenty - jakou metodu zamezení dvojího zdanění mohou použít a v případě, kdy mají výběr, jaké jsou její dopady a výhody a nevýhody.

 

 

 

Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Daňová poradkyně specializující se na otázky zdaňování fyzických osob v souvislosti s mezinárodní problematikou, dále na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení, které se týkají zaměstnanců a podnikajících fyzických osob. Autorka publikace „Cizinci a daně“, „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Matěj Daněk

Matěj Daněk je spolupracujícím advokátem PRK Partners, advokátní kancelář. Vedle praktických otázek pracovního práva, pracovněprávních aspektů právních auditů, hromadného propouštění a kolektivního vyjednávání se zaměřuje na právní poradenství v oblasti práva pobytu cizinců, zejména v oblasti výkonu práce cizinců, pobytů zahraničních manažerů a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.3. – 10.4.2019

9:00 - 15:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

16 792,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.