Konference

Výroba potravin 2023

- Udržitelnost, trendy, kvalita

Je trvale udržitelná produkce potravin silným trendem nebo zbožným přáním? Tato konference vám dá jasnou odpověď!

Ing. Jan Pivoňka Ph.D., Mgr. Adéla Paďourková, prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA, Ing. Jaroslav Koláček, Ing. Alena Světlíková, Ing. Anna Malenová, Ing. Jindřich Pokora, doc. Ing. Jiří Brát, CSc., PhDr. Petr Kopáček, Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Češi chtějí nakupovat potraviny vyrobené udržitelným způsobem. Chybí jim však dostatečná informovanost. Co pro to můžete jako výrobce nebo distributor udělat, se dovíte na prosincové konferenci Výroba potravin 2023.

1.12.2022

9:00 - 16:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Pozvánka moderátora:

Program konference:
Zahájení konference Ing. Jan Pivoňka Ph.D.

9:00 - 9:05

Zahájení konference

Ing. Jan Pivoňka Ph.D.

Blok I - Udržitelnost v agropotravinářském sektoru

9:05 - 10:50

Blok I - Udržitelnost v agropotravinářském sektoru

Mgr. Adéla Paďourková, prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA, Ing. Jaroslav Koláček

Mgr. Adéla Paďourková

Význam taxonomie pro agropotravinářský sektor

Mgr. Adéla Paďourková (zástupce AK ČR v EU)

Objem nových legislativních návrhů předkládaných v rámci Zelené dohody je nevídaný. Jedná se v pravém slova smyslu o revoluci napříč celým sektorem – od redukce používání pesticidů, hnojiv, antibiotik, přes posílení plochy ekologického zemědělství a neprodukčních ploch na zemědělské půdě, přes revize propagační politiky, marketingových standardů, pravidel pro obaly a obalové odpady, až po označování výživových údajů, zelených, výživových a zdravotních tvrzení, značení environmentální stopy potravin, značení a certifikace odstraňování uhlíku, či značení welfare zvířat. V tomto kontextu nezapomíná Evropská komise ani na takzvanou taxonomii, tedy udržitelné financování. To má pomoci přeorientovat investice do udržitelnějších technologií a postupů skrze katalogizaci ekonomických činností, které budou posuzovány z hlediska jejich dopadu na životní prostředí a udržitelnost, a to podle principu „neškodit“. V příspěvku se dovíte, co je taxonomie detailně a jaká je její budoucí role v ekonomických činnostech.

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA

Schémata udržitelnosti používaná v potravinářském průmyslu

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA (VŠCHT Praha)

Téma udržitelnosti přestává být pouze teoretickým konceptem, ale stává se součástí praxe. Jaké činnosti bude třeba v krátké době implementovat do různých oblastí podnikání a jak se to dotkne segmentu výroby potravin? V přednášce se zamyslíme nad současnými a budoucími souvislostmi udržitelnosti a podnikání.

Ing. Jaroslav Koláček

Konkrétní kroky obchodníka Penny směrem k udržitelnosti

Ing. Jaroslav Koláček (Penny Market)

PENNY má svou koncepci udržitelnosti rozdělenou do třech pilířů, které zahrnují udržitelné výrobky, životní prostředí a sociální angažovanost. V rámci každého z pilířů se PENNY věnuje celé řadě aktivit, jako například snižování pesticidů u ovoce a zeleniny, péče o životní podmínky zvířat, instalace fotovoltaických a úsporných technologií na prodejnách, výsadba stromů, nebo podpora neziskových organizací jako jsou Potravinové banky. Jedny z hlavních priorit PENNY v oblasti udržitelnosti je snižování potravinového odpadu a podpora biodiverzity se zaměřením na podporu včel a dalších opylovačů.

Bloková diskuze

10:50 - 11:05

Bloková diskuze

Přestávka na kávu

11:05 - 11:20

Přestávka na kávu

Blok II - Aktuální trendy ve výživě jako výzva pro výrobce potravin

11:20 - 13:05

Blok II - Aktuální trendy ve výživě jako výzva pro výrobce potravin

doc. Ing. Jiří Brát, CSc., PhDr. Petr Kopáček, Ing. Anna Malenová

doc. Ing. Jiří Brát, CSc.

Uvádění výživových hodnot na přední straně obalu

doc. Ing. Jiří Brát, CSc. (VŠCHT Praha)

Běžný spotřebitel se v situaci, jak si správně vybírat potraviny z hlediska jejich výživové hodnoty, neorientuje. Složení stravy jako celek následně neodpovídá doporučením renomovaných odborných společností. Potravinářský sektor hledá různé cesty, jak spotřebiteli v tomto směru pomoci. Jednou z možností je využívání systémů značení na přední straně obalu. Vedou však tyto systémy k naplnění cílů řádně edukovat spotřebitele? Na tento problém se podíváme podrobně z různých úhlů pohledu.

