Seminář

Aktuální legislativa a povinnosti následných uživatelů chemických látek a směsí

⌂ IN-HOUSE ALTERNATIVA

Ing. Oldřich Petira, CSc.

Seminář je zaměřen na vysvětlení nebo připomenutí povinností a postupů stanovených nařízením REACH, které musí plnit všichni koncoví uživatelé nebezpečných látek a směsí a uživatelé používající látky k výrobě směsí a předmětů.

⌂ IN-HOUSE ALTERNATIVA

Potřebujete, aby se Vaši kolegové či zaměstnanci vzdělávali ve svém oboru, a hledáte pro ně bezpečnou alternativu prezenčních seminářů?

Uspořádáme pro Vás školení přímo v bezpečném prostředí Vaší firmy. Místo a termín školení si můžete zvolit sami podle Vašich představ. Obsah, rozsah a formu školení společně připravíme tak, aby co nejlépe odpovídal Vašim požadavkům. Školit Vás budou profesionálové v daném oboru, kteří mají rozsáhlé lektorské i praktické zkušenosti. V případě zájmu nás kontaktujte na poptavka@kursy.cz.

Zmíněna bude i nově připravovaná povinnost oznamovat předměty obsahující stanovené látky vyvolávající mimořádné obavy (SVHC látky zapsané do seznamu) do zvláštní databáze zřízené ECHA podle legislativy pro odpady a nově připravované změny v oznamování informací o nebezpečných směsích podle přílohy VIII k nařízení CLP (PCN formát, UFI kódy, Evropský katalog výrobků).

Obsah semináře

 • definice základních pojmů
 • role osob v dodavatelském řetězci (výrobce/dovozce/následný uživatel/výrobce předmětu/distributor/spotřebitel)
 • základní povinnosti, které musí plnit všichni uživatelé chemických látek a směsí
  • určení, uplatňování a doporučování opatření k omezení rizik při používání látek (jak používat nebezpečné látky a směsi bezpečně a jak to prokazovat)
  • používat látky zařazené do přílohy XIV k nařízení REACH v souladu s požadavky na jejich povolení
  • dodržovat podmínky omezení stanovené pro látky zahrnuté do přílohy XVII k nařízení REACH
  • komunikovat s dodavateli, případně s agenturou ECHA o nových poznatcích týkajících se nebezpečnosti látek nebo jejich bezpečného používání
  • zpřístupňovat informace z bezpečnostních listů a podle čl. 32 zaměstnancům
  • uchovávat (archivovat) všechny informace týkající se plnění povinností podle nařízení REACH
 • další povinnosti následných uživatelů spojené s uváděním látek a směsí na trh 
  • neuvádět na trh látky a směsi s nevypořádanými požadavky na jejich registraci
  • zjišťovat vlastnosti a klasifikovat látky a směsi podle nařízení CLP, případně určovat jejich PBT, vPvB vlastnosti
  • zabalit bezpečně nebezpečné látky a směsi
  • označit nebezpečné látky a směsi podle nařízení CLP
  • zpracovat a poskytovat k nebezpečným látkám a směsím a některým dalším směsím bezpečnostní list nebo bezpečnostní list na vyžádání nebo poskytovat informace podle čl. 32 nařízení REACH
  • oznámit informace o stanovených nebezpečných směsích určeným subjektům
  • uchovávat informace potřebné pro klasifikaci, balení a označení nebezpečných látek a směsí
  • dodržovat pravidla pro reklamu látek a směsí uváděných na trh
 • další povinnosti následných uživatelů vyrábějících z látek nebo směsí předměty
  • neuvádět na trh v předmětech látky s nevypořádanou povinnosti registrace
  • registrovat látky záměrně uvolňované z předmětů
  • oznámit ve stanovených případech ECHA použití látky vzbuzující mimořádné obavy v předmětech
  • informovat ve stanovených případech podnikající odběratele a spotřebitele o obsahu SVHC látek v předmětech
  • budoucí povinnost oznamovat předměty obsahující  SVHC látky ze seznamu do databáze ECHA zřízené podle směrnice č. 2008/98/ES o odpadech

Lektor

Ing. Oldřich Petira, CSc.

absolvent VŠCHT Pardubice obor Procesy a zařízení chemického průmyslu, studium vědecké aspirantury VŠCHT Praha obor Technologie vody, postgraduální studium VŠCHT Pardubice obor Organická technologie a Průmyslová toxikologie. Soudní znalec v oborech Chemie a Ochrana přírody se zaměřením na průmyslovou toxikologii a chemickou bezpečnost životního…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.