Seminář

BOZP a odškodňování pracovních úrazů ve vzájemných souvislostech

Robert Křepinský, doc. MUDr. Evžen Hrnčíř CSc. MBA, JUDr. Martin Mikyska

Seminář, kde se na problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání podívají ze svých odborných perspektiv - odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (zástupce zaměstnavatele), - advokát a soudní znalec v oblasti odškodňování, - poskytovatel pracovnělékařských služeb a soudní znalec v odboru zdravotnictví, hygieny a pracovnělékařské péče.

Dojde-li k pracovnímu úrazu nebo vzniku nemoci z povolání, podílí se na řešení řada osob. Jsou to především odborníci na BOZP (OZO), personalisté, mzdové účetní, právníci, poskytovatelé pracovnělékařských služeb a zástupci externích orgánů (inspekce práce, zdravotní pojišťovny), úrazové pojišťovny. 

Seminář je určen pro:

 • odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a managementu BOZP, 
 • zástupce zaměstnavatelů,
 • zástupce orgánů státního dozoru a státní správy,
 • personalisty a mzdové účetní,
 • zaměstnance pojišťoven,
 • poskytovatele pracovnělékařských služeb,
 • právníky s profesním zaměřením na bezpečnost práce a odškodňování poškození zdraví z práce. 

Cíl semináře:

cílem semináře je zprostředkovat profesní hlediska zúčastněných osob a jejich kombinací přispět jak k většímu porozumění procesům, které řešení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání provázejí, tak také k posílení vědomí potřeby důkladné prevence vzniku poškození zdraví v souvislosti s prací. Velký prostor bude vyhrazen pro diskusi nad otázkami účastníků vyplývajících z jejich vlastního profesního působení a následné výměně zkušeností. 

Seminář vychází z akce která se konala 31. května 2017 v Praze. Zpráva z akce ZDE. O semináři referoval také portál BOZP-info jehož redakce se akce účastnila. 


Obsah semináře 

Seminář se bude skládat ze 3 tematických bloků, zakončených diskusí a jednoho závěrečného výhradně diskusního bloku. 

(1)
Pracovní úrazy, nemoci z povolání a BOZP

Robert KřepinskýOZO v prevenci rizik, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády ČR pro BOZP, člen týmu expertů pro oblast BOZP při ČMKOS

 • význam školení o předpisech z BOZP, jeho obsah, zaměření s ohledem na prevenci, výstupy, dokumentace, vnitropodnikové bezpečnostní předpisy, význam systému kontroly a vyžadování dodržování předpisů o BOZP,
 • vyšetřování příčin a okolností vzniku pracovních úrazů (vnitropodnikové – orgány inspekce práce – báňské úřady), výstupy, součinnost s poškozeným a odborovými orgány, sankce,
 • záznamy v knize úrazů a sepisování záznamů o úrazech,
 • nemoci z povolání, ohrožení nemocemi z povolání.

(2)
Poškození zdraví z práce a pracovnělékařské služby

doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc. MBA - přednosta Kliniky pracovního a cestovního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, soudní znalec v oboru zdravotnictví, mj. odvětví pracovní úrazy a nemoci z povolání

 • od podezření na existenci nemoci z povolání až k jejímu ohlášení, role orgánů hygienické služby, a státního dozoru, zdravotnická zařízení, 
 • výklad pojmu „nemoc z povolání“ a termínů s tím souvisejících, problematika posuzování a uznávání nemocí z povolání,
 • lékařské prohlídky, lékařské posudky, působnost a pravomoci lékařů pracovnělékařských služeb,
 • informace o připravované novele zákona o specifických zdravotních službách a změnách, které do systému vnese, zkušenosti s dosavadní úpravou. 

(3)
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 – návazný proces

JUDr. Martin Mikyska - advokát a soudní znalec 

 • jak vůbec určit, zda jde o pracovní úraz či nemoc z povolání?
 • pojem plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním,
 • riziko práce, běžná neopatrnost vs riskování a vědomé porušování zásad bezpečnosti,
 • krácení odškodnění – zpětná projekce toho, jak byla systémově i individuálně řešena péče o BOZP, zda krátit, o kolik, řešení sporů o krácení, názor pojišťovny a krácení, prokazování důvodu ke krácení,   
 • jednotlivé nároky na odškodnění, vedení sporu -  doporučení pro zvýšení úspěchu ve sporu.

(4)
Diskuse nad reálnými typickými případy a dotazy

 • příklady významných judikátů, typizace
 • prostor pro závěrečnou diskusi – otázky, které vyplynuly a složitější dotazy, na které nebyl dostatek prostoru v průběhu dne.
Účast v roli aktivních přísedících přislíbily JUDr. Irena Machátová a paní Michaela Kydalková: hlavní metodičky Centra pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. 

Záštitu stejnojmennému semináři
konanému 31.5.2017 v Praze udělili

Mgr. Michaela Marksová
ministryně práce a sociálních věcí ČR  ZÁŠTITA

Josef Středula
předseda Českomoravské konfederace odborových svazů ZÁŠTITA 


Seminář podporují

             

 

Mediální partneři

            

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 
prezence účastníků

9.00 – 10.30 
Pracovní úrazy, nemoci z povolání a BOZP  
Robert Křepisnký

10.30 – 10.45
přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15
Pracovnělékařské služby jako součást systému péče o BOZP '
doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc. MBA

12.15 – 13.15
oběd

13.15 – 14.45 
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání – návazný proces 
JUDr. Martin Mikyska 

14.45 - 15.00
přestávka s občerstvením

15.00 - 16-30
Diskuze nad reálnými příklady a dotazy

Lektor

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc. MBA

přednosta Kliniky pracovního a cestovního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Soudní znalec v oboru zdravotnictví, mj. odvětví pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

3.10.2017

9:00 - 16:30

Olomouc

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Ondřej Žďárský, Wheelabrator Czech, s.r.o.

“Seminář neobsahoval pouze strohou rekapitulaci základních požadavků, ale naopak přinesl osobní zkušenosti a poznatky z praxe.„

Michal Podlesák, Cembrit a.s.

“Seminář byl maximálně přínosný, hlavním důvodem byla špičková erudice lektorů.„

Ing. Veronika Smolíková, Vrchní soud v Praze

“Na odbornou práci mají být odborníci - a těmi tito tři lektoři opravdu jsou! Ještě k tomu mají skvělý projev.„

Lucie Fousková, SEVA Conrols, s.r.o.

“Vysoká odbornost lektorů, přístupnost a komfort pro posluchače.„

Ing. Karel Štětka, IDEAL Automotive Bor, s.r.o.

“Zajímavá témata, odbornost lektorů, organizačně připravené.„

O tématu školení

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání bude na semináři představeno ve třech blocích odrážejících různé perspektivy přístupu k problematice:

 • zástupce zaměstanavtele a odborně způsobilé osoby v prevenci rizik,
 • soudního znalce se specializací na oblasti zdravotnictví a pracovního lékařství,
 • advokáta a soudního znalce v oblasti odškodňování.

Počítáme s účastí řady zajímnavých hostů v plénu a rozsáhlým prostorem pro diskusi.