PhDr. Petr Kopáček

Nutriční údaje na přední straně obalu z pohledu obchodníků a veřejného zájmu

PhDr. Petr Kopáček (Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR)

Nutri-Score je v současnosti v EU nejvíce diskutovaným systémem nutričního označování na přední straně obalu. K probuzení odborné diskuse i edukace široké veřejnosti byla v Česku založena veřejná platforma Pro Nutri-Score, která usiluje i o větší koordinaci a aktivity státních orgánů v oblasti výživy a zdravotní prevence. Z pohledu obchodníků i právě z tohoto úhlu veřejných zájmů se podíváme nejen na Nutri-Score, ale i další případné systémy nutričního značení a jejich potenciál z pohledu transparentnosti, srozumitelnosti a nutriční validity.

Ing. Anna Malenová

Budoucnost veganských potravin a napodobenin živočišných produktů z pohledu společnosti Albert

Ing. Anna Malenová (Albert Česká republika)

Motivem k alternativní bezmasé stravě bývá zpestření a odlehčení jídelníčku, ale často také obava o životní prostředí a snižování uhlíkové stopy. Potvrzují to také zvýšené prodeje tofu a dalších rostlinných bílkovin v různých variantách. Nejrychleji rostoucí zájem je o alternativy veganských nebo vegetariánských burgerů. Nabádáme výrobce a dodavatele, aby alternativy vyvíjeli a posílali do různých spotřebitelských testů, protože i tady platí, že chuť je stěžejní.

Bloková diskuze

13:05 - 13:20

Bloková diskuze

Přestávka na oběd

13:20 - 14:00

Přestávka na oběd

Blok III - Kvalita a označování potravin

14:00 - 15:45

Blok III - Kvalita a označování potravin

Ing. Alena Světlíková, Ing. Jindřich Pokora, Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Ing. Alena Světlíková

Uvádění nových potravin na trh podle stávající legislativy

Ing. Alena Světlíková (Ministerstvo zemědělství ČR)

V současné době mají výrobci potravin stále větší zájem potraviny inovovat či při jejich výrobě používat nové technologické postupy. Před uvedením takových potravin na trh by si však měli ověřit, zda daná potravina nespadá do působnosti nařízení o nových potravinách. Co jsou nové potraviny a jaké požadavky musí být splněny před jejich uvedením na trh? V prezentaci bude uveden přehled legislativy z oblasti nových potravin včetně konkrétních příkladů.

Ing. Jindřich Pokora

Přístup SZPI ke kontrole kvality a označování potravin

Ing. Jindřich Pokora (Státní zemědělská a potravinářská inspekce)

Strukturální krize, která právě začíná v Evropě krizí energetického sektoru, bude mít závažné dopady do dalších ekonomických oborů, včetně potravinářství. Inflace zkracuje rozpočty domácností, ztěžuje podmínky výrobcům a znesnadňuje život i státní správě. Nicméně, mělo by být prioritním státním zájmem udržet kvalitu potravin na odpovídající úrovni, která by měla odpovídat rostoucím cenám potravin. Běžní občané, kteří za tuto krizi nemohou a nemohou ani ovlivnit její průběh, by měli být chráněni před jejími dopady v nejvyšší možné míře. Zde svoji roli má i Státní zemědělská a potravinářská inspekce při kontrole kvality a označování potravin na trhu v České republice.

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Boj s potravinovými podvody v rámci udržitelných potravinových systémů

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. (VŠCHT Praha)

Jednou z hlavních priorit strategie Od zemědělce ke spotřebiteli je zintenzivnění boje s potravinovými podvody v celém potravinovém řetězci a dosažení rovných podmínek pro všechny provozovatele v potravinářství. Potravinové podvody ohrožují udržitelnost potravinových systémů, poctivé obchodní jednání a odolnost trhů s potravinami. Dochází ke klamání spotřebitelů a často také k ohrožení bezpečnosti potravin. V příspěvku budou prezentovány aktuální kauzy z oblasti potravinových podvodů a jejich dopady, nejzranitelnější komodity z hlediska četnosti výskytu, moderní metody odhalování podvodných praktik a účinné nástroje a postupy pro zmírňování výskytu potravinových podvodů.

