Akademie Dashöfer

Zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP

Pohybujete se v BOZP nějakou dobu a rádi byste si rozšířili kvalifikaci a vykonali zkoušku z odborné způsobilosti v prevenci rizik? Vykonejte ji u nás! Základní přípravný balíček je v ceně zkoušky.

Zkouškou z odborné způsobilosti podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se ověřují znalosti a dovednosti fyzických osob, které zajišťují úkoly v prevenci rizik možných ohrožení života nebo zdraví souvisejících s prací (tzv. OZO v prevenci rizik).

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol. s r.o. je držitelem akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí k ověřování odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. Rozhodnutí o udělení akreditace >>ZDE<<


K přihlášení na zkoušku zašlete na adresu ozo@kursy.cz

 • vyplněnou přihlášku (formulář >>ZDE<<)
 • potvrzení o odborné praxi (formulář >>ZDE<<)
 • kopii dokladu o dosaženém vzdělání

Viz dále Požadavky na uchazeče.

Zaslání úplné přihlášky včetně kopie (kopií) dokladů o splnění kvalifikačních požadavků je nezbytnou podmínkou k zařazení mezi uchazeče a přiřazení k termínu zkušky. V případě, že nám pošlete nekompletní přihlášku, před dokončením registrace vás budeme kontaktovat a poprosíme vás o doplnění všech potřebných podkladů.

Originály potvrzení o praxi a dokladu o vzdělání předkládáte ve zkušební den komisi k ověření. 

Zkouška se koná v prostorách sídla nakladatelství, na adrese Evropská 423/178, Praha 6 - Vokovice.

Termíny zkoušek pro rok 2024

19.8.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6
5.9.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6
11.10.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6
13.11.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6
29.11.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6
5.12.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6

Cena za účast u Zkoušky nebo Periodické zkoušky: 7 490,- Kč bez DPH
Cena za opakování jedné části zkoušky: 3 990,- Kč bez DPH


Příprava ke zkoušce

Příprava ke zkoušce

Uchazečům jsou pro přípravu k dispozici:

 • kompletní sada 400 otázek, ze kterých se generuje písemný test,
 • okruhy otázek ústní zkoušky,
 • publikace Minimum z BOZP,
 • přístup do plných znění předpisů.

Uchazeči se mohou přihlásit také k účasti na přípravných kursech (objednává se zvlášť, není součástí poplatku za zkoušku). 

Termíny přípravných kursů

2 denní
12. a 13.8.2024
5. a 6. 9. 2024      ... více >>ZDE<<

4 denní
30.10.,1.11.,7.11 a 8.11.2024 ...více >>ZDE<<

V roce 2025 doplníme také on-line přípravu.


Požadavky na uchazeče

Podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., (...) o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

se ke zkoušce z odborné způsobilosti mohou přihlásit fyzické osoby, splňující tyto požadavky:

 • fyzická osoba,
 • alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • odborná praxe
  • v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
  • nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti BOZP. 


Spolu s pozvánkou vám zašleme:

 • zadání písemné práce resp. nabídku témat písemných prací, ze kterých si jako uchazeč budete moct téma vybrat a požadavky na to, jak má písemá práce vypadat po formální i obsahové stránce,
 • fakturu na uhrazení nákladů spojených s provedením zkoušky,
 • studijní materiály a přístupy do prostředí, kde si můžete vyzkoušet písemný test.

Aby mohl člen odborné komise spolu s dborným garantem provést posouzení práce, je třeba práci zaslat nejpozdějí 13 kalendářních dní před konáním zkoušky. Nejpozději 7 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky obdržíte posudek s vyjádřením, jestli se vaše písemná práce doporučuje k obhajobě.

Pokud práce požadavky zadání nesplňuje, bude s vámi dohodnut další postup (typicky oprava práce; nestihnete-li předat opravenou práci v potřebném termínu, bude s vámi domluven jiný termín zkoušky). Obhajoba písemné práce, která splňuje požadavky zadání, je součástí ústní části zkoušky.


Vlastní průběh zkoušky (zkušební den):

Zahájení

Zahájení, přivítání účastníků, představení zkušební komise, seznámení se zkušebním řádem, kontrola origiánálů dokladů o praxi a 

Písemná část

 • zadání písemné části - vygenerování testu formou přidělení přístupu uchazeči do zkušebního systému. Písemný test vykonávají všichni uchazeči zároveň na začítku zkušebního dne.   
 • písemný test trvá max. 60 minut. U Zkoušky má 80 otázek u Periodické zkoušky 40 otázek. Otázky jsou seskupeny do 4 okruhů. Zahrnují vždy 3 varianty odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Soubor obsahuje celkový počet 400 otázek, které jsou pravidelně aktualizovány v návazosti na změny  příslušných právních předpisů. Otázky jsou sestaveny tak, aby byl každý z okruhů definovaných přílohou č. 3 části II. nařízení vlády č. 592/2006 Sb., zastoupen přiměřeným počtem otázek. 
 • úspěšnost v testu je vyhodnocena ihned po ukončení testu uchazečem.

Uchazeči, kteří uspějí u písemného testu, obdrží informaci o čase, kdy vykonají ústní část

Ústní část

 • obhajoba uchazečem zpracované písemné práce,
 • přezkoušení z vylosovaných otázek - viz zkušební okruhy teoretických znalostí, z nichž si uchazeč vylosuje příslušný počet otázek, a rozbor vylosované fotografie
 • celková délka ústní části je 30 minut.

Sdělení výsledku zkoušky, a poučení v případě neúspěšného vykonání.
V případě úspěšného vykonání vám bude do 5 pracovních dnů zasláno osvědčení. 


O průběhu a výsledku příslušné zkoušky je vypracován záznam (protokol o zkoušce). Ten je spolu s další příslušnou dokumentací vztahující se ke zkoušce uložen po dobu 5 let ode dne jejího vykonání.

Celý zkušební řád si můžete prostudovat >>ZDE<<


Zkušební okruhy:

Písemná část 

Zkušební okruhy

Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

30 otázek 

Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle jiných právních předpisů.

15 otázek 

Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování, popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání.

25 otázek 

Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidence a kontrola.

10 otázek  

Ústní část 

Zkušební okruhy

Počet otázek pro ústní část

A.    Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

ústní ověření - s písemnou přípravou
1 vylosovaná otázka

B.    Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle jiných právních předpisů

ústní ověření - s písemnou přípravou
1 vylosovaná otázka

C.   Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování, popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání

ústní ověření - s písemnou přípravou
1 vylosovaná otázka

D.   Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek při práci včetně zpracování stanovené dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví

ústní ověření - prezentace
a obhajoba písemné práce

ústní ověření-podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště

E.    Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu

ústní ověření - s písemnou přípravou
1 vylosovaná otázka

F.    Dovednost při vedení seznamu smluvních vztahů o výkonu své činnosti jako odborně způsobilé fyzické osoby při zajišťování úkolů v prevenci rizik

ústní ověření - návrh způsobu a formy vedení seznamu smluvních vztahů

Odborný garant zkoušky: Ing. Radek Brabec, DiS. 
Administrátor zkoušky: Ondřej Vraný, vrany@dashofer.cz +420 604 147 563

Lektor

Termíny a místo konání

19.8.2024

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

7 490,- Kč

2.10.2024

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

7 490,- Kč

11.10.2024

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

7 490,- Kč

13.11.2024

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

7 490,- Kč

29.11.2024

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

7 490,- Kč

5.12.2024

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

7 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.