Nové šablony OP JAK a vzdělávací akce

26.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše webináře pro školy můžete financovat z šablon.

Tento článek je z 26.9.2022. Aktuální informace získáte na našich seminářích.

Naše webináře pro školy můžete financovat z šablon.

Jak na šablony?

Jaké jsou základní rysy šablon?

Vyberete ze seznamu aktivit, realizaci vykážete ve zjednodušené zprávě o realizaci a nárokujete předem definované náklady na realizaci. Ke kontrole nemusíte předkládat účetnictví Vaší školy, ani se nedokládají žádné daňové či účetní doklady. Nárok na dotaci vzniká vždy po schválení realizované a vykázané aktivity.

Do kdy a jak je potřeba žádost o podporu z OP JAK podat?

Datum uzávěrky je 28. dubna 2023. Zde můžete zažádat o finanční podporu pro Vaši školu. Žádosti se podávají elektronicky v novém ISKP21+, podmínkou je vyplnění evaluačního dotazníku.

Musí se Vaše škola na aktivitě finančně podílet?

Školy se nemusejí na finanční podpoře podílet, je zajištěno 100% financování aktivit.

Kdo může podat žádost o podporu z OP JAK?

Mateřské, základní a základní umělecké školy a pedagogicko-psychologické poradny. Dále školská zařízení, jako jsou školní družiny, školní kluby a střediska volného času.

Jaké aktivity jsou na výběr?

Projekty nabízejí další aktivity personální podpory, vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků, inovativní formy vzdělávání dětí, podporu dětí s odlišným mateřským jazykem a jiné. Účast na vzdělávacích kurzech patří do aktivit „Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání“.

Jaký je minimální rozsah vzdělávacího kurzu?

Minimální rozsah kurzu je 8 hodin pro jednoho pracovníka. Tuto časovou dotaci vzdělávání je možné absolvovat v rámci jedné vzdělávací aktivity, nebo složit z více kratších bloků vzdělávání. Vzdělávání může být prezenční nebo on-line formou.

Jak doložit účast na vzdělávacím kurzu?

Účast doložíte potvrzením o absolvování vzdělávání, v případě on-line kurzu postačí snímek obrazovky (print screen).

Musí být kurz akreditován u MŠMT?

Vzdělávací kurz nemusí být akreditován u MŠMT.

Jaký je minimální a maximální rozpočet?

Rozpočet nesmí být nižší než 100 000 Kč. Maximální rozpočet je tvořen jako součet základu 300 000 Kč na subjekt na úrovni IZO a počtu dětí vynásobený částkou 3 000 Kč.

10 bodů, jak podat žádost o podporu:

 1. Nová registrace žadatele v systému ISKP21+
 2. Vygenerování nové žádosti
 3. Vyplnění tzv. evaluačního dotazníku na evaluace.opjak.cz (nutné znát 6místný tzv. hash kód vygenerované žádosti v ISKP21+)
 4. Volba aktivit/šablon v Kalkulačce šablon (excel) a vyplnění počtu žáků dle seznamu dětí/žáků a dle Seznamu žáků průměr 2019-2021
 5. Kompletní vyplnění povinných záložek Žádosti v ISKP21+
 6. Vyjma Kalkulačky přiložit další povinné přílohy (dle typu žadatele)
 7. Elektronicky podepsat přílohy v Dokumentech žádosti přes pečeť
 8. Finalizovat žádost
 9. Elektronicky podepsat samotnou Žádost v záložce „Podpis žádosti“
 10. Podat (ruční podání) žádost

Jak vykazovat realizaci projektu?

Způsob vykazování výstupů aktivit projektu probíhá formou zjednodušeného vykazování tak, jak byly školy zvyklé i v předcházejících šablonách OP VVV. Výzva stanovuje 3 sledovaná období, za které školy dokládají naplnění cílů a účelu projektu.

Jaké jsou největší změny oproti OP VVV?

 • Možnost vzdělávání všech pracovníků škol, pedagogických i nepedagogických, popř. technických, a to v rámci DVPP i neakreditovaných kurzů.
 • Školy mají možnost využít finanční podporu na inovativní formy výuky využívající nové formy vzdělávání.
 • Změna jednotek u personálních pozic, kdy se z násobků 0,1 úvazku přechází na tzv. produktivní hodinu.
 • Menší školy s počtem žáků do 179 nemusejí vybírat personální pozice školní speciální pedagog a školní psycholog, kteří budou do školy docházet po dohodě s pedagogicko-psychologickou poradnou. Poradny budou v OP JAK šablonách novým příjemcem dotace na financování uvedených 2 sdílených pozic. Větší školy se 180 a více žáky pak vybírají tyto 2 pozice jako šablony dle průměrného počtu žáků za období 2019-2021 s připočtením podílu žáků se SVP v dané škole.

Vybírejte z témat pro ředitele škol a učitele (ŠVP, financování škol, datové schránky, legislativní změny) či účetní příspěvkových organizací (FKSP, vnitřní směrnice).