Bloková diskuze a zakončení konference Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

15:45 - 16:00

Bloková diskuze a zakončení konference

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Lektoři

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vystudoval obor kvasná chemie a bioinženýrství na VŠCHT Praha, kde následně rovněž obhájil doktorskou práci v oboru technologie potravin. Více než 10 let působí jako odborný asistent na Vysoké škole chemické technologické v Praze, kde se podílí na výuce předmětů souvisejících s kvalitou potravin a systémy řízení včetně vedení bakalářských a…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Adéla Paďourková

Od roku 2016 působí profesně v Bruselu. Věnuje se otázkám společné zemědělské politiky (se zvláštním zaměřením na první pilíř SZP - přímé platby) a Evropské zelené dohody, a to jak z hlediska jejích dopadů na zemědělský sektor, tak i z hlediska jejich dopadů na potravinářství. Věnuje se rovněž obhajobě priorit některých českých subjektů v Bruselu a evropské politice.

Více informací a další semináře lektora

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA

Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT, ve své odborné činnosti se věnuje rozvoji ekologicky ohleduplného průmyslu, energetiky a hospodaření. Je odborníkem na metodu posuzování životního cyklu, kterou v České republice rozvíjí a uplatňuje ji v řadě projektů vedoucích ke snížení ekologických škod průmyslových aktivit i ke zvýšení kvality…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jaroslav Koláček

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakultu potravinářské a biochemické technologie.V Penny působí od roku 2012. Od roku 2014 vede na oddělení kvality sekci koordinace standardů v prodejnách včetně zajištění standardů ISO 22 000 a IFS Logistics. V rámci koordinace udržitelnosti se zaměřuje na projekty především v oblasti food…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Alena Světlíková

Absolvovala obor Nutriční terapeut na Masarykově univerzitě a obor Jakost a zdravotní nezávadnost potravin na Mendelově univerzitě. Působí již druhým rokem na Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, kde se nejprve věnovala problematice geneticky modifikovaných potravin a nyní novým potravinám. Zastupuje ČR v pracovní skupině Komise pro oblast nových potravin.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Anna Malenová

Absolventka ČZU MSc., Marketing and management in agriculture. V roce 2007 dokončila Absolvent Management trainee Albert – program pro absolventy vysokých škol, který umožňuje v krátké době poznat retail z různých úhlů. Nyní pracuje v Albertu v oddělení kvality a má na starosti kvalitu sortimentu masa a masných výrobků, suchých výrobků, ovoce a…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jindřich Pokora

Působí u Ústředního inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce již 26 let. V současné době zastává pozici ředitele odboru kontroly, laboratoří a certifikace. Je iniciátorem webu Potraviny na pranýři. Za největší současný problém u potravin považuje neustálé inovativní pokusy o zlevnění jejich výroby, což často vede ke snížení kvality,…

Více informací a další semináře lektora

doc. Ing. Jiří Brát, CSc.

Po skončení studií v roce 1982 pracoval jako vědecký aspirant a odborný asistent na VŠCHT. Od roku 1992 působil jako manažer pro technické záležitosti a jakost ve společnosti Unilever ČR. Od roku 2014 konzultant pro technické záležitosti, výrobkovou legislativu a jakost. Místopředseda odborné skupiny pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii České společnosti chemické. Člen oborové rady Technologie potravin VŠCHT v Praze a STU v Bratislavě a oborové rady Nutriční a metabolické vědy UK. Člen správní rady obecně prospěšné společnosti Vím, co jím a piju, o.p.s. a vědecký tajemník Národního vědeckého výboru při této organizaci. Předseda výboru pro zdravotní a sociální politiku Potravinářské komory ČR a její reprezentant v evropské pracovní skupině pro výživu v rámci FoodDrinkEurope (2015-2017). Autor a spoluautor řady vědeckých publikací u nás i v zahraničí. Přednáší na odborných konferencích (chemie, technologie, vlastnosti potravin a výživa).

Více informací a další semináře lektora

PhDr. Petr Kopáček

působí ve společnosti Danone jako Public Affairs Manager pro Česko. Ve své pozici má na starost komunikaci a realizaci projektů s profesními asociacemi, institucemi veřejné správy a dalšími klíčovými hráči ve sféře potravinářství, včetně oblasti CSR a trvalé udržitelnosti. Má více než 14 let zkušeností z oblasti Public Affairs, externí a interní…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Je absolventkou Potravinářské fakulty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, s doktorským vzděláním v oboru technologie potravin zaměřeným na systémy bezpečnosti a jakosti. Podílí se na pedagogických aktivitách Ústavu konzervace potravin a technologie masa VŠCHT v Praze. Je autorkou/spoluautorkou odborných publikací a studií k implementaci…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skp22/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

1.12.2022

9:00 - 16:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Chcete akci podpořit nebo se na ní prezentovat? Kontaktujte prosím koordinátora akce: Ing. Roman Uvíra, uvira@dashofer.cz